الگوی مدیریت سازمان‌های آموزشی مردم نهاد فعال در حوزه مدرسه سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

3 استاد گروه علوم تربیتی واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

4 دانشیار گروه علوم تربیتی واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

5 استادیار گروه علوم تربیتی واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه الگوی مدیریت سازمان‌های آموزشی مردم نهاد فعال در حوزه مدرسه سازی است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به‌کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است .ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی با 24نفر از خبرگان بوده است. نخست، داده‌های کیفی در فرایند اجرای نظریه داده بنیاد، در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تحلیل شد. سپس براساس الگوی تحلیلی حاصل از نظریه داده بنیاد برگرفته از 106 کد یا مفهوم اولیه از مصاحبه‌ها و نیز احصاء 57 مفهوم از ادبیات نظری پژوهش، الگوی مفهومی پژوهش براساس 5بُعد کلی شامل 1.مدیدیت ورودی2.مدیریت فرآیند3.مدیریت خروجی4.ممیزی مدیریت و 5.بازخورد از مولفه‌های 14گانه استخراجی به‌ترتیب مشتمل بر ورودی‌های سازمانی، دولتی، شخصی و اقدامات مدیریتی، مشارکتی و حمایتی بعلاوه خروجی‌های کمی، کیفی، تنوع و پیامدها، بانضمام تحول و تعالی خروجی، تحلیل استراتژیک، توسعه و بهبود مستمر نظام مدیریتی سازمان و بالاخره بازخورد برگرفته از 50 شاخص اصلی طراحی گردید. نتایج  نشان  داد که مجموعه ویژگی‌ها و باورهای مدیریت در کنار عوامل سازمانی و اجتماعی بر مدیریت سازمان‌های آموزشی مردم نهاد تاثیر می‌گذارند. هم چنین پیامدهای کاربست الگوی مدیریت سازمان‌های آموزشی مردم نهاد به 2حوزه فردی و اجتماعی تقسیم شد. عوامل زمینه‌ای در 2حوزه محیطی و حوزه سیاست‌گذاری و شرایط مداخله‌گر نیز در 2حوزه داخلی و حوزه بیرونی بر نحوه مدیریت تاثیر گذار بودند. چنانچه سازمان با تکیه بر عوامل اثرگذار مطروحه در مدل پارادایمی نظریه داده‌بنیاد به مدیریت سازمان های آموزشی مردم نهاد بپردازد، به موفقیت بیشتر دست می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model of Managing Educational Non-Governmental Organizations active in the field of school construction

نویسندگان [English]

 • seyyed ali mahboub 1
 • alireza araghieh 2
 • Abbas Khorshidi 3
 • Ali akbar Khosravi babadi 4
 • saeed moradi 5
1 PH. D in Educational Management, Department of Educational Management, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Eslamshahr Branch, Iran.
3 Faculty Member and Full Professor Department of Educational Management, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Iran.
4 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Educational Management, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Iran.
چکیده [English]

