آسیب‌شناسی مدیریت آموزش سازمانی: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 علوم تربیتی

چکیده

سازمان­های امروزی باید به سمت یادگیری حرکت کنند و یادگیری تنها از راه فرآیندهای تجزیه و تحلیل منابع انسانی و آموزش مدوام و برنامه­ریزی شده ایجاد می­شود. این تحقیق با هدف آسیب­شناسی مدیریت آموزش سازمانی انجام شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی _ پدیدارشناسی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 70نفر از کارکنان سازمان نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی هستند برای جمع آوری داده­ها از مصاحبه نیمه سازمان­یافته استفاده شد و تا زمان اشباع داده‌ها ادامه یافت. نقطه اشباع در این پژوهش 15 نفر از کارکنان بودند. پس از ضبط مصاحبه، متن آن­ها تهیه شد. سپس با استفاده از نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA10 ) مضامین اصلی و مضامین فرعی استخراج گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش پیشنهادی اسمیت استفاده گردید. از یافته­های پژوهش 4 مضمون اصلی و 17 مضمون فرعی شامل: فقدان بسترهای مناسب (مقاومت در برابر تغییر، فقدان برنامه­ریزی مشخص، عدم انگیزه کارکنان، عدم هماهنگی در برگزاری دوره­ها و تمرکز گرایی)، کمبودها و ناهماهنگی­ها در عرصه­ی اجرا (مشارکت کم کارکنان، مشکلات فنی و فناوری، ناکافی بودن بودجه ، تخصص پایین مدرسان و عدم جذابیت محتوای دوره­ها)، مشکلات بعد از اجرای دوره (فقدان نظام ارزشیابی جامع، عدم ارتباط تئوری با عمل و عدم رفع نواقص دوره­ها بعد از انجام ارزشیابی) و پیشنهاداتی برای بهبود (فرهنگ­سازی، هماهنگی بین عوامل درگیر، تامین بودجه و شروع تغییر از خود مجریان) استخراج گردید. طبق یافته­های پژوهش مشکلات و آسیب­هایی در فرآیند قبل از اجرا، اجرا و بعد از اجرای دوره­های آموزشی در این سازمان وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Organizational Training Management: A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • hamdullah habibi 1
  • melika hamrahzade 2
  • vahide jafarian 2
2 education
چکیده [English]

Today's organizations need to move towards learning and Learning is created only through human resources analysis and systematic and programmed training. This research is aimed at the pathology of In-Service Training Courses. The methodology of this research is qualitative with the phenomenological approach. The statistical population of the research are employees of at the Organization for Development, Renovation and Equipping schools of East Azerbaijan province. 15 people were selected as the statistical sample purposefully. Semi-structured interviews were used to collect information. Data were analyzed by using Colaizzi e seven-stage method and using MAXQDA software. The research findings included 4 main themes and 17 sub-themes: Lack of suitable context ( Resistance to change, Lack of a specific planning, Lack of employee motivation, Lack of coordination in holding courses and centralization), Shortcomings and inconsistencies in the realm of implementation(Low employee participation, Technical and technological problems, Inadequate budget, Low expertise of instructors and lack of attractiveness of course content), Problems after the implementation ( Lack of comprehensive evaluation system, The lack of relation between theory and practice And not fixing the defects of the courses after the evaluation) And suggestions for improvement(Culture-building, Coordination between Related factors, Funding and initiating change from the administrators themselves) Extracted. According to research findings, there are problems and injuries in the process before the implementation, implementation and after the implementation of training courses in this organization.
Key words: Organizational Training, Training Management, In-Service Training, Staff Training, Phenomenological

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Training
  • Training Management
  • In-Service Training
  • Staff Training
  • Phenomenological
Abbasian, A. (2007). The Effectiveness of Training Courses (Crack Patrick Model). Journal of Tadbir. 170: 52-55. (in Persian)
Ahmadloo dehnavi, M(2013). Curriculum elements evaluation of Malayer high scool Teachers in- service trining course. Master Thesis for Curriculum, Tehran Teacher Training University. Faculty of Education and Psychology.
Altun, A., & Gök, B. (2010). Determining in-service training programs’ characteristics given to teachers by conjoint analysis. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1709-1714.
Amini, M & Fazlinejad, (2010). Critical Thinking Skills in Medical Students of Shiraz. Medical journal of hormozgan, 14(3): 214-219. (in Persian)
Appelbaum, SH., Degbe, MC., MacDonald, O., Nguyen-Quang TS. (2015) Organizational outcomes of leadership style and resistance to change (Part One). Industrial and Commercial Training. :47(2):73-80.
