تاثیر آموزش سازندهگرا بر میسان رضایت و یادگیری شرکتکنندگان در دوره های آموزش مداوم پسشکی مبتنی بر وب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه علوم تربیتی ، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی میزان تاثیر آموزش مبتنی بر وب بر اساس نظریه­ی سازنده­گرایی بر میزان رضایت و یادگیری شرکت کنندگان در دوره­های آموزش مداوم پزشکی بود. این پژوهش به روش آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه مقایسه انجام شد. جامعه پژوهش به تعداد 1750 نفر شامل تمامی پزشکان تحت شمول آموزش مداوم که در تابستان 1391 در30 دوره­ آموزش مداوم مبتنی بر وب ثبت نام کرده بودند، بود. با روش نمونه­گیری تصادفی، دوره "پروفیلاکسی آنتی بیوتیک در دندانپزشکی" با حجم 40 نفر انتخاب گردید و با استفاده از جدول اعداد تصادفی افراد در دو گروه 20 نفری آزمایش و مقایسه گمارش شدند. ابزارهای گردآوری داده­ها، یک آزمون مدرس ساخته بود که پس از احراز روایی محتوایی و پایایی با فرمول کودریچاردسون 80/0 در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردید، ابزار دیگر پرسشنامه محقق ساخته رضایت سنج بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 93/0 و روایی محتوایی آن توسط متخصصان تعیین شد. داده­های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آنکووا و مانوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه کلی پژوهش نشان داد که: بین پس­آزمون گروه­های آزمایش و مقایسه پس از اجرای دوره طراحی شده با رویکرد سازنده گرا، تفاوتی معنادار مشاهده گردید. هم­چنین فراگیران در گروه آزمایش رضایت بیش­تر و میزان یادگیری بالاتری نسبت به گروه مقایسه داشته­اند. استفاده از نظریه سازنده­گرا به دلیل ایجاد محیط یادگیری جذاب، تعاملی و مشارکتی و هم­چنین به دلیل توجه به نیازها و ویژگی­های فراگیران در این مدل، آموزش را از اثربخشی بالاتری برخوردار می­گرداند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Effect of Constructivist Education on Participants’ Satisfaction and Learning in Web-based Continuing Education for Medical Courses

نویسندگان [English]

  • s. e 1
  • m. k 2
  • m. a 3
  • p. m 4
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effectiveness of constructivist education on participants’ satisfaction and learning in web-based continuing medical education courses. The study followed an experimental pretest-posttest control-group design. The sampling frame of the study included general dentists (N=1750) who participated in web-based continuing medical education in Mashhad University of Medical Sciences (MUMS). They enrolled in one of the 30 Web-based continuing education courses in the summer of 2012.  From among the participants, a sample of 40 was selected randomly and then using random numbers were assigned to two groups of 20 as the experimental and control group.  A trainer-made test with approved face and content validity and Kuder-Richardson reliability of 0.80 was used to evaluating the participants’ learning rate. In addition, in order to assess their satisfaction, a use was made of a validated researcher-made questionnaire with Cronbach’s alpha of 0.93. Data was analyzed employing descriptive and inferential statistics (MANOVA and ANCOVA). The results revealed that there was a significant difference between the posttest scores of the control and experimental groups. Thus, it was concluded that applying the constructivist theory for medical education in a web-based continuing education could enhance the learning rate and satisfaction of participants. It was indicated that the constructivist education could make the course more effective because of its capability to create an attractive, interactive and cooperative learning environments and also by taking into account the learning needs of participants and their characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning
  • Satisfaction
  • Web-based learning
  • Constructivist theory