مقایسه آسیب های اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی .دانشگاه ازاد اسلامی خوراسگان(اصفهان).اصفهان.ایران

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان). اصفهان. ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر مقایسه آسیب های اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد ایران بوده است. پژوهش به شیوه کمی و با استفاده از روش توصیفی- مقایسه ای انجام  شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه آسیب های اخلاق حرفه‌ای 119 گویه ای محقق ساخته، که دارای سه بعد فردی، سازمانی و فراسازمانی بود، استفاده شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرانباخ، 84/0 به دست آمد. جامعه آماری شامل همه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شامل پیام نور، علمی کاربردی و روزانه و هم چنین همه واحدهای دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور بود که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، تعداد 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون t مستقل و نرم افزار spss نسخه 21 تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد بین دانشگاه آزاد و دولتی در زمینه آسیب ها در زمینه عوامل فردی در همه ابعاد شامل مفهوم شناسی اخلاق حرفه‌ای، شخصیت و مهارت ها تفاوت معنادار بود هم چنین در زمینه عوامل سازمانی در ابعاد ساختار سازمان، جذب و نگهداشت، اخلاق شغلی و نظارت و کنترل تفاوت معنادار و در ابعاد مدیریت و رهبری و عامل فرهنگ سازمان تفاوت معنادار نبود. هم چنین نتایج نشان داد بین دانشگاه آزاد و دولتی در زمینه آسیب های مربوط به اخلاق حرفه‌ای در بعد فرا سازمانی در ابعاد اقتصاد و فرهنگی- اجتماعی تفاوت معنادار و در بعد سیاست گذاری تفاوت معنادار وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Professional ethics injuries among faculty members of public and Islamic Azad universities

نویسندگان [English]

 • farahnaz mashayekh 1
 • fariba karimi 2
 • badri shahtalebi 2
1 educational management. educational science. esfahan university (khorasgan). esfahan.iran
2 Associate professor, Department of Educational Sciences & psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University. isfahan.iran.
چکیده [English]

