ارزیابی راهبردهای توسعۀ منابع انسانی در فضای معماری تغییرات: دیدگاه کارکنان آموزش‌وپرورش لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه علوم تربیتی

چکیده

منابع انسانی گنجینه‌ای از نیروهای بالقوۀ سازمان هستند که می‌توانند به‌صورت راهبردی توسعۀ‌یافته و به‌صورت گسترده به‌منظور رقابت و دست‌یابی به تعالی گسترش یابند. پژوهش حاضر به‌منظور ارزیابی بسترها و فضای راهبردهای توسعۀ منابع انسانی در راستای آمادگی برای تغییرات احتمالی در آموزش‌وپرورش اجرا شد. رویکرد پژوهش کمّی و راهبرد بکار رفته توصیفی– ارزیابی بود. جامعۀ آماری پژوهش کارکنان ادارۀ کل و نواحی آموزش‌وپرورش خرم‌آباد بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم تعداد 215 نفر از کارکنان به‌عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده شامل دو پرسشنامۀ اقتباس شده از مطالعات (Chanda & Kabra, 2000) به نام‌های «ارزیابی فضای توسعۀ منابع انسانی» و «ارزیابی راهبردهای توسعۀ منابع انسانی» بودند. روایی صوری پرسشنامه از طریق استفاده از نظرات صاحب‌نظران و روایی سازه آن با روش تحلیل عاملی تأییدی مورد آزمون قرار گرفت. پایایی پرسشنامه‌ها نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید واقع شد. نتایج نشان داد که کارکنان آموزش‌وپرورش فضای توسعۀ‌ منابع انسانی را در محیط کار خود ازلحاظ مطلوبیت در سطح متوسط ارزیابی کرده‌اند. در خصوص راهبردهای توسعۀ منابع انسانی نیز، یافته‌ها حاکی از آن بود که کارکنان میزان رضایت خود را از مطلوبیت راهبردهای توسعۀ منابع انسانی در سطح پایین‌تر از سطح متوسط ارزیابی نموده‌اند. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه نیز نشان داد که بین دیدگاه کارکنان آموزش و پروش در متغیرهای فضای توسعۀ منابع انسانی و راهبردهای توسعۀ منابع انسانی برحسب مدرک تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت معناداری وجود نداشت. به نظر می‌رسد فضا برای ایجاد تغییرات راهبردی در حوزه منابع انسانی در سازمان آموزش و پرورش چندان مطللوب نیست. برای ایجاد یک تغییر کلی در سازمان لازم است تا فرایند آن از طریق راهبردهای منابع انسانی به‌کار گرفته‌شود. سازمان‌دهی فرایند تغییرات نیازمند ایجاد توازن ظریف میان ذی‌نفعان سازمان است. تحول در راهبرد منابع انسانی منجر به ایجاد تغییر در تمامی جنبه‌های مربوط به منابع انسانی، نظام‌ها، باورها، ساختارها و همچنین انتظارات تجاری‌سازی می‌شود این تحول مشابه معماری ایجاد تغییرات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Human Resource Development Strategies in the Architecture of Change Space: Lorestan Education Staff’s Perspective

نویسندگان [English]

  • Naser Shirbagi 1
  • Samira Nazri 2
  • Sharareh sadeghi 2
  • Shahab Nasiriniya 2
1 University of Kurdistan
2 Department of Education, University of Kurdistan
چکیده [English]

Human resources are a treasure trove of potential organizational forces that can be strategically developed, deployed and deployed extensively to compete and achieve excellence. The present study was conducted to assess the space and strategies of human resources development in preparation for possible changes in education. The research approach was quantitative and descriptive - evaluation. The statistical population of the study consisted of employees of Khorramabad general education and education departments who were selected by stratified sampling proportional to the size of 215 employees. The tool used included two questionnaires adapted from the studies (Chanda & Kabra, 2000) under the heading "Evaluating Human Resources Development Area" and "Evaluating Human Resources Development Strategies". The face validity of the questionnaire was tested through expert opinions and its construct validity was confirmed by confirmatory factor analysis. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. The results showed that the education staff evaluated the human resource development space in their work environment as moderately desirable. Concerning human resource development strategies, the findings also showed that employees rated their satisfaction with the desirability of HR strategies at a lower than average level. The results of one-way ANOVA test also showed that there is no significant difference between the educational staff's perspective on HRD variables and HRD strategies based on educational background and experience. It seems that there is little room for change in the organization of education. To make an overall change in the organization, it is necessary to apply the process through HR strategies. Organizing the change process requires a delicate balance between the stakeholders of the organization. The evolution of HR strategy leads to change in all aspects of HR, systems, beliefs, structure and business expectations of this sector. This is similar to the architecture of change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Development Strategy
  • Development Area
  • evaluation
  • Education Staff