بررسی رابطه‌ ساده و چند‌گانه توسعه‌ی کارکنان و تعهد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

یکی از اهداف بلند نظام تعلیم و تربیت، بیشینه کردن تعهد کارکنان آموزشی است، بنابراین عوامل مرتبط به آن از جمله توسعه کارکنان در مدیریت منابع انسانی با اهمیت توصیف شده است. از این جهت این تحقیق با هدف بررسی رابطه ساده و چندگانه توسعه کارکنان با تعهد سازمانی به انجام رسیده است. روش پژوهش همبستگی است. شرکت کنندگان تحقیق 226 نفر (مرد203 و 23 زن) از کارکنان ستادی آموزش و پرورش استان و ناحیه 1 و 2 شهر زاهدان بودند که به روش نمونه گیری طبقه­ای تصادفی انتخاب شدند و به وسیله مقیاس تعهد سازمانی((OCQ آلن و می یر
(Allen & Meyer, 1990) و پرسشنامه محقق ساخته توسعه کارکنان (EDQ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه­ها به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.  نتایج حاصل از ضریب همبستگی  نشان داد که توسعه کارکنان با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد. هم­چنین مولفه­های توسعه کارکنان از جمله آموزش­های رسمی،کار تیمی، مسیر شغلی، روابط بین فردی و ارتباطات سازمانی با متغیر تعهد سازمانی رابطه­ای مثبت و معنی داری داشته است. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که مولفه­ی کار تیمی (توسعه کارکنان) بیش­ترین پیش بینی را از تعهد سازمانی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simple and Multiple Relationships between Employee Development and Organizational Commitment

نویسندگان [English]

  • A. H 1
  • A. F 1
  • M. GH 2
چکیده [English]

One of the goals of education is to maximize the commitment of educational staff. Therefore, factors such as human resource development is supposed to be of significance. As such, the main purpose of this correlational study was to examine the simple and multiple relationship between employee development and organizational commitment. A sample of two-hundred and twenty six staff (203 male, 23 female) from education organization and district one and two of Zahedan City was selected through stratified random sampling method. It was administered Allen & Meyer’s Organizational Commitment Scale (OCQ) and a researcher-made questionnaire of employee development. The reliability of the instruments was assessed using Cronbach’s alpha coefficient. The results of correlation analyses indicated that there was a significant and positive relationship between employee development and organizational commitment. More specifically, it was revealed that  there was a significantly positive relationship between the components of employee development including formal training, teamwork, career, interpersonal and organizational communication and organizational commitment. Stepwise regression analysis further suggested that teamwork could predict organizational commitment most.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee development
  • Organizational Commitment
  • Formal training
  • Teamwork
  • Interpersonal relationships
  • Career