اثربخشی روش تدریس مبتنی بر شبیه‌سازی درس فیزیک بر یادگیری خودراهبر دانش آموزان متوسطه دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروعلوم تربیتی، واحد میمه، دانشگاه ازاد اسلامی، میمه، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تدریس مبتنی بر شبیه‌سازی درس فیزیک بر یادگیری خودراهبر دانش‌آموزان متوسطه دوم بود. این پژوهش روی دانش آموزان پایه دوازدهم رشتة علوم تجربی شهر اصفهان بالغ بر7358 نفر در سال تحصیلی 98-1397به روش نیمه‌ آزمایشی و با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه انجام شد. از این رو 54 نفر از دانش‎آموزان دبیرستان ماندگار سعدی به روش نمونه گیری در دسترس در دو کلاس 27 نفره به صورت تصادفی ساده به عنوان گروه آزمایش و گواه تقسیم بندی شدند. گروه آزمایش نمونة شبیه‎سازهای درس فیزیک ( مباحث فیزیک اتمی و هسته ای) را از پایگاه اینترنتی دانشگاه کلرادو بولدر که در مباحث به‎کاررفته همخوانی داشته و اکثر مفاهیم پایه‎ای را در خود دارد را در آزمایشگاه رایانة دبیرستان و گروه کنترل با روش تدریس سنتی (سخنرانی) در 16 جلسة 90 دقیقه‎ای، به مدت 8 هفته دریافت کردند. جهت سنجش یادگیری خودراهبر براساس دیدگاه گاریسون (Garrison,1997) در سه خرده مقیاسِ خودمدیریتی، خود رغبتی و خودنظارتی، از آزمون یادگیری خودراهبر Fisher & et al. (2001) که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 84/0 بدست آمد، استفاده شد. داده‎های پژوهش با استفاده از نرم افزارSPSS 25 در دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل کواریانس) تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد، روش تدریس مبتنی بر شبیه‌سازی توانسته یادگیری خودراهبر را در فراگیران رُشد داده و تفاوت مشاهده شده در هر سه خرده مقیاس خودمدیریتی، خودرغبتی و خودنظارتی معنادار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Simulation-Based Teaching in Physics on Self-directed Learning in High School Students

نویسندگان [English]

  • farzaneh vasefian 1
  • Mohammad javad Khoshtale 2
1 Associate Professor in Curriculum Studies, Faculty of Educational Sciences and Psychology , Ardestan Branch,Islamic Azad University ,Ardestan , Iran.
2 Faculty of Educational Sciences , Meymeh Branch,Islamic Azad University , Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of simulation-based teaching in physics on self-directed learning of secondary school students. This study was performed on 12th grade students of Isfahan Experimental Sciences with 7358 students by quasi-experimental method and with pre-test-post-test design with control group in the academic year 2018-2019 .Therefore, 54 by available sampling method in two classes of 27 people. The experimental group received physics simulators (atomic and nuclear physics subjects) from the University of Colorado Boulder Web site that matched the topics used and contained most of the basic concepts in the high school computer lab and control group with traditional teaching method (lecture) 16 sessions of 90 minutes, they received for 8 weeks. Self-centered learning was measured by self-directed learning test by Fisher et al. (2001) based on Garrison (1997) in three subscales of self-management, Self-motivation and self-monitoring Which is Cronbach's alpha coefficient of 0.84. Research data were analyzed using SPSS 25 software at two levels of descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (analysis of covariance). The results showed that the teaching method based on simulation has the ability of self-centered learning in students and there is self-management, Self-motivation and self-monitoring in all three subscales

کلیدواژه‌ها [English]

  • simulation-based teaching
  • physics
  • self-direction