ارزیابی تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس نوع انتظارآنها از شغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شیراز

2 استادیار دانشگاه شیراز

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

4 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

هدف کلی از انجام این تحقیق، ارزیابی تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس نوع انتظار آنها از شغل بود. این پژوهش از نوع توصیفی بوده که به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 1560 نفر کارکنان ستادی دارای مدارک تحصیلی دیپلم تا دکترا بود. با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی و فرمول کوکران تعداد 314 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه تعهد سازمانی میر و آلن (1991) و نیز پرسشنامه انتظار از شغل لازیر (2009) که روایی و پایایی آن محاسبه شده است بین آنان توزیع و گردآوری شد. داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری t تک نمونه­ای و واریانس تعاملی تحلیل شد. نتایج نشان داد: 1) میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بالاتر از سطح کفایت مطلوب (75%) می­باشد.2) تفاوت معناداری بین میزان تعهد سازمانی کارکنان زن و مرد برحسب نوع انتظار از شغل وجود ندارد. 3) بین میزان تعهد سازمانی کارکنان دارای سوابق مختلف خدمتی برحسب نوع انتظار از شغل تفاوت معناداری وجود دارد. 4) تفاوت معناداری بین میزان تعهد سازمانی کارکنان دارای مدارک تحصیلی مختلف برحسب نوع انتظار از شغل وجود دارد. بنابراین می­توان گفت کارکنان دارای مدرک تحصیلی پایین و سابقه کم، چون در پی کسب حقوق بیش­تر و تأمین امنیت شغلی خود هستند بر اساس عوامل بهداشتی و کارکنان دارای مدرک تحصیلی بالا و سابقه زیاد به دلیل نوع نگرش و بینش خود به زندگی بر اساس عوامل انگیزشی نسبت به دانشگاه تعهد نشان می­دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of Employees' Organizational Commitment at Shiraz University of Medical Sciences based on Their Job Expectations

نویسندگان [English]

  • J. T 1
  • M. M 2
  • R. N.J 3
  • M. A 4
چکیده [English]

The main objective of this descriptive survey was to assess employees' organizational commitment at Shiraz University of Medical Sciences (SUMS) based on their job expectations. The study population included 1560 staff with diploma to PhD degrees. A sample of 314 staff was drawn using random stratified sampling method. It was administered two questionnaires of Allen and Meyer’s (1991) organizational commitment and Lussier’s (2009) job expectation.  Data were analyzed employing one sample t-test and interactive ANOVA. Results suggested that a) the employees' organizational commitment at SUMS was more than adequate level, b) There was no significant difference between men and women’s organizational commitment according to their  job expectations, c) There was a significant difference between job commitment levels of employees with different experiences and with different degrees in accordance with their job expectations, d) There was significant difference between employees' organizational commitment with different educational degrees according to their job expectations. Therefore, depending on the level of education and experience the staff were differentially committed to the University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Commitment
  • Job expectations
  • Shiraz University of Medical Sciences