طراحی مدل کیفی سرمایه فکری با رویکرد یادگیری سازمانی در آموزش وپرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، واحدمشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل کیفی سرمایه فکری با رویکرد یادگیری سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهرستان مشهد انجام شد. تحقیق از منظر هدف، کاربردی و توسعه ای و از منظر روش، آمیخته(کمّی- کیفی)است و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، توصیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق، خبرگان دانشگاهی و حرفه ای آموزش و پرورش بودند. نمونه گیری از جامعه آماری به صورت هدفمند انجام شد که در مجموع 25 نفر انتخاب شدند. پس از تعریف موضوع و انجام مطالعات اکتشافی و کتابخانه ای، فهرستی از گزاره ها پیرامون ابعاد و مؤلفه های متغیرهای تحقیق شناسایی شد و پس از اخذ نظرات اصلاحی کیفی و کمّی به لحاظ روایی محتوایی به تأیید خبرگان دانشگاهی و حرفه ای رسید و در قالب پرسشنامه محقق ساخته پس از تعیین و تأیید پایایی بااستفاده ازضریب آلفای کرونباخ دراختیاراعضای دلفی قرار گرفت. داده های حاصل از تحقیق براساس روشهای آماری مربوط و با استفاده از نرم افزار(Spss22)تحلیل شد و ابعاد و مؤلفه های تحقیق با ضریب توافق کندال (723/0) به اجماع خبرگان رسید. براساس یافته های پژوهش، ابعاد و مؤلفه های سرمایه فکری در4 بعد و21 مؤلفه و ابعاد و مؤلفه های یادگیری سازمانی در3 بعد و12 مؤلفه شناسایی شد و نهایتاً تناسب مدل با نظر خبرگان با استفاده از آزمون t تک نمونه ای مورد تأیید قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Qualitative Model of Intellectual Capital based on the Organizational Learning Approach in Education

نویسندگان [English]

  • Mahmood Ghorbani
  • Naziasadat Naseri
  • Ali Shahnazari
Department of Educational Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Abstract
This study aimed to develop a qualitative model of intellectual capital based on the organizational learning approach in the General Department of Education of Khorasan Razavi Province and the seven districts of the Mashhad Education Department. It was applied-developmental in terms of purpose, mixed (quantitative-qualitative) in terms of method and descriptive in terms of data collection. The statistical population consisted of academic and professional education experts, of whom 25 people were selected using the purposive sampling. After defining the subject and conducting library and exploratory studies, a list of the propositions concerning the dimensions and components of the research variables was provided and after receiving the qualitative and quantitative corrective comments, it was confirmed by academic and professional education experts. After determining and confirming the reliability using the Cronbach's alpha coefficient, it was distributed to the Delphi members in the form of a researcher-developed questionnaire. Data were analyzed by the statistical procedures and (SPSS 22) and experts reached a consensus about research dimensions and research components using the Kendall's coefficient of concordance (0.723). The results showed there were four dimensions and 21 components of intellectual capital and there were three dimensions and 12 components of organizational learning. Finally, the appropriateness of the model was confirmed by the experts using one sample t-test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Intellectual Capital
  • Organizational Learning
  • Qualitative Model