بررسی روش‌ها و ابزارهای آموزش مجازی به‌منظور ارتقاء کیفیت آموزش از دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد واحد خدابنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی روش­ها و ابزارهای بکارگیری آموزش مجازی به­منظور ارتقاء کیفیت آموزش از دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده و ارائه زیرساخت­های پیشنهادی موردنیاز، می­باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی اساتید هیات علمی تمام وقت یا پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده شامل36 نفر می­باشد. نمونه آماری اساتید به علت محدود بودن آنها برابر با جامعه آماری آنها می­باشد.  ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسش­نامه محقق ساخته بود، که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج نشان دادند که میان ابزارها و روش­های گوناگون بکارگیری آموزش مجازی با ارتقاء کیفیت آموزش ارتباط معنی­دار مثبتی وجود دارد. هم­چنین یافته­ها مشخص کردند که هیچ­گونه رابطه معنی­داری بین متغیرهای سن، جنسیت، رشته، مقطع و سابقه تدریس اساتید با نمره کلی پرسشنامه وجود ندارد. به عنوان نتیجه کلی، پیاده سازی و بکارگیری روش­ها و ابزارهای آموزش مجازی درکنار فرایند تدریس می­تواند به عنوان یک ابزار کار آمد، به اساتید در ارتقاء کیفیت آموزش یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation Of Virtual Education Methods And Tools To Improve Teaching Quality From the point of view of the Faculty Members of Islamic Azad University of Khodabandeh

نویسندگان [English]

  • N. F 1
  • A. K 2
چکیده [English]

The main objective of this research was to evaluate virtual education methods and tools from the point of view of faculty members of Islamic Azad University of Khodabandeh in order to improve teaching quality and to propose suitable substructures. The study sample included all faculty members (n=36) of the university. Data were collected through a researcher-made questionnaire. The data were analyzed using both descriptive and inferential statistics. The results indicated that there was a statistically positive relationship between virtual education methods and tools and teaching-learning quality. In general, it was suggested that virtual education, together with teaching process can help teachers improve teaching quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Learning
  • Information Technology
  • E-Content
  • Virtual class
  • E-evaluation