رابطه مهارت‌های ارتباطی با راهبردهای مدیریت حل تعارض مدیران دوره متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردستان، گروه علوم تربیتی، اردستان، ایران

2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط مهارت­های ارتباطی با راهبرد مدیریت حل تعارض در مدیران دوره متوسطه، از دیدگاه دبیران آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و نمونه مورد بررسی شامل 340 نفر از دبیران استان منتخب است که با استفاده از جدول مورگان به روش تصادفی طبقه­ای- نسبی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه­های مهارت­های ارتباطی بارتون جی ای و راهبرد مدیریت حل تعارض رابینز که ضریب پایایی آنها به وسیله آزمون کرانباخ به ترتیب 81% و92.8 % بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از اثر لامبدای ویکنز، رگرسیون چند متغیره، تحلیل واریانس چند متغیره، و آزمون تعقیبی lsd استفاده شد. نتایج نشان داد بین مهارت­های ارتباطی با راهبردهای مدیریت حل تعارض در سطح 05/0 p≤ارتباط معنادار وجود دارد. هم­چنین بین سابقه با انتخاب راهبردهای مدیریت حل تعارض تفاوت معنادار مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Communication Skills and Conflict Resolution Management Strategies among Secondary School Principals

نویسندگان [English]

  • F. V 1
  • M. KH 2
چکیده [English]

This descriptive correlational study aimed to investigate the relationship between communication skills and conflict resolution management strategies among the secondary school principals according to school teachers’ options  in ChaharMahal and Bakhtiari province. The sample included 340 teachers selected using random stratified sampling method. A use was made of Barton’s Communication Skills and Robbin’s Conflict Management Strategies questionnaires with Cronbach's alpha reliability coefficients of  0.81and 0.92.8 respectively. Lambda effect, multiple regression, multivariate variance analysis and LSD post-hoc tests were employed in order to analyze the data. The results revealed that there was a significant relationship between communication skills and conflict management strategies (P≤ 0.05). A relationship between the choice of conflict management strategy and the teacher’s experience could also be observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Skills
  • Conflict resolution management strategies
  • education