سنخ شناسی فرهنگ سازمانی مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی- دانشکده مدیریت -دانشگاه تهران شمال- تهران- ایران

2 دانشیار آموزش عالی، موسسه برنامه ریزی و پژوهش آموزش عالی ، وزارت علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 مدیر گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی الگوهای فرهنگ سازمانی مدارس با تمرکز بر سنخ شناسی آن بود که به عنوان یک راهنما برای مدیران مدارس در عصر تغییرات سریع، قابل بهره برداری باشد. این پژوهش کیفی از نوع تحلیلی-موردی با روش کتابخانه ای بود. جامعه مورد بررسی شامل منابع، تالیفات و پژوهش های معتبر چهار دهه اخیر در حوزه فرهنگ سازمانی مدارس داخل و خارج کشور بود که وفق کدواژه های تحقیق در دسترس بودند. نمونه قابل بررسی 308 مورد بود که از نظریه پردازی، ارائه مدل و سنخ شناسی برخوردار بودند. با روش تحلیل محتوایی و کدگذاری موضوعی، یافته ها در دو دسته سنخ شناسایی شدند. در طبقه بندی اول با نگاه رویکردشناسی در سه دسته(1.رویکرد کارکردگرایی 2.رویکرد فرآیند محور 3. رویکرد بهبود-اثربخشی) با هدف درک پدیده فرهنگ مدرسه و راهکارهایی جهت افزایش عملکرد مدرسه قرار دارند. در طبقه بندی دوم با نگاه روش شناسی پژوهش و کاربرد نتایج در سه گروه، مطالعات توصیفی ارزیابی، مطالعات همبستگی و مطالعات فرهنگ پژوهی مدرسه بود. این طیف سنخ شناسی نشان داد، مدرسه حسب عوامل و زمینه های موجود، دارای فرهنگ سازمانی خاص است و مدیران و رهبران آموزشی با شناخت جامع الگوها، می توانند کاشف و خالق فرهنگ سازمانی مثبت در مدرسه ها باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of the organizational culture of schools

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Taslimi 1
  • Maghsoud Farasatkhah 2
  • Narges Hassanmorade 3
1 Ph.D. Student in Educational Management, Islamic Azad University of North Tehran, Tehran. IRAN
2 Ph.D. in Higher Education& Associate Professor in Higher Education of Institute for Research and Planning - Tehran-Iran
3 Ph.D. in Educational Management& Associate Professor in Educational Management- North Tehran Islamic Azad – Tehran. – Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify patterns of organizational culture in schools, focusing on its typology, which could be used as a guide for school administrators in the rapid changes. This qualitative research was a kind of analytical-case study with a library method. The surveyed community included sources, compilations and authoritative researches of the last four decades in the field of organizational culture of schools inside and outside the country that were available in accordance with the search terms. A sample of 308 cases that provided theorizing, modeling, and typology. With content analysis and subject coding, the findings were identified in two categories. In the first category, the approach is based on three categories (1. Functionalism, 2. Process-driven approach, 3. Improvement-Efficiency approach) with the aim of understanding the phenomenon of school culture and strategies for increasing school performance. In the second category, with the methodological view of research and application of the results in three groups, descriptive evaluation studies, correlation studies and school culture studies. This typology shows that the school has a specific organizational culture, based on the factors and backgrounds, and that managers and educational leaders with a comprehensive understanding of patterns can be the discoverer and creator a positive organizational culture in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • typology
  • organizational culture of schools
  • school culture
  • school
Cavanagh, R. F. & Dellar, G. B. (1998). Article Title: School culture: A quantitative perspective on a subjective phenomenon. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association.
Cavanagh, R. F.& Dellar, G. B.(2003). Article Title: Towards a model of school culture. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association.
Chang, C. S. (2003). Article Title: An analysis of research methods in the study of school organizational culture. Journal of Pingtung Teachers College, 18, 1-40. (in Chinese)
Cheng, Y. C.(2000). Article Title: Cultural factors in educational effectiveness: A framework for comparative research. School Leadership and Management, 20 (2), 207-225.
Cheng Yin Cheong.(2010). Cultural factors in school effectiveness: a framework for comparative work’, School Leadership and Management 20(2) 207-225
Devos, G., Tondeur, J. & Zhu, C.( 2011). Article Title: Examining school culture in Flemish and Chinese primary schools. Educational Management Administration & Leadership, 1(19)
Deal, T. E. (1995). Article Title: Schools as cultural arenas: Symbols and symbolic activity. In S. B. Bacharach & B. Mundell (Eds.)
Deal, T. E., & Peterson, K. D. (1999). Book Title: Shaping school culture: The heart of leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
Dellar, G.B. (1995). School Cultural Elements Questionnaire Scales (internal document). Perth: Curtin University.
Erickson, F.(1987). Article Title: Conceptions of school culture: An overview. Educational Administration Quarterly,23 (4)11-24.
Fullan, M. (2001). Book Title: Leading in a culture of change. San Francisco: Jossey-Bass.
Fatehi et al.(2014). Article Title: Identifying the Components of Organizational Culture in Effective Schools of High School in Rafsanjan City and Comparing it with Organizational Culture Model by Cook and Lafrati. Senior Thesis. Hormozgan University. [in Persian]
Goldring, Leslie.(2002). Article Title: The Power of School Culture.Leadership, v32 n2 p32-35 Nov-Dec 2002
Gruenert, S. (1998). School Culture Survey.Unpublished doctoral dissertation, University of Missouri, Columbia.
