رابطه بین فرهنگ سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه شهرستان ورامین انجام شده است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی است و با توجه به روش گردآوری داده‌ها از جمله تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر دبیران زن و مرد دوره متوسطه شهرستان ورامین به تعداد 415 نفر می‌باشد که از این تعداد 201 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. در این پژوهش برای اندازه‌گیری متغیر فرهنگ سازمانی از پرسشنامه فرهنگ سازمانی تهیه شده توسط حسینی (1384) و برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی مودی، استیرز و پورتر (1979) استفاده شده است. برای تحلیل داده­ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که به طور کلی بین فرهنگ سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم­چنین تحلیل روابط بین هر یک از مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی نشان داد که بین تک تک مؤلفه‌های ده‌گانه فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی دبیران هم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Relationship between School Organizational Culture and Organizational Commitment of High School Teachers

نویسنده [English]

  • m. r
چکیده [English]

The incentive behind the present study was to explore the relationship between school organizational culture and organizational commitment of high school teachers in Varamin, Iran. This study was of a descriptive and correlational research type. The selected population of the current study included 415 male and female high school teachers in Varamin in 2010-2011. On the basis of Krejcie and Morgan’s table of sampling, 201 individuals were selected as the study sample through cluster sampling. To measure organizational culture and organizational commitment,  a use was made of organizational culture questionnaire developed by Hosseini (2005) and organizational commitment questionnaire developed by Mowday, Steers and Porter (1979). The collected data were subsequently analyzed using SPSS. For checking the relationship between organizational culture and organizational commitment variables, Pearson correlation coefficient method was used. The research findings revealed that there was a significantly positive correlation between organizational culture and organizational commitment. Moreover, analyzing the relationship between each of the components of organizational culture and organizational commitment suggested that there was a significantly positive correlation among them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Organizational Commitment
  • High school teachers