کاربرد مدلسازی ساختاری تفسیری در سطح بندی شاخص‌های رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

هدف این مقاله سطح­بندی شاخص­های رفتار شهروندی سازمانی در آموزشگاه­های تدریس زبان­های خارجی ناحیه 4 شهرستان تبریز است که تعداد آنها 98 موسسه می­باشد. نمونه آماری تحقیق نیز با استفاده از جدول بارتلت 46 نهاد انتخاب شده است. به منظور گردآوری داده­ها جهت ترسیم دیاگراف اولیه و تشکیل جدول روابط همجواری، از مدیر هر آموزشگاه نظر سنجی بعمل آمده است. برای این منظور از ابزار پرسشنامه بهره گیری شده است. جهت تحقق هدف تحقیق نیز از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری ((ISM استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که در سطح اول، مؤلفه­های " نوع دوستی­" و "رفتار مدنی" قرار گرفته­اند که نشان دهنده تاثیرپذیری بالای این دو متغیر می­باشد. در سطح دوم نیز شاخص­های "وجدان کاری" و "جوانمردی" قرار دارد. در نهایت، شاخص "ادب و نزاکت" بعنوان تاثیرگذارترین شاخص رفتار شهروندی سازمانی در آموزشگاه­های تدریس زبان­های خارجی شهرستان تبریز است.
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Interpretive Structural Modeling in Grading Organizational Citizenship Behavior Indices in Foreign Language Institutes: A Case Study

نویسندگان [English]

  • H. T 1
  • A.H SH 2
چکیده [English]

The purpose of the present article was to grade organizational citizenship behavior indices in the foreign language institutes in district four of Tabriz Education Organization. Form among 98 institutes, 46 ones were sampled based on Bartlett's Table. A use was made of a questionnaire inquiring about the institute directors’ opinions in order to draw the primary diagram and to create adjacency relations table. In addition, Interpretive Structural Modeling (ISM) technique was employed to analyze data. The results suggested that there are "altruist" and "civil behavior" components at the primary level indicating the high effectiveness of these two variables. At the second level are there the indices of "deontology" and "fairness", and finally, "propriety" is the most effective index in organizational citizenship behavior model in the foreign language institutes of Tabriz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational citizenship behavior
  • ISM
  • Micmac