نقش میانجی گری بهزیستی روان‌شناختی در رابطه بین تاب‌آوری و ارتباط مثبت در مدرسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی /دانشگاه dhl k,v

2 عضو هیات علمی/دانشگاه الزهرا (ع)

3 -

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای بهزیستی روان‌شناختی در رابطه‌ بین تاب‌آوری و ارتباط مثبت در مدرسه انجام شد. به این منظور، از جامعه 2744 نفری دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهر بهبهان، 338 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به ‌عنوان نمونه آماری تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردید. داده‌های لازم با استفاده از پرسشنامه‌های تاب‌آوری کانر و دیویدسون (Conner & Davidson,2003)، ارتباط مثبت در مدرسه بتی همر و کهل (Beaty, S.E., Homer, p. & Kahle, 2004) و بهزیستی روان‌شناختی کارول ریف (Carol Ryff, 1989)، جمع‌آوری و با استفاده از دو نرم‌افزار SPSS و Amos تحلیل گردید. مدل‌یابی معادلات ساختاری به منظور آزمون روابط بین متغیرها در مدل مفروض استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص‌های برازش (مطلق، تطبیقی و مقصد) مدل واسطه‌ای متغیر بهزیستی روان‌شناختی (با انجام برخی اصلاحات)، به طور معنادار در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد بر اساس مدل مفروض، متغیرهای تاب‌آوری 15/۰ و بهزیستی روان‌شناختی 123/۰ از پراکندگی نمرات ارتباط مثبت در مدرسه را تبیین می‌کنند و اثر غیر مستقیم تاب‌آوری بر ارتباط مثبت در مدرسه با واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی 131/۰ است که از نظر آماری معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediation Role of Psychological Well-Being in the Relationship between Resilience and Positive Connection at School

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahim Jafarzadeh 1
  • Seyedeh Asma Hosseini 2
  • Azam Alaei rozbahani 3
1 faculty member/Payame Noor University
2 faculty member/AlZahra University
3 -
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the mediating role of psychological well-being in the relationship between resilience and positive connection at school. The statistical population consisted of 2744 female high school students in Behbahan city. From them 338 students were selected using the Krejcie and Morgan table as the statistical sample and selected by multistage cluster sampling. Required data were collected using Conner and Davidson Resiliency Questionnaires (2003), Positive connection at School Betty et al. (2004), and Reef Psychological Well-being (1989), using two software (SPSS and Amos). Structural equation modeling was used to test the relationships between variables in the given model. The results showed that the fitting indices (absolute, adaptive, and target) of the mediating model of psychological well-being (with some modifications) were significantly in good condition. The results also showed that based on the assumed model, the variables of resiliency 0.15 and psychological well-being of 0.123 explain the statistical dispersion of positive connection at school scores. The indirect effect of resilience on positive relationship at school with mediating role of psychological well-being was 0.131 which is statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilienc
  • Positive Connection at School
  • Psychological well-being
  • school