The present paper aim was to compare of professional ethics injuries in the faculty members of public and free Iranian universities .The study was done quantitatively and using descriptive– comparative method. In order to collect data from the questionnaire researcher -made were used by professional ethics questionnaire of 119 dimensions. which had three dimensions: individual, organizational and super organizational. Validity of questionnaire was approved by formal validity and comment by experts in the field of training management and the reliability of the questionnaire was obtained using Cronbach's alpha 0/84. The statistical population consisted of all faculty members of government universities and all university units throughout Iran which were selected as samples through multi-stage cluster sampling. The data obtained in this study were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics using SPSS software 21. The results that there is a significant difference between the free and public university in the field of individual factors in all dimensions and in the field of organizational factors in all dimensions except the management and leadership factor and the organization culture factor. the results showed that there is a significant difference between the free and public university in the field of super organizational in all dimensions except for policy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • professional ethics injuries
 • faculty members of free and state university
 • individual factors
 • organizational factors
 • super-organizational factor
 • Ahmadi hedayat. H, Karimi, M.,Saave. M. (2016). The components of professional ethics in universities. national university of higher education,34-39. (in Persian).
 • Akbari far, N. (2017).Professional Ethics. Tehran. Saco Press. (in Persian).
 • Akcamete, G., Kayhan, N., & Yildirim, A. E. S. (2017). Scale of professional ethics for individuals working in the field of special education: validity and reliability study. Cypriot Journal of Educational Sciences, 12(4), 202-217.‏
 • Arian pour, M., & Mehrabi, N. (2016). Requirements and professional ethics strategies in the higher education system, Journal of Ethics in Science and technology, 54-67. (in Persian).
 • Baei, S. & Rahmani, z. (2015).The effect of unethical behavior on brand equity. Management science letters, 63-69. (in Persian).
 • Bahrami, H. & Mir taheri, L. (2016).Professional Ethics.Adibaneroz Press. (in Persian).
 • Crawford,L. P. (2010).The science of workplace spirituality. MSc Thesis. Chicago:Nelson-Hall,61-80.
 • Crossman, J. (2010). Conceptualizing spiritual leadership in secular organizational contexts and its relation to transformational, servant and environmental leadership. leadership & organization development Journal, 31-40.
 • Farmahinifarahani, M., & Frmahinifarahani, F. (2014). The study of professional ethics components among faculty members in engineering college. science direct,26-39. (in Persian).
 • Foroutan, M,. & Reshadatjo, H. (2015).The effect of the professional identity among of faculty members of state universities. and provision of a qualitative model. Journal of Education and Learning studies. seven period. number on, 34-47. (in Persian).
 • Gatling, A., Gatling, A., J. Kim., Milliman. J., & Milliman, J. (2016). The relationship between workplace spirituality and hospitality supervisors, work attitudes: a self determination theory perspective. international journal of contemporary hospitality management ,28,171-189.
 • Ghanbari, S., Ardalan, M., Beheshtirad, R., & Soltanzadeh, V. (2015). Professional ethics of faculty members and its relationship with the quality of higher education. Journal of ethics in science and technology. year 10. number20, 23-37. (in Persian).
 • Glunchmanova, M. (2015). The Importance of ethics in the teaching professional. procedia- social and behavioral science, 76-94.
 • Hosseini, J. (2014). Examination of the relationship between professional ethics and quality of work life faculty members of Tehran university. master thesis faculty of education and psychology. Tehran, 23-56. (in Persian).
 • Jason, A.P., & Sudha, S. (2015).Workplace spirituality and toleration of employee expression –an exploratory study. journal of management ethics and spirituality, 7-11.
 • Jokar, F., & Ghasemizad, A. (2018). Recognition of professional ethics components based on the teaching of Islam and Iran. Master thesis faculty of educational science. Kazeron. Iran, 9-34. (in Persian).
 • Lawshe, CH. A. (1975).A Qualitative approach to content validity. Personality Psychology, 75-193.
 • Mashayekh, F. &  Karimi, F.  (2019). Diagnose of professional ethics among faculty members of State Universities and Islamic Azad University. PHD Thesis Faculty of Educational Science. Isfahan (Khorasgan).Iran. (in Persian).
 • Mesbahi, M., & Abbaszadeh, A. (2013).The system pattern of ethics is a professional in higher education (qualitative research). Journal of biological ethics.3rd year. number 10, 23-34. (in Persian).
 • Mirtahery, L., Jamali, A., & Arasteh, H. (2015).The study of dimension and main components of the development of professional ethics of faculty mambers and compare it with desirable status. the Quarterly review of education and development of the human resources.second year. number of Spring, 101-126. (in Persian).
 • Motlagh, M., Jamali,A., & Ghoorchian,N. (2016). The role of spirituality and Ethics in higher education quality impowerment. Management science letters, 141-150. (in Persian).
 • Noh,G.M.,&Yoo, M. S. (2016).Effects of workplace spirituality and organization citizenship of faith and work association across Christian religious tradition.in hand book of faith and spirituality in workplace. Springer New york, 47-67.
 • Othman, Z., Zakimi, F., Melveille, R. (2017).fostering valves: four stages towards developing professional ethics for future accountability. SHS web of conferences, 34-39.
 • Pakdemirli, a. & Koca, B. (2016). The importance of vocational ethics in paramedic education, vocational ethic course for paramedics. Izmir turkey SHS web of conference, 26-32.
 • Radmard, S. (2017). The effect professional ethics on protecting human rights. Journal of science,scientific quarterly, research of Government organization. the period 5.number2. (in Persian).
 • Ramezani,G.,Mohammadi, A., Salimi., & J,Tebyani,H. (2017).relationship between professional ethics and administrative integrity among medical university staff .health research journal,21-43. (in Persian).
 • Sobhani Nejad, M., H., Jafari harandi,R., Farmahini Farahani,M. (2015). Teaching professional ethics components from the viewpoint of students Qom university of medical science. Educational Strategies in medical science. (7)12.399-4030 (in Persian).