واکاوی شایستگی های مدیران مدارس هوشمند بر اساس نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،واحدسنندج، دانشگاه آزاداسلامی ، سنندج، ایران.

2 استادیار/گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران .

3 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه کردستان، واحدسنندج،ایران.

چکیده

نوع پژوهش کیفی است که در جامعه آماری استادان دانشگاه، متخصصان وکارشناسان تکنولوژی آموزشی انجام پذیرفت. نمونه ها به روش هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شدند. درنهایت 22 نفر مصاحبه شدند و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. درکدگذاری باز، مصاحبه های ضبط شده پس از پیاده سازی، با استفاده از روش تحلیل محتوا به صورت سطر به سطر بررسی، مفهوم پردازی و سپس براساس ارتباط مفهومی،مفاهیم و مقولات مشخص شدند. درکدگذاری محوری، رابطه­ی موجود میان طبقه­ها، مقوله­ی تعیین محتوا بر اساس ویژگی های مرتبط با سایر مقولات، محوربودن در پژوهش، تکرار در داده ها و انتزاعی بودن به عنوان مقوله­ی محوری پژوهش حاضر، انتخاب و مطالعه شدند. سپس سایر مفاهیم نیز در قالب شرایط علّی، مقوله­ی محوری، راهبردها، زمینه، شرایط مداخله­گر و پیامدها، طبقه بندی و به صورت نظری در قالب مدل پارادایمی به هم مرتبط شدند. درکدگذاری انتخابی نظریه ها با توجه به مفهوم ها و کدهای شناسایی شده، گزینش نهایی گردیدند. برای تامین روایی و پایایی نیز از رویکرد لینکلن و گوبا (1985) شامل ﻣﻮﺛـــﻖ ﺑـــﻮدن، ﻣﺸـــﺮوﻋﻴﺖ، اﻋﺘﻤﺎدﭘـــﺬﻳﺮى، اﻧﺘﻘــﺎلﭘــﺬﻳﺮى واﺑﺴــﺘﮕﻰ و اﺗﻜﺎﭘــﺬﻳﺮى و ﺗﺎﻳﻴﺪﭘــﺬﻳﺮى استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله کدگذاری مفهومی 30 مفهوم انتخاب گردید و در نه مقوله محوری اجرائی، تصمیم گیری، رهبری، ادراکی، ارتباطی، کار تیمی، مدیریت افراد مشخص شدند و در نهایت در کدگذاری گزینشی در سه بعد شایستگی مدیریتی، شایستگی های گروهی و شایستگی های فردی به عنوان نظریه های پژوهش قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyze the competencies of smart school principals based on data foundation theoryFardin

نویسندگان [English]

  • nasrin cheraghi 1
  • Fardin Batmani 2
  • Naser shirbagi 3
1 PhD Student in Educational Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
2 ssistant Professor / Department of Educational Sciences, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
3 Associate Professor of Educational Management, Kurdistan University, Sanandaj Branch, Iran.
چکیده [English]

