نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی با میانجی گری هوش سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران( نویسندۀ مسئول)

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی با میانجی گری هوش سازمانی بود. جامعه پژوهش همه معلمان اداره آموزش و پروش منطقه خشت و کمارج استان فارس به تعداد 368 نفر، که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 188 آزمودنی انتخاب شد. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی و مدل‌یابی معادلات ساختاری است. ابزار پژوهش پرسشنامه است. لذا از پرسشنامه مدیریت دانش شرون و لاوسون(2003)، هوش سازمانی آلبرخت(2003) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی  براون(2000) استفاده شد. جهت تعیین پایایی و روایی ابزار، از تکنیک های آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تائیدی استفاده  گردید، نتایج بیانگر پایایی و روایی مطلوب ابزار بود. جهت تحلیل داده‌ها از تکنیک‌های توصیفی(فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی ( تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر تائیدی) با استفاده از نرم افزار lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که: متغیر مدیریت دانش دارای اثر مستقیم مثبت (29/0)، اثرغیر مستقیم مثبت (154/0) و اثر کل مثبت (444/0) و معنادار بر متغیر کارآفرینی سازمانی در سطح 05/0 است. متغیر هوش سازمانی دارای اثر مستقیم مثبت (36/0) و معنادار بر متغیر کارآفرینی سازمانی در سطح 05/0 است. متغیر مدیریت دانش با ضریب مسیر غیر مستقیم بواسطه هوش سازمانی (154/0) و مقدار تی (39/2) دارای اثر  غیرمستقیم، مثبت و معنادار بر متغیر کارآفرینی سازمانی در سطح 05/0 هستند. همچنین متغیرهای مدیریت دانش و هوش سازمانی قادر به تببین 69% واریانس متغیر کارآفرینی سازمانی است. مقدار واریانس تبیین شده متغیر کارآفرینی سازمانی با توجه به مقدار تی آن (79/7) در سطح 05/0 معنادار است. با توجه به اثرات کل متغیرهای مستقل می توان گفت متغیر مدیریت دانش (444/0) دارای بیشترین اثر و متغیر هوش سازمانی(36/0) دارای کمترین اثر بر متغیر کارآفرینی سازمانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of knowledge management in Organizational Entrepreneurship Through organizational intelligence mediation

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Ardalan 1
 • afshin afzali 2
 • hosein majouni 3
 • jamal abdolmaleki 3
1 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Ph.D. in Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature & Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between knowledge management and organizational entrepreneurship through organizational intelligence mediation. The research population of all teachers of the education department of Khesht and Kamarej district of Fars province was 368 people, that sample of 186 people was selected by simple random sampling method based on Morgan table. The research method is quantitative, descriptive and correlational studies, and especially the structural equation modeling. The research tool is a questionnaire. The knowledge management questionnaire was used by Schron & Lawson (2003), Albrecht's organizational intelligence (2003) and Brown's Enterprise Entrepreneurship Questionnaire (2000). To determine the reliability and validity of the tool, Cronbach's alpha techniques and confirmatory factor analysis were used, The results indicated the reliability and desirability of the tool. For data analysis, descriptive (center and scatter plot) and inferential (confirmatory factor analysis and confirmatory path analysis) techniques were used using Lisrel software, The results showed that: knowledge management variable had positive direct effect (0.29), direct positive effect (0.154) and total positive effect (0.444) and significant on organizational entrepreneurship variable (0.05). The organizational intelligence variable has positive direct effect (0.36) and total positive effect (0.336) and significant on organizational entrepreneurship variable (0.05). Knowledge management variable with indirect path coefficient due to organizational intelligence (0.154) and T (2.39) have indirect, positive and significant effect on organizational entrepreneurship variable at the level of 0.05. Knowledge management variable with indirect path coefficient due to organizational intelligence (0.154) and T (2.39) have indirect, positive and significant effect on organizational entrepreneurship variable at the level of 0.05. Also, knowledge management and organizational intelligence variables were able to account for 69% of the variance of organizational entrepreneurship variables. The value of the variance explained by the organizational entrepreneurship variable with respect to its t (7.79) is significant at the level of 0.05. The amount of variance explained by the organizational entrepreneurial variable with respect to its t (7.79) is significant at the level of 0.05. Regarding the effects of all independent variables, one can say that knowledge management variable (0.444)

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Management
 • Organizational Intelligence
 • Organizational Entrepreneurship
 • Abedini, Sahar & Hossein, Vahedi. (2017), The Role of Organizational Intelligence and Organizational Learning in Explaining the Relationship Between Knowledge Management and Organizational Innovation, Annual Conference of New Paradigms of Management in the Field of Intelligence, Tehran, Permanent Secretariat of the Conference, Tehran University.
