بررسی تاثیر سوادآموزی برکاهش آسیب های اجتماعی و توسعه اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس تحقیق اداره کل آموزش و پرورش استان فارس شیراز ایران

2 دبیر آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز ایران

3 رییس دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز ایران

چکیده

رعایت هنجارهای اجتماعی یکی از مهم ترین اصول زندگی است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار برای جامعه متمدن محسوب می­شود. هدف از مقاله حاضر بررسی تاثیر سوادآموزی برکاهش آسیب های اجتماعی و توسعه اقتصادی است. روش پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد توصیفی- تفسیری است که مشارکت کنندگان به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده­ها از طریق مصاحبه عمیق با 12 نفر از آموزش دهندگان شهر شیراز جمع­آوری شده است. مصاحبه­ها ثبت و ضبط و یادداشت برداری شد و با روش پنج مرحله­ای توصیف، تفسیر و تجزیه و تحلیل گردید. برای اعتبار سنجی از روش کنترل اعضا استفاده شد. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که سواد آموزی باعث تقویت مهارت­های ده­گانه زندگی و تقویت راهکارهای مقابله ای در افراد می گردد. این مهارت ها توانایی اجتماعی و روحی افراد را افزایش می دهند و موجب می شوند تا فرد بتواند به نحوی بهتر و موثرتر با مشکلات و دشواری های زندگی مواجه شود. هم چنین قدرت سازگاری افراد را بالا می برد و باعث می شود شخص بتواند مسوولیت های اجتماعی و شخصی زندگی را بهتر بپذیرد، توانمندی هایش را بروز دهد و از آسیب های ناشی از ناتوانی در حل مشکلات در امان بماند. بنابراین سوادآموزی بر کاهش آسیب های اجتماعی موثر بوده و باعث بهبود وضعیت اقتصادی فرد و کاهش هزینه ها و توسعه اقتصادی جامعه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Adult Literacy on Economic Development and Reduction of Social Harms

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Sadeh Meymandi 1
  • Maryam Haghighifard 2
  • Masoud Hossein chari 3
1 research expert , Fars Education office, Shiraz, Iran
2 ٍEnglish Language teacher of Fard Education Office, District 2, Shiraz,Iran
3 Head of the Faculty of Educational Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The Effect of Adult Literacy on Economic Development and Reduction of Social Harms
The issue of considering social norms is of great importance in any civilized community. Confronting social values will lead to gradual collapse of the society and threatens its security. The purpose of this research is to find the effect of adult literacy on economic development and the reduction of social harms. Data was gathered from 12 adult literacy teachers in Shiraz and the samples were chosen purposefully. Deep interviews were continued until saturation of the information. In order to interpret the interviews, descriptive statistics was used. Thematic content analysis was conducted to analyze and describe data. The results showed that adults’ learning and literacy would improve life skills as well as economic development individually and socially by using excitement focus approach and problem focused approach coping strategies. These strategies increase social and mental capacities of individuals and helps them to be more effective in dealing with problems as well as improving their capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • literacy
  • social harm
  • economic development
Abdollahi, M.( 2016). A a review of  comparison of Islamic and western life style and its relation with social harms. Islamic and Social Research, vol.22, no. 1,pp. 161-190. (in Persian).
Amiri,T.(2015). The role of informal teaching in rural women empowering in Shandiz Torghabeh and binalood. M.A. thesis. Faculty of Literature and Humanities. Mashhad University.( in Persian)
Azizi zavieh,H.( 2014). A study of adult learners’ tendency to attend learning organization classes and its related factors in Shahrood. M.A. thesis. Islamic Azad University, Khalkhal Branch. (in Persian).
Country Statistical Magazine.( 2017). Islamic Repubic of Iran Statistical Center. Tehran: Office of the Public Relations and International Cooperation
Fattahi Bayat, Gh.; Goodarzi, A. & Goodarzi, M. R.( 2016). The effect of innovative  human capital  on economic development. Economic Development Research, Vol. 7, no.22, pp. 133-146. (in Persian).
Graneheim UH, Lundman B.(2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Educ Today, 24(2): 105-112.
Hanımoğlu, Egemen. (2018). Deviant behavior in school setting. Journal of Education and Training Studies, vol. 6, no. 10,pages 133-141 . Retrived from https://eric.ed.gov/?id=EJ1189808. Accessed in June 2019
Hassani, M.& Shahbazi,K. (2012). The effect of educational levels on economic development. Research and Planning in Higher Education,vol 18, no.4(66),pp.1-24. (in Persian).
Maykut, P. & Morehouse, R. (1994). Beginning Qualitative Research. London: The Falmer press.
Mohamadi,H.; Mazidi, M.& Beheshti, S.(2017).Conceptual analysis of stages and dimensions of citizenship education. Journal Management System,vol.8, no.4(32),pp.83-106. Retrived from http://jedu.miau.ac.ir/. (in Persian)
Motiee Langroodi, H. (2013). Rural Planning with Emphasis on Iran. Mashhad:  Jahad- e  Daneshgahi.( in Persian).
Naderi, E., Seyf Naraghi, M. ( 1998). Research Methods and its evaluation in Humanities. Tehran: Jomhoori.( in Persian).
Nemat Tavoosi, M.( 2014). Core self-evaluations and ways of coping. Contemporary psychology, vol. 8, no.2, pp. 57-68. (in Persian).
Salek haddadi, N.; Badri, R.(2013). A study the effects of life skills instruction on coping strategies.  Quartarely Journal of Instruction and Evaluation, no.6(21), pp.79-91.
Shams Nateri,M. E.& Bastani, A.(2008). The effect of poverty on social harms. Noor Magezines Website, No. 18, pp. 34 - 44. Retrived from noormags.ir/view/fa/articlepage/332580. Accesed in May 2019. (in Persian).