ارائه الگوی رهبری مدارس موفق در دوره ابتدایی مبتنی برنظریه زمینه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

2 مدیریت آموزشی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

3 مدیریت آموزشی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

رشد و توسعه هر جامعه ای مرهون نظام آموزش و پرورش آن است و در این میان دوره ابتدایی نقش پررنگ تری ایفا می کند پیشبرد اهداف این دوره در سایه تلاش رهبرانی کوشا، دلسوز و خدوم امکان پذیر است.هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی رهبری مدارس موفق دوره ابتدایی مبتنی بر نظریه زمینه ای است.رویکرد پژوهش کیفی و روش نظریه برخاسته از داده(نظریه زمینه ای)،روش نمونه گیری هدفمند و با معیار اشباع نظری داده هابوده است.بدین منظورمصاحبه هایی نیمه ساختارمند با 24نفر از مدیران مدارس موفق کشور در دوره ابتدایی ومطلعان کلیدی در این خصوص انجام شد.طول مدت زمان هر مصاحبه 100-30دقیقه بود و به برخی از مصاحبه شوندگان دوبار مراجعه شد.مصاحبه ها تا جایی ادامه یافت که مصاحبه شونده اطلاعات جدیدی در اختیار پژوهشگر قرار نداد و صرفاً تکرار اطلاعات قبلی بود،بدین ترتیب اشباع نظری داده ها حاصل گردید. برای مشخص کردن روایی و پایایی داده ها از بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها در طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی حاکی از 22 مقوله کلی است که دراین مقاله در چارچوب مدل پارادایمی شامل: عوامل علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله ای ، راهبردها و پیامدها تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

provide a model for successful elementary school leadership based on grounded theory (GT)

نویسندگان [English]

  • Zohreh Mashayekhi 1
  • Mohammad Ali Nadi 2
  • fariba karimi 3
1 educational Administration,faculty of educational science &psychology,Islamic azad university khorasgan branch,isfahan,iran
2 educational administration,faculty of educational science &psychology,islamic azad university khorasgan branch,isfahan,iran
3 educational Administration,faculty of educational science & psychology,islamic azad university khorasgan branch,isfahan,iran
چکیده [English]

Abstract
The growth and development of any community and society is conditioned on its education system. In this regard, the primary school grade plays a far significant role. Advancing the objectives of this grade can be possible with the help of diligent, compassionate, and servant leaders. The main objective of the current study is to providing a successful leadership model for primary schools based on grounded theory. The approach utilized in the study is based on a qualitative frame of mind and the grounded theory methodology. The sampling method used here involves targeted sampling based on the criterion of theoretical saturation of the data. In order to realize this objective, semi-structured interviews with 24 successful primary school principals as well as key informants were carried out. The duration of each interview session was 30 to 100 minutes and some interviewees were consulted twice. The interviews lasted until the interviewee didn’t have any new information to provide and the information provided became a repetition of the previous information; in this way, data saturation was realized. In order to measure the validity and reliability of the data, the reviews of the participants and non-participant experts were utilized. The results of the data analysis based on three stages of open coding, axial coding, and selective coding indicated 22 general issues, analyzed in this study based on a paradigm model which includes causal factors , phenomenological factors, contextual factors leadership, intervention factors , strategies and outcomes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Successful School Leadership
  • Successful Schools
  • Primary period
  • Grounded theory
  • Paradigm Model
●Abdollahi, B. (2016). Management and Leadership in Schools: Theory and Practice Based on Islamic Perspectives, First Edition, Tehran: Research Center for Humanities and Cultural Studies)in Persian(.
●Alvani, S, M., Hamidi, N.& Mohmmaddlou, A. (2011). Investigating the Relationship between Personality Traits of Successful School Principals and their Performance (Case Study: Education and Training Organization of Abhar City District), Journal for Quantitative Studies in Management,vol2,No,2,PP160-179.(in persian) 
●Asieedu-Kumi,A.(2013). Model Leadership :Discovering Successful Principals’ Skills,Strategies,and Approaches for Student Success,Dissertation for Degree of Doctor of Education,Faculty of the USC Rossier School of Education ,University of Southern California.
●Askarian, M. (2006). Organization and Management of Education and Training, 14th Edition. Tehran: Amirkabir Publications .(in persian)
●Aslani, E. (2017). School Mining for School Principals, 111 Applicable Notes for Managing Different and Successful Schools, First Edition. Tehran: Pishgaman Pajouhesh Madar Publications .(in persian)
●Bush, Tو. Middlewood, D. (2014). Educational Leadership and Management, Translated into Persian by Muhammad Reza Ahanchian and Mansoureh Atighi, First Edition. Tehran: Roshd Publications.(in persian) 
●Crosthwaite G R.)2015(.The Correlation Between School  Leadership  Behaviors and Student Achievement,Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy in Education,Faculty of Claremont, University in Partial.
 