 • Afraze, Abbas. (2005), Educational Management: Concepts, Patterns, Measurement and Implementation, Tehran.
 • Ahmadinejad, Mahmoud; Ahmadinejad, Farouk & Sallakhi Aghdam Savojbolaghi, Evin. (2015).  Entrepreneurship and the Role of the Teacher in Its Development, International Conference on Management, Culture and Economic Development, Mashhad, Raimand Research Institute
 • Ahmadpour daryani, Mahmoud. (2001), Entrepreneurship :Definitions, Opinions and Patterns, Pardis Co, Tehran.
 • Akgün, A. E., Byrne, J., & Keskin, H. (2007). Organizational intelligence: A structuration view. Journal of Organizational Change Management, 20(3), 272-289.
 • Albrecht . Organizational intelligenal &  Knowledge management . Thinking outside the silos . The executive perspective { ONLINE } .2003, Available from : URL : http : // KarlAlbrecht.com/
 • Allameh, M., Zamani, M., & Davoodi, S. M. R. (2011). The relationship between organizational culture and knowledge management:(A case study: Isfahan University). Procedia Computer Science, 3, 1224-1236.
 • Barringer, Bruce R. (2009), Entrepreneurship: Successful Launching of New Businesses, Translated by Saeed Jafari Moghaddam, Anagar Momeni, Nuna Momeni. Tehran: Safar, Eshraghi.
 • Bashokoh Ajirlo, M, Moradi, M, & Heidari Anari, A. (2015). Investigating Organizational Factors Influencing Entrepreneurship Idea among Secondary School Teachers in Ardabil City, 4 (1), 38-51.
 • Bechina, A., Michon, N., & Nakata, K. (2005). Pathway to innovation through knowledge management. In Proceeding of 2nd conference on Intellectual capital, Academic Conference Limited (pp. 21-22).
 • Brockhaus, R. and Horwite, P. (2000). The Psychology of the Entrepreneur,In D.Sexton & R .Smilor . The Art and Science of Entrepreneurship Cambridge. butterworth-heinemann, Newton, MA.
 • Chrisman, J. & Kellermanns, F. (2006). Entrepreneur. In Michael Hitt & Duane Ireland, Entrepreneursgip, Victoria: Blackwell  Publishing.
 • Clark, R . (2007) , Entrepreneur Advantages and Disadvantages Retrieved February 2 , 2011, from http:// ezinearticles . com.
 • Córdova, F. M., & Gutiérrez, F. A. (2018). Knowledge Management System in Service Companies. Procedia computer science, 139, 392-400
 • De Jong, J. P., & Den Hartog, D. N. (2007). How leaders influence employees' innovative behaviour. European Journal of innovation management, 10(1), 41-64.
 • De Vasconcelos, J. B., Kimble, C., Carreteiro, P ., & Rocha, A. (2017). The application of knowledge management to software evolution. International Journal of Information Management. 37(1), 1499-1506
 • Fallah Shams, Mirfaiz, Budaghi Khajeh Nobar, Hossein and Dalnavaz Asghari, Beita. (2012), The Relationship between Organizational Intelligence and Personnel Creativity in Islamic Azad University, Tehran Central Branch, 2009, Management, 6 (21), 149- 166.
 • Feyz, Davood and Safaei, Milad. (2007), Designing a Conceptual Model Using Capacities of Student Residences in the Development of University Entrepreneurship, Proceedings of the National Conference on Higher Education and Entrepreneurship, Semnan University Press.
 • Glynn, M. A. (1996). Innovative genius: A framework for relating individual and organizational intelligences to innovation. Academy of management review, 21(4), 1081-1111.
 • Gold, A. H., Malhotra, A., & Segars, A. H. (2001). Knowledge management: An organizational capabilities perspective. Journal of management information systems, 18(1), 185-214.