Gruenert, S.W.(1998). Development of a school culture survey (Unpublished digital dissertation). University of Missouri-Columbia Missouri. Retrieved from www. MLLC.org
Gruenert, stive.(2009). Article Title: Shaping a new school culture. contemporary education. Vol71.N0.2-page13-14
Hargreaves, D. H.(1995). Article Title: School culture, school effectiveness and school improvement. School Effectiveness and School Improvement, 6 (1), 23-46.
Higgins, A.(1995). Article Title: Dimensions of the School Culture Scale: Measuring attitudes, norms and values in educational settings. New York: Fordham University.
Higgins, Ann, D . Alessandro.(1997). Article Title: the dimensions and measurement of School culture: understanding school culture as the basis for school,  international Journal of educational research, volume 27, number 7, 1997, pp 553 - 569.
Hopkins, D.(1991). Article Title: Changing school culture through development planning. In: S. Riddell & S. Brown (Eds.), School Effectiveness Research: Its messages for school improvement(pp.57-65).
Kent D. Peterson. (2002). Article Title: Enhancing School Culture: Reculturing Schools Excerpted from Positive or negative? By in the Journal of Staff Development, Summer 2002, vol.23, no.3
Kent D. Peterson.(2002). Article Title: Reculturing Schools.Journal of Staff Development, Summer 2002, vol.23, no.3
Khakpour, Abbas. (2011). Article Title: The typology of organizational culture studies. Culture Strategy Quarterly. No. 15-14. Pp. 98-84. [in Persian]
Maslowski.R.(2006). Article Title: "A review of inventories for diagnosing school culture", Journal of Educational Administration, Vol. 44 Iss: 1, pp.6 – 35
Mounirian, Abbas& Bakhtiya, Amir. (2006). Article Title: The recognition of organizational culture based on Denison's model. Tehran, 4th International Management Conference. [in Persian]
Madden, Jake .(2017. Article Title: Four Pillars to Building a Positive School Culture. International Journal of education
Pang, N.S.K. (1998). Article Title: Organizational Cultures of Excellent Schools in Hong Kong. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Diego, CA, 13-17.
Moghanizadeh, Mohammad Hassan.(2009). Article Title: Promoting school culture, a foundation for school reform. Education, Autumn, No. 71. [in Persian]
Peterson, ICD. &Deal, T.E. (2002). Book Title: Shaping school culture field book. San Francisco: Jossey-Bass.
Philip C.van der Westhuizen, M. J.Mosoge, L.H. Swanepoel.(2005).Article Title: Organizational Culture and Academic Achievement in Secondary Schools. First Published November 1, 2005 Research Article
Phillips G .(1993). Article Title: The School-Classroom Culture Audit. Vancouver, BC: Eduserv, British Columbia School Trustees Publishing.
Pirani, Mohammad Hussein .2010. Article Title: Typology of values. Pre second number. Quarterly of Cultural Social Studies, pp. 124-93.[in Persian]
Pazoki, Muns.(2015). Article Title:School's organizational culture emphasizing educational innovation. Tehran: Publication. [in Persian]
Rodyić Lukić, Vesna.(2012). Article Title: Determination of Indicators of School Culture in Primary Schools. academia.edu/6477292
Rafiei, Hassan et al. (2008). Article Title: Social problems in the priority of Iran. Journal of Sociology of Iran: Spring & Summer 2008, Volume 9, Number 1-2; P. 208-184. [in Persian]
Schein, E. H. (1999). Book Title: The corporate culture survival guide: Sense and nonsense about culture change. San Francisco: Jossey-Bass.
Stolp, S., & Smith, S.C.(1995). Article Title: Transforming School Culture: Stories, Symbols, Values and the Leader’s Role. Eugene, OR: ERIC
Stoll, L.(1998). Article Title: School Culture, Department of Education University of Bath, Reprinted from Network’s Bulletin, No. 9
Saphier J and King M .(1985). Article Title: Good seeds grow in strong cultures. Educational Leadership 42: 67–74.
Sun-Keung Pang, Nicholas .(1998). Article Title: Organizational Cultures of Excellent Schools in Hong Kong. Educational Resources Information Center (ERIC). pp5-32
Sedaghat, Zahra et al.(2014). Article Title: Identify the components of school culture. Al-Zahra University - Faculty of Educational Sciences. [in Persian]
Taslimi, Mahnaz & el.(2018). Article Title: Factors, Shaping Fields and Typology of Organizational Culture of School on Tehran. Journal of Education and Practice
Tam, Frank Wai-ming; Cheng, Yin-cheong .(2003). Article Title: A Typology of Organizational Culture in Primary Schools: Productive, Shaky, Conservative, or Hindering? International Journal of Educational Reform, v12 n1 p2-25 Win
TSANG, Kwok Kuen .(2009). Article Title: Approaches to understanding and investigating the concept of school culture and school. Hong Kong Teachers’ Centre Journal, Vol. 8. Pp86-105
Wagner, C. R.(2006). Article Title: The school leader’s tool for assessing and improving school culture. Principal Leadership, 7 (4), 41-44.
Willower, D.J., & Smith, J.P.(1986). Article Title: Organizational Culture in Schools: Myth and Creation. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, April 1986, San Francisco
Waller, W.(1932). Book Title: The sociology of teaching. New York:
Wiley Heck, R., & Marcoulides, G. 1996. Articl Title:  School culture and performance: Testing the invariance of an organizational model. School Effectiveness and School Development, 7(1), 76-79.