Askar lajam oorak moradi, A(2015).  Effectiveness evaluation of empowerning from Izeh elementary Teachers prespective. Master Thesis for Education Management, Chamran University. Faculty of Education and Psychology. (in Persian)
Atabi, M.,Bani Davoudi, SH.(2018).  The relationship between the effectiveness of in-service staffing and occupational outcomes in Abuzar hospital in Ahvaz, 11(1): 94-103. (in Persian)
Bayrakci, M. (2009). In-service teacher training in Japan and Turkey: A comparative analysis of institutions and practices. Australian Journal of Teacher Education, 34(1), 10-22.
Beier, M. E., & Kanfer, R. (2010). Motivation in training and development: A phase perspective. Learning, training, and development in organizations, 65-97.
 Bluestone, J. Johnson , P. Fullerton, J, Carr ,C. (2013). Effective in-service training design and delivery: evidence from an integrative literature review. Human
Cabrita, I. (2015). Maths in-service Teacher Training and The Restructuring of Secondary Education in East-Timor. Procedia - Social and Behavioral Sciences,186. 649- 655.
CHahsetareh, M.(2014). Teachers experiences in around using and not using active teaching methods in  shahrood elementary school. Master Thesis for Curriculum, Tehran Teacher Training University. Faculty of Education and Psychology.
Daneshfard, K. (2008). Short-term practical application of the Islamic Azad University. Office of Studies. (in Persian)
Danesshfard, K., Rashidi, Z. (2011). Quality Evaluation of In-Service Training Centers in Islamic Azad University (Case Study: District Units of Ten Islamic Azad University). Journal of Industrial Strategic Management: 8 ;(22): 36- 50. (in Persian)
Demir, M. K. (2012).Perception of classroom and branch teachers working in primary schools towards in-service education. Educational Research and Reviews, 7(27), 597-605.
Farsi Ali Abad,N., Nateghi, F., Seyfi, M.(2018). Assessing curricula by serving primary school teachers in  creating the necessary competencies for teachers in order to realize the general purpose of curriculum and curriculum courses. Quarterly Journal of Family and Research, 35: 66-84.(in Persian)                                                                                                                                                      
Fathivajargah, K. (2005). Planning employee in-service training. Organization for the Study and Compilation of Humanities Books of Universities (position), Human Sciences Research and Development Cente. (in Persian)
Fathivajargah, K. (2012). Need assessment in the organizations training and development of human resources. Tehran: Iranzamin. (in Persian)
Fathivajargah, K. (2013). Employee In-Service Training Planning. Tehran: Samt.
Ghahremani, M. (2010). Organizational Training Management. Tehran: University of Shahid Beheshti. (in Persian)
Gunes, T., Demir, S E., Hoplan, M., Chelikolu, M., Gunes O. (2011). The perceptions and needs of science and primary school Teachers aboat in-service training. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 15(11), 2-9.
Heidari, H., Nagshbandi, T., Tavasoli, D., & Alipur., R. (2011). Pathology of in-service training courses for Shaheed Beheshti University staff based on the Halton model. Second National Conference on Pathology of Organizational Training with an Applied Approach Based on Executives Experiences in Organizations, Tehran, Afagh Industrial Organization. (in Persian)
Henson, K., T. (2015). Curriculum planning: Integrating multiculturalism, constructivism, and education reform. Waveland Press.
Imani, MT., Rabiee, M. (2008). Educational Needs Assessment in Strategic Educational Planning Using Organizational Elements Model (OEM).Journal of Management. 19(134,133): 22-27. (in Persian)
Johnston, M. W., & Marshall, G. W. (2016). Sales force management: Leadership, innovation, technology. Routledge.
Kazemi, A., Ashrafi, M.(2014). Review of In-Service English Language Teachers Programs in Iran. International Asia Science Society.4(10): 1062-1076. (in Persian)
Kazemi, M., Hamrahi, M. (2009). Pathology of In-Service Training Courses Based on the CIPP Model (Case Study: Fars Province). Journal of Management Research. 2;(4):113-130. (in Persian) (in Persian)
Knowles, M. S., Holton III, E. F., & Swanson, R. A. (2014). The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development. Routledge.
Kraiger, K., McLinden, D., & Casper, W. J. (2004). Collaborative planning for training impact. Human Resource Management, 43(4), 337-351.
Landy, F. J., & Conte, J. M. (2016). Work in the 21st Century, Binder Ready Version: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology. John Wiley & Sons.
Mahjour, S. (1998). Educational Evaluation: (Theories, Concepts, Principles, Patterns). Shiraz: Sasan Publisher. (in Persian)
Mayston, D. (2007). Competition and resource effectiveness in education. The Manchester School,75(1),47-64.