 • Graely Sheikh, Ruqiyah & Parsa, Abdullah. (2011). Investigating the Role of the Teacher in Developing the Entrepreneurial Personality Traits of Learners, First National Conference on Education in Iran 1404, Tehran, Science, Technology and Industry Policy Research Institute
 • Guadamillas, F., Donate, M. J., & Pablo, J. D. S. D. (2008). Knowledge management for corporate entrepreneurship and growth: A case study. Knowledge and Process Management, 15(1), 32-44.
 • Gupta, J. N., Sharma, S. K., & Hsu, J. (2008). An overview of knowledge management. In Knowledge management: Concepts, methodologies, tools, and applications (pp. 1-22). IGI Global
 • Gupta, Jatinder N. d. (2008). An overwiew  of  Knowledge management.  Knowledge  management: concepts,methodologies,tools.and application.
 • Güven, S. (2009). New primary education course programmes and entrepreneurship. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 265-270
 • Halal, W. E. 1998. Organizational intelligence: what is it, and how can manager use it? http://www.Bah.com (accessed Feb. 1, 2012)
 • Haug.H.M.,Pardy , w., (1999) , community entrepreneurship nirth eastland , international journal of  entrepreneurial in behavior & research , 5(1) , 163-172.
 • Hemmati, Amir, Sheikh Pourbak, Sina and Shakouri, Farid. (2015).  A Review of the Role of Schools in Creating Entrepreneurial Characteristics and Components in Students
 • Hercy, P., & Belanchard, K. (2001). Organizational Behavior Management. Trans. Alagheband A. Tehran: Amir Kabir Publication. in educational programming and research organization, Knowledge and Research in Educational Sciences- Curriculum, 23, 45-66 (in Persian)
 • Howson, C. (2008). De Finetti, countable additivity, consistency and coherence. The british journal for the philosophy of science, 59(1), 1-23.
 • Jafari, P., & Faghihi, A. (2009). Amount of organization intelligence items in educational programming and research organization. Knowledge and Research in Educational Sciences–Curriculum, 23, 45-66.
 • Ju, T. L., Li, C. Y., & Lee, T. S. (2006). A contingency model for knowledge management capability and innovation. Industrial Management & Data Systems, 106(6), 855-877.
 • Khosravi, M., & Esmaili, M. (2013). Studying the Relationship between Knowledge Management and Organizational Entrepreneurship (Case Study: Labor and Social Affairs Department of Qom). Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(7), 643-50.
 • king , W . R., Chung , T.R., Honey . M. N ., (2008) , Knowledge management and organizational learning . international journal of management science . OMEGA , Vol . 36, p. 168.
 • Kuratko, D;Hornsby,J. & Covin, J. (2014), Diagnisingafirm sinternalenv ironmen for corporate entrepreneurship.Journal of Business Horizons 57,pp.37-47
 • Liao, S. H., Fei, W. C., & Liu, C. T. (2008). Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation. Technovation, 28(4), 183-195.
 • Lin, H. F. (2007). Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study. International Journal of manpower, 28(3/4), 315-332.
 • Matin, Z. H., Jandaghi, G., Hamidizadeh, A., & Karimi, F. H. (2010). Studying status of organizational intelligence in selected public offices of Qom. European Journal of Social Sciences, 14(4), 613-620.
 • Matsuda, T. (1992, August). Organizational intelligence: its significance as a process and as a product. In Proceedings of the International Conference on Economics/Management and Information Technology (Vol. 92, pp. 219-222). Tokio: The Japan Society for Management Information.
 • McMaster, M. D. (1996). The intelligence advantage: Organizing for complexity. Boston: Butterworth-Heinemann.
 • Miresmaili, Elham. (2007), A Comparative Study on Knowledge Management and Organizational Learning in Smart Schools and Normal Schools in Tehran, Quarterly of Thoughts in Educational Sciences, (2), 169-149.
 • Mokhtari Pour, Marzieh. (2010), Strategic Relationship between Organizational Intelligence and Knowledge Management, Management Development, 17,82-25.
 • Mooghali , A.R.& azizi. A.R .(2008), Relation between Organizational Intelligence Organizational Knowledge Management Development, World Applied Science Jornal, 4(1),pp.1-8
 • Mwasalwiba, E.S(2010).Entrepreneurship education: a review of its objectives ,teaching methods ,and impact indicators. Education + Training, 52(1) ,.20-47.
