الگوی روابط بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی «الگوی روابط بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)» پرداخته است. روش پژوهش همبستگی علّی مدل معادلات ساختاری است. جامعه مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) به تعداد 321 نفر بودند که با استفاده از جدول نمونه‏گیری کرجسی و مورگان (1970) تعداد 176 نفر با روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزارهای اندازه‏گیری پرسشنامه‏های قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران (2007)، هوش سازمانی آلبرخت (2003) و رفتار شهروندی سازمانی کرنودل (2007) بودند. نتایج پژوهش نشان داد بین قابلیت یادگیری سازمانی و مؤلفه‏های آن با رفتار شهروندی سازمانی و هم­چنین بین هوش سازمانی و مؤلفه‏های آن با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج مدل­سازی معادله ساختاری نشان داد که قابلیت یادگیری سازمانی بر هوش سازمانی اثر مستقیم و بر رفتار شهروندی سازمانی اثر غیر مستقیم داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of the Relationship of Organizational Learning Capability and Organizational Intelligence to Organizational Citizenship Behaviors of University Employees

نویسندگان [English]

  • f. k 1
  • m. a 2
چکیده [English]

This study examined the relationship of organizational learning capability and organizational intelligence to organizational citizenship behaviors among employees of Islamic Azad University of Khourasgan, Isfahan, Iran. The method of the study was causal correlation and structural equation modeling. The study population was 321 employees of Islamic Azad University of Khourasgan. Consulting Krejcie and Morgan’s table of sampling (1970), 176 respondents were selected through simple random sampling. Research instruments were three questionnaires of Chiva et al. (2007) of organizational learning capability, Albrecht’s organizational intelligence (2003), and Kernodle’s organizational citizenship behavior (2007). The results suggested there were significantly positive relation between organizational learning capability and its components and organizational citizenship behavior. As regards organizational intelligence and its components and organizational citizenship behavior a similar finding emerged. The results of structural equation modeling revealed that the organizational learning capability had a direct impact on organizational intelligence and an indirect impact on organizational citizenship behavior.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational learning Capability
  • Organizational Intelligence
  • Organizational citizenship behavior
  • University employees