عوامل سازمانی- شغلی مؤثر بر کیفیت زندگی معلمان ابتدایی استان سیستان و بلوچستان: یک پژوهش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی،دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران،تهران،ایران.

3 دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات

4 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،تهران،ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل سازمانی_ شغلی مؤثر بر کیفیت زندگی معلمان ابتدایی در استان سیستان و بلوچستان بود. به این منظور مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا انجام شد. 14 نفر از معلمان خبره به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته بهره گرفته شد. داده‌های بدست آمده با بکارگیری نرم‌افزار 2018MAXQDA در قالـب کدگـذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شـدند. درنهایت 10 مؤلفه به‌عنوان عوامل سازمانی – شغلی مؤثر بر کیفیت زندگی معلمان شناسایی شدند که عبارتند از: ارتقاء وضعیت اقتصادی معلمان، ارتقاء منزلت حرفه معلمی، تعاملات بین فردی در مدرسه، فضای کالبدی مدرسه، توسعه شایستگی‌ها در حرفه معلمی، عدالت سازمانی و شایسته‌سالاری، حجم کاری، رضایت شغلی، عدم فرسودگی شغلی، امکانات رفاهی و بهداشتی و تفریحی مناسب برای معلمان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational-Occupational Factors Affecting Quality of Life for Elementary Teachers in Sistan and Baluchestan Province: A Qualitative Research

نویسندگان [English]

  • Hossain Damani 1
  • akhtar jamali 2
  • parivash jafari 3
  • Afsaneh Zamanimoghadam 4
1 PhD Student in Educational Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Department of Educational Management, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Science Research Branch, Tehran, Iran.
3 Faculty of Department of Higher Education Management, Branch of Sciences & Researches Azad University
4 Department of Educational Management, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Science Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the organizational-occupational factors affecting the quality of life of elementary teachers in Sistan and Baluchestan province. For this purpose, a qualitative content analysis study was conducted. 14 expert teachers were selected by purposeful sampling. Semi-structured interviews were used for data collection. The data were analyzed using 2018 MAXQDA software in open, axial and selective coding templates. Finally, 10 components were identified as organizational-occupational factors affecting the quality of life of teachers, including: Promoting the economic status of teachers, promoting the status of the teaching profession, interpersonal interactions in the school, the physical environment of the school, developing competencies in the teaching profession, organizational justice and meritocracy, Workload, job satisfaction, job burnout, health and recreation facilities suitable for teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational - Job Factors
  • Quality of life
  • teachers
  • Sistan and Baluchestan