طراحی و تبیین الگوی پیامدهای دانشگاه به عنوان سازمان فضیلتی؛ مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور. دکتری تخصصی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران

3 استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.

4 استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

چکیده

فضیلت سازمانی از جمله مفاهیم جدید سازمانی است که از روان‌شناسی مثبت‌نگر گرفته شده است. مطالعه در این حوزه در برگیرنده رفتارهای برجسته در سازمان است که خود منجر به پیامدهای مثبت می‌شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین پیامدهای سازمان فضیلتی در دانشگاه‌های دولتی استان یزد به کمک روش «تحقیق آمیخته اکتشافی» انجام شده است، لذا ابتدا از روش پژوهش کیفی گروه کانونی و مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته با هشت نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی استان یزد، سپس با تحلیل و کدگذاری داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌ و ادبیات با روش تحلیل مضمون، مدل مفهومی پژوهش تدوین شد. در مدل بدست آمده از پژوهش کیفی، پیامدهای دانشگاه فضیلتی، شامل «خودبرانگیختگی سازمانی»، «رفتار شهروندی سازمانی»، «هویت سازمانی»، «بهزیستی معنوی»، «شجاعت اخلاق حرفه‌ای»، «شادی سازمانی»، «سلامت سازمانی»، «عملکرد سازمانی» و «سرمایه اجتماعی» و همچنین تاثیر برخی از پیامدها بر روی یکدیگر شناسایی شد. سپس در بخش کمی پژوهش، مدل مفهومی با پرسشنامه محقق ساخته در نمونه 285 نفر از کارکنان دانشگاه‌های دولتی استان یزد با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری آزمون شد. روایی محتوا، واگرا، همگرا و همچنین پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه مناسب بود، نتایج نشان می‌داد تمام پیامدها دارای بار عاملی مناسب بوده و مدل تایید شد و در این مدل پیامدهای شادی سازمانی، شجاعت اخلاق حرفه‌ای و بهزیستی معنوی دارای ضریب مسیر بیشتری بودند، لذا سازمان فضیلتی بیشترین تأثیر را بر آن‌ها دارد. همچنین با توجه به اینکه مزایا و پیامدهای فضیلت سازمانی، در کوتاه مدت آشکار نمی‌شود؛ بنابراین مدیران و کارکنان دانشگاه باید بدانند که با نهادینه کردن رفتارهای فضیلتی در دانشگاه، افزایش کیفیت خدمات و مزیت رقابتی در بلندمدت برای دانشگاه حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining of Pattern for consequents of university as Virtuous Organization; case of study: state universities of the Ministry of Science, Research and Technology in Yazd Province

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Dehghanizadeh 1
  • Hassanreza Zeinabadi 2
  • Hamidreza Arasteh 3
  • Abdolrahim Navehebrahim 4
1 Faculty member of payam noor university, Department of Management and Ph.D. of khrazmi University, Tehran, Iran.
2 Faculty member, Department of Educational Administration, Faculty of Management, Kharazmi University.Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Management, khrazmi University, Tehran, Iran.
4 Professor, Department of Management, khrazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Organizational virtue is one of the new concepts of an organization that is based on positive psychology. The study in this area encompasses prominent behaviors in the organization, which lead to positive outcomes. The purpose of this study was to design and Explain pattern for consequents of virtuous organization at public universities in Yazd province. The research methodology was based on "exploratory mixed research" method. At First phase, the qualitative research method of "focus group" was applied by using semi-structured interviews with 8 member of faculty members of Yazd state universities, and then analyzing and coding the data obtained from the interview and literature the method of thematic analysis was executed, then the conceptual model of research was developed. In the model which was obtained from qualitative research, the consequences of the virtuous University, was "organizational spontaneity", "organizational citizenship behavior", "organizational identity", "spiritual well-being", "professional moral courage", "organizational happiness", "organizational health", "organizational performance", and "Social Capital" and also the impact of some consequences on each other were identified. Then in quantitative research section, conceptual model with a researcher-made questionnaire was distributed to the sample of 285 employees of public universities in Yazd province, was tested with structural equation model. Content validity, divergent, convergent, and also composite reliability and Cronbach's alpha coefficient of this questionnaire were appropriate. The results showed that all consequences had a suitable factor load and the model was confirmed, and in this model consequences of "organizational happiness","professional moral courage", and "Spiritual well-being" had higher coefficients, so the virtuous organization had the most impact on them. Also, given that the benefits and consequences of organizational virtue are not apparent in the short term; Therefore, university manager and staff should know that by institutionalizing virtuous behaviors in the university, the quality of services and competitive advantage would be increased in long term for the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtue
  • Virtuous organization
  • Focus group
  • Mixed Approach
  • university