●Davis, B. (2010). Principles and Fundamentals of School Leadership, Translated into Persian by Bizhan Abdollahi and Reza Saki, First Edition. Tehran: Research Center for Education and Training Studies. (in persian)
●Fleek, O. (2008). Introduction to Qualitative Research, Translated into Persian by Hadi Jalili, 8th Edition. Tehran: Ney Publications .(in persian)
●Ghasemi Pouya, E. (2008). Explanation and Analysis of Characteristics of Successful Schools in the Contemporary Iranian Education and Training, Periodic Journal of Education and Training, vol24,No,4. (in persian)
●Glickman, C, D., Gordon, S, P.& Gordon, J, M,R. (2012). Supervision and Instructional Leadership: A Developmental Approach, Translated into Persian by Gholamreza Shams Mourkani and Mahmoud Abolghasemi, First Edition. Tehran: Shahid Beheshti University .(in persian)
●Gurr, D.(2015). A Model of Successful School Leadership  from the International Successful School Principalship Project, Societies, Vol5, PP 136-150.
●Hayat, A, A., Abdollahi, B., Zein Abadi, H, R.& Arasteh, H, R. (2015). Qualitative Study of the Requirements and Strategies of Professional Development for School Principals, Journal for Education and Learning Studies, vol7,No,2, PP 43-64.(in persian)
● Haji Aghalou, A. (2010). Superior Schools in Iran, First Edition. Tehran:    Madreseh Publications.(in persian) 
●Iman, Mو T. (2015) .Methodology of Qualitative Studies, Third Edition.Research Center for Religious Schools and University.(in persian)
●Mard, S, M., Zein Abadi, H, R.& Arasteh, H,R. (2017). Indicators of a Successful Educational Leader, Findings from a Phenomenological Study, Periodic Journal of School Management, vol5,No,2, PP100-120. (in persian)
●Mirkamali, S, M. (2003). Educational Leadership and Management, 8th Edition. Tehran: Yastaroun Publications.(in persian)  
●Mohammadpour, A. (2013). Qualitative Research Method, Counter Method I: the Logic and Design in Qualitative Methodology, Second Edition. Tehran: Jame’e Shenasan Publications.(in persian) 
●Motamedi, E. (2007). Modern Schools and its Glories, First Edition. Cultural and Entertainment Organization of Isfahan City Hall.(in persian)
●Nasirivalikbani,f.,Ghanbari,s.&Sarchahani,z.(2016).Explore the Growth of School Principals,Grounded theory,Quarterly Journal of New Approaches in Educationla Administration,vol7,No,4,PP1-22.(in persian)
●Nettles, S; Herrington, C. (2007). Revisiting the importance of the direct effects of school leadership on student achievement: the implications for school improvement policy , Peabody journal of education, vol.82,No,4,PP.724-736.
●Notman, R; Henry, A. (2011). Building and sustaining successful school leadership in new Zealand , Leadership and policy in schools, vol ,10, PP 375-394.
●Parag, BD.(2014). Leadership Practices of Principal of Successful Primary School,Dissertation for the Degree of phD Education Management Law and Policy,Faculty of Education, University of Pretoria.
●Pashiardis,P ; savvides, V; Lytra, E; Angelidoum K. (2011). Successful school leadership in Rural contexts: the case of Cyprus, educational management administration & leadership, vol 39, No,5, PP536-553.
●Raihani,(2008), An Indonesian Model of Successful School Leadership.Journal of Educational Administration,Vol46,No,4,PP481-496.
●Raouf, A. (2002). Top-Down Educational Management (a Different Look at Educational Management), First Edition.Qom: Research Center for Religious Schools and University.(in persian) 
●Razavi, S, M., jafarzadeh, M., Akbari, M.& Zali M, R. (2013). Revisiting Combined Research Methodology, Second Edition. University of Tehran .(in persian)
●Safi, A. (2012). Education and Training and Management of Pre-Schools and Primary Schools in Iran and its Transformations, First Edition. Tehran: Arasbaran Publications. (in persian)
●Shirazi, A. (2013). Educational Management: Theory, Research, and Application, First Edition. Tehran: Ketab Mehraban Publications.(in persian)
●Strauss, A., Corbin, J. (2016). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Translated into Persian by Ebrahim Afshar, Fifth Edition. Tehran: Ney Publications.(in persian)
●-Winton, S, Pollock, K. (2015). Meanings of success and successful leadership in Ontario, Canada, in neo-liberal times , journal of educational administration and History.
●Zein Abadi, H, R., Abdolhusseini, B. (2017). Successful School, Successful Principal: Comparative Study of the Findings from the International Successful School Principal Project (ISSPP), Periodic Journal of Educational Innovations, Vol 16, No, 43,PP 21-61.(in persian)