رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرایی- برونگرایی با میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی آموزش از راه دور و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور لرستان

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی توسعه و مدرس دانشگاه پیام نور لرستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

4 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مدیر اداره خدمات رفاه عمومی اداره آب و فاضلاب خرم آباد

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرایی- برونگرایی با میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان دلفان بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. در این پژوهش جامعه آماری شامل معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان دلفان بوده­اند که در زمان انجام پژوهش تعداد آنها 1800 نفر بوده است. از جامعه آماری مورد مطالعه تعداد 316 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شده­اند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه­های شخصیت 16 عاملی آیزنک، رضایت شغلی مینه سوتا و تعهد سازمانی آلن و مایر استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین تیپ شخصیتی درونگرایی و رضایت شغلی و بین تیپ شخصیتی برونگرایی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد، اما بین تیپ شخصیتی برونگرایی و رضایت شغلی همبستگی منفی و معنادار وجود دارد. هم­چنین نتایج نشان داد که بین تیپ شخصیتی درون­گرایی و تعهد سازمانی رابطه­ای وجود ندارد و بین زنان و مردان از لحاظ تیپ شخصیتی درون­گرایی و برون­گرایی تفاوتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation of Introversion-extraversion Personality Type to Job Satisfaction and Organizational Commitment among Teachers

نویسندگان [English]

  • a. s 1
  • b. r 2
  • s. a 3
  • a. k 4
چکیده [English]

The current study was purposed to investigate the relationship of introversion- extraversion personality type to job satisfaction and organizational commitment among teachers of the Education Organization in Delphan, Iran. The study utilized descriptive survey method. The study population of the current research included 1800 teachers of the Education Organization in Delphan. Employing Krejcie and Morgan’s table of sampling and simple cluster sampling, 316 subjects were selected as the study sample. The research instruments were Eysenk’s personality, Minnesota’s job satisfaction, and Allen and Mayer’s organizational commitment questionnaires. The result revealed that there was a significantly positive relation between job satisfaction and organizational commitment and introversion and extroversion personality types respectively. Further, the results were suggestive of no significant relation between introversion and organizational commitment. Additionally, no significant difference was detected between the males’ and females’ introversion and extraversion personality types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Introversion-extraversion personality type
  • Job Satisfaction
  • Organizational engagement
  • Minnesota