اثربخشی آموزش معلمان در مدیریت مؤثر کلاس درس بر پیامدهای شناختی: ادراک از محیط یادگیری و زمان انجام تکلیف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر/ آموزش و پرورش

2 استاد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه مداخله آموزش معلمان در مدیریت مؤثر کلاس درس بر پیامدهای شناختی(ادراک از محیط یادگیری و زمان انجام تکلیف) دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر سمنان بود. پژوهش به شیوه آزمایشی. طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون- پیگیری با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان دارای سابقه زیر 10 سال و دانش آموزان کلاس‌های درس آن-ها در دوره دوم (پایه‌های چهارم تا ششم) مدارس ابتدایی شهر سمنان در سال تحصیلی(98-97) بود. شرکت‌کنندگان در برنامه مداخله40 نفر از معلمان و دانش آموزان کلاس‌های درس آن‌ها به تعداد 1200 نفر بودند که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش و کنترل(20 نفر برای هر گروه) تقسیم شدند. برنامه مداخله آموزشی مدیریت مؤثر کلاس برای معلمان گروه آزمایش طی 15 جلسه دوساعته اجرا شد .کلیه دانش آموزان در کلاس‌های درس پرسشنامه ادراک از فعالیت‌های کلاس درس جنتری گابل و ریزا(2001) را تکمیل کردند. زمان انجام تکلیف دانش آموزان در کلاس‌های درس هردو گروه آزمایش و کنترل توسط مشاهده گران تعلیم‌دیده اندازه‌گیری شد. از آزمون تحلیل کوواریانس اندازه‌های تکراری چند متغیری برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. داد‌ه‌ها به‌صورت دو‌ماهه پیگیری شدند. بررسی دو گروه ا‌ز ‌‌نظر میانگین ادراک از محیط یادگیری و زمان انجام تکلیف در مرحله پس‌آزمون و پیگیری، حاکی از افزایش در ادراک از محیط یادگیری در ابعاد علاقه ، انتخاب و چالش‌انگیزی بود. همچنین زمان انجام تکلیف در گروه آزمایش در پس‌آزمون و پیگیری به شکل معناداری بیشتر از گروه کنترل بود(001/.P<). آموزش طی یک دوره زمانی دو‌ماهه ثبات داشت. توانمند-سازی معلمان در راهبرهای مدیریت مؤثر کلاس‌ درس نقش مهمی در افزایش پیامدهای شناختی در دانش‌آموزان دارد. تلویحات کاربردی یافته ها مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of teacher training in classroom management on cognitives outcomes: perception of the classroom and time on task

نویسندگان [English]

  • Tahere Heidarilaghab 1
  • ali akbar aminbeidokhti 2
  • siavash talepasand 3
1 teacher
2 Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
3 Associate Professor of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sience. Semnan University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of teachers’ traininig in effective classroom management on cognitive outcomes (perceptions of classroom environment and time on task). Research plan, experimental pretest-posttest control group with follow-up testing was used. The population of this research included all teachers with work experience under 10 years from seaman elemetry secondary schools(fourth to sixth grades) and their class students . The participants of intervention program were 40 teachers chosen and participated in random replacement method in experimental and control groups(each group, n=20). All students in both groups completed the questionnaire of Genty and Gable’s Perception of Classroom Activities. Time on task was measured by traind observers in all 40 classes. Then, the intervention was performed for the teachers in experimental group during 15 two hours sessions. Multivariate repeated measures analysis of covariance was used to analyze the data. Data were also followed for two months. The investigation of two groups in terms of mean in perceptions of classroom environment through the tools used in the post-test and follow-up showed an increase in Interest, Challenge and Choice in the group after the intervention (p<.001).Also the average of time on task in experimental group was significently higher in both post and follow up test (p<.001). Moreover, the results proved to be stable in a time lapse of two months.The implications of the findings were discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • "teacher training"
  • " classroom management"
  • "perception of the classroom"
  • " time on task