رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، گروه علوم تربیتی

2 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، گروه علوم تربیتی

3 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و مدرس دانشگاه فرهنگیان

4 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه بود و جامعه آماری آن دبیران مدارس متوسطه شهر یزد در نظر گرفته شد. بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 285 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی (Albrecht,2003) و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مدیران بوده است و هر دو پرسشنامه از پایایی بسیار بالایی برخوردار بودند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده­ها، همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که رابطه مثبت و معنی‌داری بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران (747/0= r و 01/0≥ p) وجود دارد. هم­چنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که از بین مؤلفه­های هوش سازمانی، مؤلفه "کاربرد دانش" بیش­ترین سهم را در تبیین عملکرد مدیران نشان می­دهد (455/0= R2 و01/0≥ p) و همراه با سه مؤلفه دیگر هوش سازمانی (فشار عملکرد، روحیه و میل به تغییر) در مجموع قادر به پیش بینی 3/58 درصد از تغییرات واریانس مشترک متغیر عملکرد مدیران هستند (583/0= R2 و01/0≥ p). بنابراین سازمان­هایی که به این مؤلفه­ها در فضای آموزشی توجه دارند، دارای استراتژی مناسب­تری جهت جذب منابع انسانی توانمند و متخصص خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Self-Assessment in Predicting Empowerment and Organizational Commitment of Personnel

نویسندگان [English]

  • f. h 1
  • r. s 2
  • a. m 3
  • z. m 4
چکیده [English]

The purpose of the present research was to study the role of self-assessment in predicting empowerment and organizational commitment of personnel. The variables of interest in this study were self-assessment, empowerment, and organizational commitment. The research method was correlational. The population included all the employees of cooperative companies and unions (n=255). One hundred and fifty five respondents were selected using cluster sampling. The instruments of the present study were three questionnaires: (1) Self-Assessment Questionnaire of Judge et al. (2003), (2) Empowerment Questionnaire of Spritzer (1995), and (3) Organizational Commitment Questionnaire of Allen and Meyer (2004). Using Cronbach’s alpha, the reliability of the questionnaires was calculated to be 0.73, 0.82, and 0.76 respectively. Data were analyzed using descriptive (frequency, percentage, mean, standard deviation, and variance) and inferential statistics (Pearson’s correlation coefficient and analysis of variance). The findings suggested that there was a significant and positive correlation between self-assessment and empowerment, self-assessment and organizational commitment, and empowerment and organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-assessment
  • Empowerment
  • Organizational Commitment