رابطه سبک مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی و سلامت روانی دبیران دبیرستان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه علوم تربیتی، مرودشت، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه علوم تربیتی، مرودشت، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین رابطه سبک مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی و سلامت روانی دبیران دبیرستان­های شهر داراب انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمامی دبیران مدارس متوسطه شهر داراب بود که در سال تحصیلی90-89  مشغول به کار بوده­اند و تعداد آنها250 نفر که همه آنها مورد استفاده قرار گرفته­اند. داده­ها از طریق سه پرسشنامه مدیریت مشارکتی با پایایی 85/ 0، تعهد سازمانی با پایایی90/0 و سلامت روان با پایایی 89/0 جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار استنباطی و توصیفی استفاده شده است که در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده که پس از تجزیه و تحلیل داده­ها، نتایج نشان داد که بین سبک مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی و سلامت روان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. از بین ابعاد سبک  مدیریت مشارکتی (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل)، مولفه تصمیم­گیری معنادار بوده و پیش بینی کننده تعهد سازمانی و سلامت روان می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Relationship of Participatory Management to Organizational Commitment and Mental health of High School Teachers

نویسندگان [English]

  • J. F 1
  • N. SH 2
  • M. A 2
چکیده [English]

The present study sought to explore the relationship of participatory management to organizational commitment and mental health of high school teachers in Darab city. The sample of this descriptive-correlational study included all 250 teachers in the academic year of 2010-2011. The data were collected using three questionnaires of  participatory management (r=0.85), organizational commitment (r=0.90) and mental  health (r=0.89). To analyze the data, descriptive and inferential (Pearson correlation, and regression analysis) statistics were utilized in this study. Data analysis revealed that there was a significantly positive relationship among all three variables. From among participatory management dimensions, decision-making could significantly predict  organizational commitment and mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative management
  • Organizational Commitment
  • Mental Health