رابطه بین‌ سبک‌های مدیریت‌ با سلامت سازمانی و استرس شغلی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه علوم تربیتی، مرودشت، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، توصیف رابطه بین‌ سبک‌­های مدیریت‌ (در دو بعد رابطه مدار و ضابطه­مدار) با سلامت سازمانی و استرس شغلی کارکنان آموزش پرورش ناحیه 4 شیراز بود. این پژوهش از نظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده است، بدین منظور 144 نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار شیراز به شیوه­ی تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از سه پرسشنامه تعیین سبک رهبری باردتزومتزکاس، سلامت سازمانی هوی و فلدمن و استرس شغلی استاینمتز جمع آوری شد. که پایایی آنها بترتیب 83/0، 73/0 و 68/0، بدست آمد، داده­های جمع آوری شده از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که بین سبک مدیریتی رابطه مدار با سلامت سازمانی رابطه معکوس و معنادار و بین سبک مدیریتی ضابطه مدار با سلامت سازمانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. بین سبک مدیریتی رابطه مدار با استرس شغلی رابطه معکوس و معنادار مشاهده شد و نتایج نشان داد که بین سبک مدیریتی ضابطه مدار با استرس شغلی رابطه مستقیم و معنادار، وجود داشت، و بین متغیرهای سلامت سازمانی با استرس شغلی رابطه معکوس و معنادار مشاهده گردید. نتایج پیش بینی­ها حاکی از  قدرت پیش بینی سبک­های مدیریتی رابطه مدار و ضابطه مدار برای متغیرهای سلامت سازمانی و استرس شغلی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Management Styles to Organizational Health and Job Stress

نویسندگان [English]

  • e. a 1
  • a. b 2
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the relationship of management styles (relationship-oriented and task-oriented) to organizational health and job stress in education organization personnel in the fourth district of Shiraz. This correlational study included 144 participants selected through stratified sampling. Data were collected employing three questionnaires of management styles, organizational health, and job stress. Their Cronbach’s alpha reliability indexes were 0.83, 0.73, and 0.68 respectively. To analyze data, descriptive statistics and correlational coefficient, and multi-stage regression were used. Data analysis revealed that there was a significant and positive relationship between relationship oriented management style and organizational health but there was a significantly negative relationship between task oriented management and organizational health. In addition, there was a significantly negative relationship between relation oriented management style and job stress but there was a significantly positive relationship between task oriented management style and job stress. A significantly negative relationship was further found between organizational health and job stress. Additionally, regression analysis indicated that management styles could significantly account for organizational health and job stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management styles
  • Organizational health
  • Job stress