بررسی تفاوت ادراک مدیران و دبیران مقطع متوسطه از عوامل انگیزش شغلی بر اساس نظریه آلدرفر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تفاوت ادراک مدیران و دبیران از عوامل انگیزش­شغلی دبیران صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی مدیران و دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان­های لامرد و مهر (82 مدیر و 265 دبیر) در سال تحصیلی 90-91 بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران (68 نفر مدیر و 157 نفر معلم) و با استفاده از نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای بدست آمد. برای گردآوری اطلاعات از مدیران و دبیران، از پرسشنامه محقق­ساخته شامل 12 سوال که نیازهای وجود، تعلق و رشد را می­سنجید و بر اساس نظریه آلدرفر تهیه شده بود، استفاده گردید. روایی محتوایی و ظاهری آن به تایید متخصصان رسید. و نتایج مربوط به پایایی آن که حاصل اجرای آزمون آلفای کرونباخ بود، برای مدیران 83/0 و برای دبیران 79/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش­های آمار توصیفی و استنباطی و تحلیل واریانس دو عاملی (دو طرفه) صورت گرفت. نتایج پژوهش در سطح معنی­داری 05/0 نشان داد که بین ادراک مدیران و دبیران از عوامل انگیزشی در نیاز­های وجود، و از لحاظ جنسیت و سطح تحصیلات تفاوت معنی­داری وجود ندارد. اما بین ادراک مدیران و دبیران از عوامل انگیزشی در نیاز­های تعلق و رشد، و با سابقه کار مختلف، تفاوت معنی­داری وجود دارد، بطوری که میانگین ادراک مدیران از عوامل انگیزشی در نیازهای تعلق و رشد از دبیران بیش­تر است.با توجه به یافته­های پژوهش، در نیازهای تعلق و رشد، شکاف بیش­تری بین ادراک مدیران و دبیران از عوامل انگیزشی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

High School Principals’ and Teachers’ Differential Perception about Job-related Motivation Factors Based on Alderfer’s Theory

نویسندگان [English]

  • GH. M 1
  • H. P.SH 2
چکیده [English]

This study aimed to compare the perceptions of principles’ and teachers’ about teacher job motivation factors. This study was a descriptive survey. The population of this descriptive survey included all high school teachers and principals of Lamerd and Mohr city (82 principals and 265 teachers) in the school year 90-91. A sample of 68 principals and 152 teachers was drawn based on Cochran formula  using random cluster sampling. In order to collect data a researcher-made questionnaire involving 12 items concerned with existence needs, membership, and growth was developed drawing upon Alderfer’s theory. The face and content validity of the instrument was approved by a panel of experts. Its Cronbach's alpha reliability coefficient for principals and teachers were 0.83 and 0.79 respectively.  Descriptive and inferential statistics and ANOVA were used to analyze data. The results indicated that whereas there was no significant difference between the perception of principals and teachers towards existence needs in relation to gender and education, there was a significant difference as regards membership and growth needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job motivation
  • Perception difference
  • Principals
  • teachers