شناسایی و بررسی شایستگی های مورد نیاز یادگیرندگان در بستر الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران-دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

3 دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی های مورد نیاز یادگیرندگان در بستر الکترونیکی در دانشگاه تهران انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی از نظر گردآوری داده ها آمیخته ی اکتشافی که در بخش اول با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحقیق مطالعه ی اسنادی،تعداد 41 مولفه شناسایی شد جامعه آماری پژوهش کلیه ی دانشجویان دانشگاه تهران است که در سال تحصیلی 99-98 به شیوه ی الکترونیکی پذیرفته شده بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای 308 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مرحله کمی از بین 41 مؤلفه شناسایی شده 18 مولفه که دارای بیشترین فراوانی بود انتخاب شدند و با استفاده از رویکرد کمی و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی ابزار محقق ساخته شامل 78 گویه بر اساس آنهاساخته شد. مؤلفه های مذکورعبارتند از؛ آشنایی با زبان انگلیسی، سواد ICT، تولید محتوای الکترونیکی،تجارب قبلی در مورد IT،نگرش نسبت به آموزش الکترونیکی،دوره ها و مدرس، انگیزه،رعایت رفتارهای اخلاقی در بستر الکترونیکی،مذاکره و مباحثه،مهارت های مطالعاتی،به کارگیری فنون مناسب گفتمان در بستر الکترونیکی،یادگیری خودراهبر،استفاده از کامپیوتر(سخت افزار و نرم افزار)،تفکر انتقادی،کار تیمی،مدیریت زمان،خلاقیت و نوآوری, خودارزیابی،برقراری ارتباط موثر) که در4دسته ی کلی تر (دانش،مهارت،توانایی، نگرش و ویژگی)طبقه بندی شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید دانشگاهی و روایی سازه بررسی و مورد تایید قرار گرفت و همسانی درونی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (94%)محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک دو نرم افزار spss و lisrel انجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد:1-مدل ارائه شده از برازش مطلوبی برخوردار است.2-ازبین 18 مولفه ی شناسایی شده تمامی مولفه ها به جز مولفه ی تجارب قبلی مرتبط با IT در سطح بالاتر از متوسط قرار دارد.3- از نظر دانشجویان ازبین 18 مولفه مولفه ی مهارت استفاده از کامپیوتر(سخت افزار و نرم افزار) در اولویت اول قرار گرفت و مولفه ی خودارزیابی پایین ترین اولویت را دارد.4-از نظر دانشجویان به ترتیب عامل مهارت،دانش،توانایی،ویژگی نگرش در رتبه ی اول تا چهارم قرار دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and examining the e-learning Competencies for students

نویسندگان [English]

  • fatemeh narenji thani 1
  • javad pourkarimi 2
  • fatemeh tizhoosh jalali 3
1 faculty member
2 faculty member
3 TEHRAN UNIVERSITY
چکیده [English]

This study aimed to identify the competencies required by learners in the electronic context at the University of Tehran. The research method was applied in terms of purpose, and in terms of data collection is a mixed method. In the first part, using a qualitative approach and documentary research method, 41 components were identified, and then 18 components that had the highest frequency were selected. The statistical population has been included All students of the University of Tehran who were studying in the e-learning method that among them 308 persons were selected as a sample by using the stratified sampling random method. In the second part, using a quantitative approach and descriptive-analytical research method, the researcher-made questionnaire is based on 18 components identified in the previous step (understanding English, ICT literacy, electronic content production, previous experiences in IT, attitude towards E-learning, courses, and instructors, motivation, consideration about of ethical behaviors e-learning, discussion with others, learning skills, application of appropriate conversation methods in e-learning, self-directed learning, Proper usage of required software and hardware, critical thinking, Teamwork, time management, creativity and innovation, self-assessment, effective communication) were classified into 4 categories (knowledge, skills, abilities, attitudes, and character) and included 78 items. The validity of the questionnaire was based on the views of the faculty member and construct validity. This was examined and confirmed and its internal consistency was calculated using Cronbach's alpha (94%). Data were analyzed by spss and lisrel software. The results of data analysis show that: 1- The proposed model has a good fit. 2- Among the 18 components identified, all components except the component of previous experiences in IT are above average. - From the students 'point of view, 3. Among the 18 components, the component of usage of required software and hardware skills were in the priority, and the component of self-assessment has the lowest priority. From the students' point of view, among four categories; components related to skill, knowledge, ability, attitude, and character respectively are important for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: e-learning
  • Competency
  • higher education