Mazini, A. (2006). Organizational Pathology (with Applied Approach to Solving Problems and Organizational development). Translator: Atafar A, Ghobadipour M, Atalouei S.Tehran, Publisher: Barin Scholar Institute. (in Persian)
Meyers, R., Billett, S., & Kelly, A. (2010). Mature-aged workers’ learning needs and motivations for participation in training programs. International Journal of Training Research, 8(2), 116-127.
Mirsepasi, N. (2006). Strategic Human Resource Management and Labor Relations. Tehran: Mir Publisher. (in Persian)
Mohamadi, H., Ranjbar, M. (2012). In-service training and organizational improvement. Journal of Management on Police Training. 4;(3):16-25. (in Persian)
Mohammadpour, A. (2010). Anti-method: logic and design in qualitative methodology. Tehran: Sociologists Publisher. (in Persian)
Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2007). Fundamentals of human resource management. McGraw-Hill/Irwin.
Nov, O., & Ye, C. (2008). Users' personality and perceived ease of use of digital libraries: The case for resistance to change. Journal of the Association for Information Science and Technology, 59(5), 845-851.
Padgett, D. K. (2008). Qualitative methods in social work research. London: SAGE.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods, London: Sage Publications Inc.
Phillips, J. J., & Phillips, P. P. (2016). Handbook of training evaluation and measurement methods. Routledge.
Rabiee, F., Moeidi, SN., Naderi, Z., Ali Abadi Farahani, K., & Shamsi, M. (2011). Effect of in-service training courses on the efficiently of manpower from the perspective of university staff. Journal of Educational Strategies in Medical Sciences. 4(2):85-89. (in Persian)
Razi, N., Karegar, N.(2014). Valuaton of In-Service Foreign languagesTeachers Programs in Iran.
Resources for Health 11:51. (in Persian)
Saadath, E. (2008). Human resource Management. Tehran. Publisher:Samt. (in Persian)
Sabbaghian, Z., Akbari, S. (2015). A Comprehensive Training in organizations (with Adult Education Approach). Tehran. Publisher: Samt. (in Persian)
Sacks, T. (2015). New pathways to analysis through thick description: Historical trauma and emerging qualitative research. Qualitative Social Work, 14(6), 753-757.
Sadathosseini, M., Shami, M., & Khanifar, H. (2013). Pathology of In-Service Training Based on OEM Model (Case Study: Qom Province Education Areas). Journal of Management of Organizational Culture: 13(4):1201-1221. (in Persian)
Saeadpanah, M. (2007). Evaluating the Effectiveness of Educational Courses Organized for Maskan Bank of Tehran. For the Degree of Master of Educational Sciences at the University of Shahid Beheshti. (in Persian)
SafaeeMovahed, S., MirAhmadi, KH., Salehi, M. (2013). The effectiveness of virtual in-service training courses and its role in promoting the professional performance of teachers. Journal of Organizational Behavior. 1(2):21-34. (in Persian)
Sajjadi, M T ., Kian, M., Safaee Movahed, S.(2014). Pathology of Transfer of Education in In-Service Training of Education Organization (Case Study: Khorasan Razavi Province). Quarterly Journal of Human Resource Education and Development,1(2): 1-24. (in Persian)                                                                                   
Sanei, A., Nasrabadi, A. (2005). Methodology of qualitative research in medical sciences. Tehran. Publisher: Towards tomorrow. (in Persian)
Simonson, M., Smaldino, S., & Zvacek, S. M. (Eds.). (2014). Teaching and learning at a distance: Foundations of distance education. IAP.
Slomen, M. (2003). Professional training strategy. Tehran; Sargol Publications.
Soltani, E., Liao, Y. Y. (2010). Training interventions: Fulfilling managerial ends or proliferating invaluable means for employees? Some evidence from Iran. European Business Review, 22(2), 128-152. (in Persian)
Witesman, E. M., & Wise, C. R. (2009). The centralization/decentralization paradox in civil service reform: How government structure affects democratic training of civil servants. Public Administration Review, 69(1), 116-127.
Zahedi, SH. (2000). Staff training (Education in relation to development). Tehran: Governmental Management Training Center. (in Persian)
Zamani, B. E., Abedi, A., Soleimani, N., & Amini, N. (2011). Investigating the Challenges of Adoption and Application of Information and Communication Technology among High School teachers in Isfahan Based on the Barriers to Use of ICT (Libraries Management). Journal of Information Processing and Management. 27 (1):537-553.
Zaresenjary, E., serajkhorami, N. (2015). The Pathology of In-service Training Courses of Dezful's Elementary Schools Teachers Based on the CIPP Model. International Journal on New Trends in Education and Literature, 1(7). (in Persian)