عوامل موثر بر معماری منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان( خوراسگان) ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان( خوراسگان) ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه­ الگوی معماری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای - کاربردی است. جامعه آماری پژوهش برابر 1297نفر  از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه آماری نیز 297 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شده­اند. از روش مطالعات کتابخانه و میدانی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده که ابزار گردآوری پرسشنامه­ استاندارد معماری مدیریت منابع انسانی مهدی­زاده و همکاران (2019) بوده است. برای تعیین الگوی مناسب با استفاده از نرم­افزار لیزرل به سنجش مدل با تکنیک معادلات ساختاری پرداخته شده است که در نهایت حاصل این تجزیه و تحلیل یک الگوی مناسب برای معماری سازمانی را در بر داشت. نتایج نشان داده است که معماری منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، شامل بعدهای، پیشرانه‌های کارآفرینی معماری مدیریت منابع انسانی، عناصر پایه کارآفرینی معماری مدیریت منابع انسانی، سیستم‌های کارآفرینی معماری مدیریت منابع انسانی، رفتارهای کارآفرینی معماری مدیریت منابع انسانی، وظایف و فعالیت‌های کارآفرینی معماری مدیریت منابع انسانی و محصولات و عملکرد کارآفرینی معماری مدیریت منابع انسانی می‌باشدکه وظایف وفعالیت های معماری معماری منابع انسانی یشترین اولویت در معماری منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس را داراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Human Resources Architecture in Islamic Azad University of Fars

نویسندگان [English]

 • mehdi mehdizadeh rostam 1
 • Iraj soltani 2
 • hamid davazdaemami 3
1 governmental management PhD student of Islamic Azad University of Isfahan(Khorasgan) Iran
2 Faculty member of Islamic Azad University of Isfahan(Khorasgan) Iran
3 Faculty member of Islamic Azad University of Isfahan(Khorasgan) Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of organizational architecture in Islamic Azad University of Fars province. The purpose of this research is development-applied. The statistical population of the study was 1297 employees of Islamic Azad University of Fars province. Using Cochran formula, 297 persons were selected using random cluster sampling. The library and field study method was used for data collection. The standard questionnaire of human resource management architecture questionnaire was used by Mehdizadeh et al. (2019). In order to determine the appropriate pattern using LISREL software, a model with structural equation technique has been evaluated. Finally, the analysis of this model has found a suitable model for organizational architecture. The results show that the Human Resource Architecture of Islamic Azad University of Fars Province, including later, Entrepreneurial Properties of Human Resource Architecture, Human Resource Architecture Entrepreneurship Basic Elements, Human Resource Architecture Entrepreneurship Systems, Human Resource Architecture Entrepreneurial Behaviors, Tasks, and Entrepreneurial Activities Human Resource Management Architecture and Products and Entrepreneurial Performance Human Resource Management Architecture has the highest priority in HR architecture at the Islamic Azad University of Fars Province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Resource Management Architecture
 • Human Resource Management
 • Islamic Azad University of Fars
 1.  

  1. Ahmadpour-Dariani, M. (2004). Entrepreneurship: Definitions, Theories, Patterns, Tehran, Pardis Company Publications.[In Persian]
  2. Alavi, M. (2013). The Role of Entrepreneurship University and Higher Education System Employment in Human Resources Development of Iran, Babolsar, National Conference of Entrepreneurship University, Knowledge-Based Industry, University of Mazandaran. [In Persian]
  3. Kucharþíkováa, A., Tokarþíkováa, E., & Blaškováa, M. (2015). Human capital management–aspect of the human capital efficiency in university education. Procedia-social and behavioral sciences, 177, 48-60.
  4. Amin-Bidokhti, A., Mohammadi, R., & Rahimi, M. (2018). Designing the Quality Assurance Model of Entrepreneur University in Iranian Academic System, Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies, 22(8), 227-263. [In Persian]
  5. Armstrong, M. (2006). A handbook of human resource management practice. Kogan Page Publishers.
  6. Dalmarco, G., Hulsink, W., & Blois, G. V. (2018). Creating entrepreneurial universities in an emerging economy: Evidence from Brazil. Technological Forecasting and Social Change, 135, 99-111.
  7. Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2004). Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines.
  8. Ghadradan, A., Davari, A., & Shahbaz Moradi, S. (2012). Evaluation of Organizational Architecture of National Iranian Oil Company from the Perspective of Human Resources Experts. Oil and Gas Exploration and Production Journal, 19-22. [In Persian]
  9. Hird, M., Sparrow, P., & Marsh, C. (2010). HR structures: are they working?. In Leading HR (pp. 23-45). Palgrave Macmillan, London.
  10. Huang, J., & Kim, H. J. (2013). Conceptualizing structural ambidexterity into the innovation of human resource management architecture: The case of LG Electronics. The International Journal of Human Resource Management, 24(5), 922-943.
  11. Ismaili, A., Seyed-Naghavi, M., Memarzadeh Tehran, Gh., & Hamidi, N. (2019). Architectural Pattern of Human Resources in Law Enforcement Organizations with Emphasis on Work-Life Balance, Journal of Law and Order Security, 45(12), 87-116. [In Persian]
  12. Judrups, J., Zandbergs, U., Arhipova, I., & Vaisnore, L. (2015). Architecture of a competence-based human resource development solution. Procedia Computer Science, 77, 184-190.
  13. Lapiņa, I., Maurāne, G., & Stariņeca, O. (2014). Human resource management models: aspects of knowledge management and corporate social responsibility. Procedia-social and behavioral sciences, 110(0), 577-586.
  14. Mortezaei, H., Salehi, M., & Nyaz-Azari, K. (2018). Identifying the Effective Components of Organizational Structure at Entrepreneur University and Its Role in Creating a Knowledge-Based Economy to Present an Appropriate Model, Social Sciences Quarterly, Islamic Azad University, Shoushtar Branch, 41(2), 31-60. [In Persian]
  15. Muscio, A., & Ramaciotti, L. (2019). How does academia influence Ph.D. entrepreneurship? New insights on the entrepreneurial university. Technovation, 82, 16-24.
  16. Norris, S. (2015). The Future of Employee Involvement in Human Resource Management: Idiosyncratic Deals and the HR Architecture of the Firm (Bachelor's thesis, University of Twente).
  17. Oveisi, S. (2016). The Role of Organizational Architecture and Evaluation of the Federal Organizational Architecture Framework in E-Government to Improve Strategic Management, International Conference on Research in Engineering, Science and Technology, Greece (Athens),
  18. Salimi-Fard, Kh., Javidfar, M., & Mohammadi-Zadeh, Z. (2018). An Analytical Model for Measuring Factors Affecting Architecture, Journal of Human Resource Management Research, Imam Hossein Comprehensive University, 10(4), 133-158. [In Persian]
  19. Sánchez-Barrioluengo, M., & Benneworth, P. (2019). Is the entrepreneurial university also regionally engaged? Analysing the influence of university's structural configuration on third mission performance. Technological forecasting and social change, 141, 206-218.
  20. Sepahavand, R., Shariatzadeh, A., & Saedi, A. (2017). Designing an Architectural Model of Human Capital in Public Organizations Using Data Base Theory, Journal of Human Resource Management Development and Support, 44(12), 173-198. [In Persian]