مدیران مدارس: شایستگی، دانش، توانایی و مهارتها و ارائه مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ریاست دانشکده مدیریت پردیس فاربی داشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم ، ایران

3 دانشجو/ دانشگاه تهران

4 هیئت علمی دانشگاه تهران

5 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی شایستگی، دانش، توانایی و مهارت­های مدیران مدارس و طراحی مدل جهت استفاده در کانون ارزیابی بود. در این پژوهش آمیخته با استفاده از یافته های به‌دست‌آمده از مطالعه اکتشافی مؤلفه‌های شایستگی مشخص‌شده و از طریق معادلات ساختاری آزمون شد. جامعه پژوهش در بخش دلفی، کلیه صاحب‌نظران، اساتید و مدیران ارشد حوزه منابع انسانی در آموزش‌وپرورش بود که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند مبتنی بر گلوله برفی با 25 نفر از صاحب‌نظران مصاحبه شد. جامعه آماری در مرحله کمی کلیه مدیران آموزش‌ و پرورش شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 462 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. به‌منظور تحلیل یافته‌های به‌دست‌آمده از روش دلفی، از روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم استفاده شد. نتایج نشان داد ابعاد و مولفه های الگوی شایستگی مدیران آموزش و پرورش جهت استفاده در کانون ارزیابی عبارتند از: شایستگی دانشی (دانش عمومی مدیریت، دانش بروز در زمینه مدیریت آموزشی، دانش در زمینه آموزش و تدریس، دانش محیطی، شناخت قوانین اجرایی مرتبط و دانش فناوری اطلاعات)، حرفه ای (اخلاق حسنه، التزام به ارزش‌ها، صداقت و راستگویی، انعطاف پذیری، سعه صدر و مهربانی، مشتری مداری و مدیریت تعارض)، ویژگی های شخصیتی (الگو بودن، مسئولیت‌پذیری، تعهد، مشارکت پذیری، یادگیرندگی، کمالجویی، خود ارتقایی، خود مدیریتی و اعتماد به نفس) اجرایی (مدیریت اطلاعات، ریسک پذیری، مدیریت منابع، بازخورد به موقع، برنامه ریزی عملیاتی و مهارت تصمیم گیری) رهبری (انگیزه بخشی، توسعه افراد و تواناسازی، کار تیمی و تیم سازی، نفوذ گذاری و تاثیر، مدیریت استعداد، جانشین پروری و الهام بخشی) ارتباطات (مهارت های شنیدن، اخلاق و رفتار حسنه، توانایی ارتباط با کارکنان، فهم و درک دیدگاه های دیگران، توانایی برقراری ارتباط روشن و آشکار، توانایی ارتباط با مدیران مدارس و توانایی تعامل با والدین دانش آموزان) ادراکی (خلاقیت، نوآوری، تفکر منطقی و بصیرت).
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

School Managers: Competence, Knowledge, Abilities and Skills and Model Presentation

نویسندگان [English]

  • hosein khanifar 1
  • Nahid Naderi bani 2
  • s a 3
  • marjan fayyazi 4
  • Mohammad Hossein rahmati 5
1 university of tehran
2 Faculty of management and accounting, campus of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
4 university of tehran
5 university of tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a model of competency of schools managers for use in the assessment center. In this cross-sectional study, the qualitative components of the exploratory study were tested using structural equations. The research community in Delphi, all the experts, professors and senior managers of human resources in education, was interviewed using a targeted snowball sampling with 25 experts. The statistical population was in the quantitative phase of all educational managers of Tehran city. 462 people were selected as sample using cluster sampling. The research tool was a researcher-made questionnaire. To analyze the findings of the Delphi method, a second order confirmatory factor analysis method was used. The results showed that the dimensions and components of the model of competency of the education managers for use in the assessment center are: knowledge competence (general knowledge of management, incident knowledge in the field of educational management, knowledge in the field of education and teaching, environmental knowledge, knowledge of related laws and Knowledge of information technology), professionalism (good ethics, commitment to values, honesty and truthfulness, flexibility, chastity and kindness, customer orientation and conflict management), personality traits (pattern, accountability, commitment, participatory, learning, Perfectionism, self-improvement, self-management and self-confidence (executive) (information management, risk-taking Resource management, timely feedback, operational planning and decision-making skills (leadership) (motivation, empowerment and empowerment, teamwork and team building, penetration and impact, talent management, success and inspiration) communication (skills) Hearing, ethics and good behavior, ability to communicate with employees, understanding and understanding of others 'perspectives, ability to communicate clearly and clearly, ability to communicate with school principals and ability to interact with students' parents (cognitive) (creativity, innovation, rational thinking and insight).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources
  • Competency
  • Competency of Managers
  • Evaluation Center
 