he aim of this study was to investigate the differences in the competencies of smart school principals based on the foundation's data theory. This research is a qualitative research conducted in the statistical community of university professors, specialists and experts in educational technology. Samples were selected by targeted and snowball method. Finally, 22 people were interviewed and the data were analyzed through semi-structured interviews during the three stages of open, central and selective coding. In open source, post-implementation interviews were defined using content-by-line content analysis, conceptualization, and then conceptualization, and concepts and categories. In axial decoding, the relationship between classes, content determination category was selected and studied based on the characteristics related to other categories, focus on research, repetition in data and abstraction as the central category of the present research. Then other concepts were categorized in terms of causal conditions, pivotal category, strategies, context, intervening conditions and consequences, and theoretically related to each other in the form of paradigm model.
In the selected coding of the theories, according to the identified concepts and codes, the final selection was made.
Lincoln and Goba's (1985) approach was also used to provide validity and reliability.
The results showed that in the conceptual coding stage, 30 concepts were selected and identified in nine executive, decision-making, leadership, perceptual, communication, teamwork, and individual management categories. And individual competencies were placed as research theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence
  • Smart School Principals
  • Ordinary Schools
  • Foundation Data Theory
Abbaszadeh, M, (2012), Reflection on the Reliability and Reliability of Qualitative Research, Applied Sociology, Twenty-third Year, Series 45, Issue 1, p. 19 34.
Abdullah, Ali. (2014).Public and professional characteristic of principal of high school in Iran,2(118)93-115.
Akrami, Hamid and Hoshyar, Wajih. (2017). Identifying and Explaining Competencies of High School Principals Case Study: Schools
Bitterova, Miriam; Haskova, Alena & Pisonova, Maria. (2014). School Leader`s Competencies in Management Area. Journal of Social and Behavioral Sciences. 149, 114 – 118
Bourdieu, P. (1985).The social and the genesis of groups. Theory and society, 14, 723-44.
Croswell, John. (2013). Qualitative Dynamics and Research Design: Selection from Five Approaches (Narrative Studies, Phenomenology, Foundation Data Theory, Ethnography, Case Study). Translated by Hassan Danaeifard, Hossein Kazemi. Saffar Publications. second edition. Tehran. 320 pagesLebadi,Z & Agha Ali khani,E. (2012).effective causes of competency on manager of high school and middle school of Malard town, behavioral science journal,4(12_,91-117.
Davodnia,B & Zareii Zovaraki,E. (2014).A comparative study of educational administration and curriculum of smart schools in Autralia, Malysia and Iran. New though of education
Dubois, D. D, & Rothwell, W. J. Stern, K. & Kemp, L. K. (2019). Competency-Based Human Resource Management. Davies-Black Publishing, Mountain View, California, First printing, p
Ebadi, R. (1383). E-Earning and Education. Tehran: Aftab Mehr Publishing.
Ghanbari,S & Mohammadi,B. (2016).Professional competency, professional development model, high school administrator,journal of school administration,4(2),123-143.
Jacobson, Stephen. (2011). Leadership Effects on Student Achievement and Sustained School Success. International Journal of Educational Management, 25 (1), 33-44
Jedeskog, Gunilla & Nissen, Jorgen (2010). “ICT in the classroom: Is doingmore important than knowing?”. Education & information technologies,Kluwer Academic Publishers. Manufactured in the Netherlans. Volume 9, Issue 1, 40-61.
Mustamin & Yasin, M. Al-Muz-zammil. (2012). The Competence of School Principals: What Kind of Need Competence for School Success? Journal of Education and Learning. Vol.6(1), 33-42.
relationship between competency management and knowledge sharing in the organization: the headquarters of the National oil company and the companies operating in Frc. Management Research in Frc, 18(2).
Rezaei Rad, M,Zarei Zavaraki, s, Yousefi Saeedabad, R. (2012). Identifying and prioritizing the factors affecting the development of smart schools. Journal of Educational Science, 5 (120), - 109
Sahandi Torogh,Sakineh. (2009).Determining professional competences toward the perspective of principles, teachers, and expert educational terms, M.A level thesis, faculty of humanity
Salehi, M, Kashani, N. (1386). Factors Influencing Smart School Implementation From the Viewpoints of High School Principals in Mazandaran Province. Journal of New Thoughts in Educational Sciences, 2 (4), 76-73.
Salimi,J & Ramezani,Gh. (2015).Identification of effective factors on smart schools and evaluation of status of highschools in Sanandaj, educational sciences
Sanchez, J. Salinas, A. & Harris, J. (2011). Education with ICT in South Korea and Hile. International Journal of Educational Development (IJED), 31(2), 126-148.
Secondary School District 4 Mashhad). Quarterly Journal of Family and Research, No. 32, 31-7.
Seraji, F; Sarmadi Ansar, H,and Asgari Moti, (1394). Identifying barriers to development of smart schools in Hamadan. Journal of Educational Psychology, 11 (35), 159-180.
Shirbigi, N, Fathi, D. (2018). Educational leadership in 2050, perceptions, challenges and commitments. Tehran: Publishing Contemporary Works. Rezaei Rad, Mojtaba-Zarei Zavaraki, Ismail and Yousefi
Stegall, P. (1998). The principal: Key to technology implementation, ERIC Document Reproduction Service No. ED868258
Wei, L. Piaw,ch.u. Kannan,S. & Moulod,sh. (2016). Relatinship between teacher ICT competency and teacher acceptance and use of school management system (SMS). Malysian Online Journal of Educational Technology, 4, 4.
Zamani, B,Butcher Pour, B, Habil Agali, J. (1389). Investigate the strengths, weaknesses, opportunities, and threats facing smart schools. Journal of Educational Innovation, 9 (36), 100-79.