بررسی ابعاد فساد آکادمیک در نظام آموزش عالی: یک پژوهش آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مطالعات برنامه درسی و عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

2 استاد گروه برنامه ریزی دانشگاه کردستان

3 دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه و شناسایی ابعاد و مولفه های فساد آکادمیک در آموزش عالی ایران است. رویکرد پژوهش از نوع آمیخته است که از طرح اکتشافی بهره گرفته شده است. در بخش کیفی از روش تحقیق نظریه داده بنیاد بهره گرفته شد. میدان تحقیق در این بخش شامل اساتید حوزه آموزش عالی در دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، صنعتی امیرکبیر، کردستان و دانشگاه سمنان بودند که از این میان با استفاده از روش نمونه گیری نظری، 20 نفر به عنوان مشارکت کننده انتخاب و داده ها با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری شد. تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری باز، محوری و منتخب و با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مضامین و مقوله های مربوط ابعاد مفهومی فساد آکادمیک عبارت از ابعاد ساختاری؛ ابعاد غیرساختاری- علمی می باشند. همچنین مقوله های اصلی فساد آکادمیک در بعد شرایط علی؛ شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر ترسیم و در نهایت، پیامدهای حاصله هم استخراج گردید. بخش کمی با استفاده از روش توصیفی و با بهره گیری از پیمایش انجام شد. جامعه آماری شامل اساتید و صاحبنظران در دانشگاه ههای مذکور بودند که از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای،انتخاب و پرسشنامه ها به صورت کاملا تصادفی در بین خوشه های منتخب اجرا شد. نتایج نشان می دهد که در بعد ساختاری- اداری، عامل توسعه کمی آموزش عالی با میانگین (4.0489) بیشترین اهمیت را دارند و در بعد غیرساختاری- علمی، سرقت ادبی با میانگین (4.0326)؛ بیشترین نوع فساد علمی و جعل با میانگین (3.6304) کمترین نوع از این گونه است. همچنین در بین عوامل علی، مکانیسم های تولید علم با میانگین (15.7011) ؛ در عوامل زمینه ای، آموزش عالی توده ای و مدرک گرایی با میانگین (15.7880) و در بین عوامل مداخله گر، ساختارهای معیوب و فساد اداری در بخشی ازبدنه اجرایی با میانگین (11.6739) بیشترین اهمیت را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Dimensions of Academic Corruption in Higher Education: A Mixed Study

نویسندگان [English]

  • jamal salimi 1
  • Nematollah Azizi 2
  • keostan mohammadiansharif 3
1 Associate Professor in Curriculum Studies, University of Kurdistan
2 department of education, University of Kurdistan
3 PhD candidate, University of Kurdistan
چکیده [English]

The purpose of study is survey to identify the dimensions and components of academic corruption in Iranian higher education. The research approach is heuristic mixed method. In the qualitative part, the Grounded Theory(GT) method was used. The participants in this section consisted of 20 professors of higher education in Tehran, Allameh Tabataba'i, Amirkabir University of Technology, Kurdistan and Semnan Universities of which selected through theoretical sampling method and data were collected using the Semi-structured interviews. Data were analyzed using open, axial and selective coding methods using MAXQDA qualitative analysis software. The results show that the concepts and categories related to the conceptual dimensions of academic corruption are structural, non-structural, and scientific. Also, the main categories of academic corruption were drawn in terms of causal, contextual, and confounding conditions, and finally, the resulting outcomes. The quantitative part was done by descriptive method and using survey. In the quantitative part, after designing the questionnaire tool based on the findings of the first part, data were tested for normality and confirmatory factor analysis was used for validity of the questionnaire, which was done for the concept of corruption; factors affecting academic corruption and its consequences. Then, using the Chi-square method and Friedman analysis, the dimensions, factors, and consequences of academic corruption were examined. The results show that in the structural-administrative dimension, the most important factor is the quantitative development of higher education with a mean (4.0489), and in the non-structural dimension, literacy with a mean (4.0326) is the most important; Is the least common of these species. Also among the causal factors are the mechanisms of production of science with a mean (15.7011); in the underlying factors, the mass higher education and the Credentialism with a mean (15.7880); Average (11.6739) is the most important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education System, Academic Corruption, Dimensions and Components
  • Mixed method Research