Abili, Khodayar; Movafaghi, Hassan (2011). Human Resource Management (Emphasizing New Approaches). Tehran: Publication of Industrial Management Organization.
Afshari, M., Honari, H., & Ghafoori, F. (2013). Study of triple managerial skills (perceptual, human, technical) of managers of physical education departments of universities across the country. Sport Managment, 5: 105-125.
akrami, Hamid and Hooshir, Vajihe (2017), Identifying and explaining the competencies of high school principals in district 4 of Mashhad, Journal of Family and Research, Volume 1, Number 32, pp. 31-7.
Arefnejad, Mohsen (2018), Identification and Prioritization of Competency Components of School Managers with Emphasis on Islamic Management, Two Journal of Management and School Management, 5 (1): 172-151.
Armstrong, M. (2013). A Handbook of Human Resource Management Practice 10th Edition. Philadelphia: Kogan Page.
Boonla,D & Treputtharat. S (2014) The Relationship between the Leadership Style and School Effectivenessin School under the office of Secondary Education Area 20. Procedia - Social and Behavioral Sciences 112 / 991 – 996
Bouchamma, Yamina. Basque, Marc. Marcotte, Caroline. (2014). School Management Competencies: Perceptions and Self-Efficacy Beliefs of School Principals. Creative Education. 5: 580-589.
Cochran, G. (2009). Developing a Competency Model for a 21th century Extension Organization, Ohio State University, a doctor of dissertation.
Creswell J. w. (2012).Educational research: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. (Fourth edition). Pearson. Boston.
Deeboonmee, W & Wallapha, A(2014). Relationship between Strategic Leadership and School Effectiveness. Procedia - Social and Behavioral Sciences 112 / 982 – 985
Gabrira, T. N (2013). A Strategic Perspective on Human resource Development. Advances in developing human Resource. 11-30.
Garavan, T. N., Carbery, R., & Rock, A. (2012). Mapping talent development: definition, scope and architecture. European Journal of Training and Development, 36(1), 5–24.
Gatewood, R. D., & Feild, H. S. (2001). “Human resource selection” (5th ed). Mason, OH: South-Western.
Golkar, Behzad and Nasehi Fard, Vahid (2002), An overview of the concepts of meritocracy, management development, (39): 10-6.
Hajbabayi, Hamidreza (2008). The school that I love, Tehran, School Publications.
Hitt, M.A & Chet, M & Colella, A.(2006)."Organizational Behavior A Strategic Approach". New York: John wihey & son's.
Horton, R. (2013). Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological Review .66 :279-333.
Khanifar., H. (2015). An Introduction to Standardization in Education. First Edition, Tehran: Contemporary Works.
Lee, Y. (2010), Exploring high- performers required competencies. Expert Systems with Applications, )37(: 434-439.
Lucia, A. D., & Lepsinger, R. (2015). The art and science of competency models:Pinpointing critical success factors in organizations. San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer.
Martina K.; Hana U.; Jiri F. (2012). "Identification of Managerial Competencies in Knowledge-Based Organizations". Journal of Competitiveness, Vol.4, p.129-142.
Mashoudi, Maryam (2016), Model of the Properties of the Good Managers of the Islamic Society Based on Imam Ali's (MA) Statement, Master's Thesis, Nahj Bolbaghah, Professor, Assistant Professor Ali Nazari, Lorestan University, Faculty of Literature and Human Sciences.
McClelland, D. (2014). Testing for competence rather than for intelligence. American Psychologist 20: 321-330.
Miller, K., & Moultrie, J. (2013). Delineating design leaders: A framework of design management roles in fashion retail. Creativity and Innovation Management, 22(2), 161-176.
Mirkamali, Mohammad (2005), Leadership in Educational Management, Tehran, Yastaroun Publishing.
Muller, R. and R. Turner. (2010). Leadership competency profiles of successful project managers. International Journal of Project Management. 28 (2010) 437–448.
Pour Ezat, Ali Asghar (2011), Healthy Office in Nahjolbaghah, Najjul Balagh Quarterly, (31): 69-93.
Riccio, S. (2010). Talent Management in Higher Education: Developing Emerging Leaders Within the Administration at Private Colleges and Universities, PHD Dissertation, University of Nebraska – Lincoln.
Saki, Reza (2008). Leadership in Learning-Driven School, Tehran, Publications of Tehran Education Organization.
Shabani, R., Khorshidi, A., Abbasi, L., & FathiVajargah, C. (2018). Presentation of Competency Model for Primary School Teachers in Tehran. Research in Educational Systems, Special Issue, pp. 94-79.
Sweem, S. L. (2009). Leveraging employee engagement through a talent management strategy: Optimizing human capital through human resources and organization development strategy in a field study. Benedictine University, Retrieved from http://gradworks.umi.com/33/49/3349408.htm
Taslimi, M.s., Rayi, R., Farzinvash, A., & Barghi, M. (2018). Designing and explaining the competency model of national project managers with a focus on risk. Journal of governmental management, 5: 57-78.
Taylor, Ian. (2007). “A Practical Guide to Assessment Centres and Selection Methods: Measuring Competency for Recruitment and Development”. Business & Economics - 264 pages.
Thornton lll, George C. & Ruup, Deborah E. (2006). “Assessment Centers in Human Resource Management: Strategies for Prediction, Diagnosis, and Development”. Mahwah, New Jercy, London: Lawrence Erlbaum Associates Publication.
Tork zadeh, Jafar and Mohammadi, GHodrat Allah (2016), Assessing the Competency of School Managers Based on Islamic Management Excellence Criteria (26): 39-58.
Vazhir, Layla (2015), Complication of Assessment and Development Centers in Iran and Providing Appropriate Strategies, Master's Degree Program in Strategic Human Resource Management, University of Tehran.