رابطه‌ی بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و تعیین سهم هر یک از مؤلفه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

2 دانشیار و عضو گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی و تعیین سهم هر یک از چهار مؤلفه، سازگاری، مشارکت، انعطاف­پذیری و رسالت سازمانی در مدیریت دانش پرداخته است. روش مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی با اعتبار 87/0 و مدیریت دانش با اعتبار 89/0 جمع­آوری شده است. جامعه آماری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری بوده که از این تعداد 162 نفر بر اساس جدول کرجیسی و مورگان به روش تصادفی ساده انتخاب شده­اند، نتایج پژوهش نشان داده است که بین دو متغیر اصلی فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش 77/0 همبستگی وجود دارد، هم­چنین بین مؤلفه­های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش به ترتیب مشارکت سازمانی (60/0)، انعطاف­پذیری سازمانی (75/0)، رسالت سازمانی (69/0) و سازگاری سازمانی (49/0) همبستگی مشاهده شد و معادله رگرسیون سهم هر یک از مؤلفه­های فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش را به ترتیب انعطاف پذیری سازمانی (57/0)، رسالت سازمانی (5/0)، سازگاری سازمانی (4/0) و مشارکت سازمانی (2/0) نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management at IAU (Sari branch)

نویسندگان [English]

  • M. R.K 1
  • M. S 2
  • S.M T 3
چکیده [English]

This study examined the relationship between organizational culture and knowledge management in Islamic Azad University and the significance of each of the four components of compatibility, participation, flexibility in knowledge management. The instruments were two questionnaires of organizational culture and knowledge management with reliability indexes of 0.89 and 0.87 respectively. A total of 162   respondents  from among all Sari branch staff were selected randomly. The results indicated that there was a significant correlation of 0.77 between the two main variables of organizational culture and knowledge management. In addition, there was a correlated relationship between the components of organizational culture (partnership (r=0.60), organizational flexibility (r=0.75), mission (r=0.69), and organizational adaptation (r=0.49)) and knowledge management. Regression analyses also revealed the contribution of each component of the organizational culture to knowledge management (organizational flexibility (0.57), mission (0.5), organizational compatibility (0.4), and partnerships (0.2)).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Knowledge Management
  • Sari branch