The present research aims to present a conceptual model for educational NGOs active in the field of school construction. The research is conducted with a Qualitative approach using data-based method of research. The means of data-gathering were semi-structured interviews employing purposeful snowball sampling method, conducted with 24 distinguished persons. Firstly, qualitative data in the execution process of the grounded theory were analyzed in three stages of open encoding, axial encoding and selective encoding. Then, based on the analytical pattern from the grounded theory extracted from 106 primary codes or concepts in interviews, and extraction of 57 concept from theoretical literature of the research, The conceptual model of the research was designed based on five general dimensions, including: 1. Input management 2. Process management 3. Output management 4. Management audit and 5. Feedback. These dimensions are extracted from 14 components, Included respectively: organizational resources, government resources, personal resources and managerial, participatory and supportive activities plus quantitative, qualitative, diversity and outcomes outputs, including output evolution and excellence, strategic analysis, continuous development and improvement The management system of the organization and finally the feedback that these components are derived from the 50 main indicators. Results showed the combination of the management’s characteristics and beliefs, in line with organizational and social factors, influence the management of educational NGOs. Also, the consequences of the utilization of the management pattern for educational NGOs are divided into two individual and social aspects. In terms of influencing the manner of management, contextual factors were influential in two environmental and policy-making aspects and intervening factors were influential in two internal and external aspects. If the organization manages educational NGOs with reliance on effective factors in paradigmatic model of grounded theory, it shall gain more success.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Non-governmental organizations"
 • "educational NGOs"
 • "management of educational NGOs"
 • "model for the management of educational NGOs"
 • Afzali, R., Irankhah, A. & Momeni, H. (2018). Investigating the role of ngo in preventing social injuries, Case study: Tehran. Quarterly for Geography and Human Relations, 1(1), pp. 569–962. [In Persian]
 • Alayi, S. (2014). Analysis of the condition of management and organizing of Iranian cultural NGOs. Urban Research and Planning Quarterly, 5(17), pp. 83–102. [In Persian]
 • Crutchfield, L.R. Grant, H.M. (2007). Forces for Good: The Six Practices of High-pact Nonprofits. New York: Wiley.
 • De Graaf, M. (1987). Context, constraint or control? Zimbabwean NGOs and their environ­ment. Development Policy Review, 5, pp. 277-301.
 • Dichter, T.W. (1989). 'Development management: plain or fancy? Sorting out some muddles. Public Administration and Development, 9, pp. 381-393.
 • Edwards, M. (1999). 'NGO performance: what breeds success?. World Development, 27(2), pp. 361-374.
 • James, R. (1994). Strengthening the capacity of Southern NGO partners: a survey of current NGO approaches. INTRAC Occasional Papers. Oxford: The International NCO Training and Research Centre.
 • Karami, M., Sookhakian, M.A. & Farhadi, P. (2018). Analysis of NGO types and assessment of their performances in city of Shiraz. Strategic and Macro-policies Quarterly, 6(23). [In Persian]
 • Karns, M.P. (2016). Nongovernmental organization. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/nongovernmental-organization.
 • Kheyri, M. (2018). NGOs and participation-based management: with emphasis on a non-bureaucratic model for financial and geographical management of metropolitan environmental crises in Iran. Scientific and research Quarterly for Geography (Regional Planning), 8(2), pp. 222–271. [In Persian]
 • Kinh Kieu, T. Singer, J. (2017). Involvement of NGOs in Training Teachers in Education for Sustainable Development in Vietnam:A Case Study. European Journal of Sustainable Development, 6(1), pp. 153-166.
 • Lewis, D. (2014). Non-Governmental Organizations Management and Development. London: Routledge.
 • Modabber, R. (2015). Role of youth NGOs to fulfill national interests of Islamic Republic of Iran. PhD thesis for International Relations major, Sciences and Research Branch, Azad Islamic University. [In Persian]
 • Moghimi, S. M., Mirzayi Ahranjani, H., Saadat, E. & Azar, A. (2002). Design and explanation of organizational entrepreneurship model for NGOs. PhD thesis for Management major, Organizational Behavior minor. Tehran University. [In Persian]
 • Moghimi, S.M. & Mirzayi Ahranjani, H. (2003). Presentation of a desirable organizational model for Iranian NGOs using entrepreneurship approach. Science of Management Quarterly, 16(2), pp. 101–138. [In Persian]
 • Paul C. Light, L. (2006). The Tides of Reform Revisited: Patterns in Making Government Work. public administration review, 66(1), pp. 6-19.
 • Paton, R. (1991). The social economy: value-based organizations in the wider society. In: Batsleer, Julian; Cornforth, Chris and Paton, Rob eds. Issues in voluntary and non-profit management. London, U.K.: Addison-Wesley Publishing Company.
 • Rodrigues, C.B & Prideaux, B. (2017). A management model toassist local communities developing community-based tourism ventures: a case study from the Brazilian Amazon. Journal of Ecotourism, 17(2), pp.1-19.
 • Saeidi, M. (2014). Introduction to public participation and non-governmental organizations, SAMT Publications. [In Persian]
 • Samadi Miarkolayi, H. & Samadi Miarkolayi, H. (2016). Promotion of organizational commitment level in NGOs: description of strategic role of job satisfaction using structural equivalents models. Quarterly for Sociology of Social Organizations, 3(8), pp. 133–157. [In Persian]
 • Shojaei, H. Moghli, A., Hozoori, M.J. & Rasooli, R. (2018). Designing a model for acceptance of NGOs from the point of view of the citizens. Governmental Management Quarterly, 10(2), pp. 269–288. [In Persian]
 • Stark Biddle, C. (1984). Management Needs of Private Voluntary Organizations. Agency for international development, Washington, D.C.
 • Vishwakarma, J. H., Sthapak, S. (2017).  A review paper on the role of NGO’s in educational development. International Journal of Advanced Educational Research, 2(5), pp. 150-152.