 • Nezam, Majid and Davood Kiakejori. (2018), The Relationship between Organizational Intelligence and Organizational Entrepreneurship (Case Study: Tehran Oil Distribution Company), The First National Conference on Entrepreneurship, Chalus, Islamic Azad University, Chalus University.
 • Nezam, Majid, Motahamelian, Seyedhadi and Bazgari, Farshad. (2018), The role of organizational intelligence on organizational entrepreneurship promotion, The first national conference on entrepreneurship, Chalus, Islamic Azad University, Chalus Branch.
 • Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company New York: Oxford University Press.
 • Oosterbeek, H., Van Praag, M., & Ijsselstein, A. (2010). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. European economic review, 54(3), 442-454
 • Pahlavan, Zainab; Saeedeh Babajani Mohammadi and Mostafa Farrokhi Master. (2018), The Effect of Knowledge Management on Organizational Intelligence, National Conference on Management and E-Commerce with Resistance Economics Approach, Mashhad, Ferdows Institute of Education, Mashhad.
 • ParvazradT Fateme. (2018), The Effect of Knowledge Management on Organizational Entrepreneurship, National Conference on Electronic Business Management and Management with a Resistance Economics Approach, Mashhad, Ferdows University of Mashhad.
 • PeykariFar, F. & MahNegar, F. (2012). Examine the role of universities in entrepreneurship development. National conference on entrepreneurship and business management knowledge base. Tehran, University of Mazandaran, 2, 53-65.
 • Potas, N., Erccedil, Ş. Ş., & Koccedil, S. (2010). Multi dimensional organizational intelligence measurements for determining the institutional and managerial capacity of girls technical education institution (Diyarbakir, Şanliurfa and Konya/Turkey). African Journal of Business Management, 4(8), 1644-1651.
 • Ramakrishnan, T., Khuntia, J., Kathuria, A., & Saldanha, T. (2016, January). Business intelligence capabilities and effectiveness: an integrative model. In 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) (pp. 5022-5031). IEEE.
 • Saeedi Mehrabad, Mohammad, Mohtadi, Mohammad Mehdi. (2008), The Effect of Entrepreneurship Education on the Development of Entrepreneurial Behaviors (Case Study: Entrepreneurship Training at the Ministry of Labor and Social Affairs). Journal of Entrepreneurship Development, 1 (2), 57-74.
 • Seikkula-Leino, J. (2007). Opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen. Opetus-ja kulttuuriministeriö.
 • Shahraki Pour, Hassan & Banici, Perrynaz. (2004), Entrepreneurship and Economics, Management Development Magazine, 62, 25-31.
 • Shamim, S., Cang, S., & Yu, H.  (2017). Supervisory  orientation,  employee goal orientation, and  knowledge  management among front line hotel employees. International Journal of Hospitality Management, 62, 21-32International Journal of Hospitality Management, 62, 21-32.
 • Soleimani Ruzbehani, Fatemeh, Rahimi, Samira. (2006), The Impact of the Knowledge Management System Implementation Process on Entrepreneurship, Fourth National Conference and 2nd International Accounting and Management Conference, Tehran, Supreme Service Company.
 • Spoutin, Mehdi and Shahidi, Nima. (2018), The Relationship between Knowledge Management and Organizational Intelligence and Empowerment of Education Officers of Dashtestan Province in Bushehr Province, Sixth National Conference on Sustainable Development in Education Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies, Tehran, Center for Sustainable Development Strategies, Education Center Ave Mehran Arrow.
 • Staniewski, M. W. (2016). The contribution of business experience and knowledge to successful entrepreneurship. Journal of Business Research, 69(11), 5147-5152.
 • Taheri Lari, Masoud. (2010), Position of Knowledge Management  in Organizational Intelligence, First Conference on Organizational Intelligence and Business Intelligence, Tehran, Islamic Azad University, Tehran Branch.
 • Teresa, L.J.,Chia-Ying, L., Tein-Shiang, L., (2006),A Contingency Model for Knowledge Management Capability and Innovation, Journal of Industrial Management & Data System, Vol.106, No.6, p.862.
 • Thannhuber, M. J., Bruntsch, A., & Tseng, M. M. (2017). Knowledge management: managing organizational intelligence and knowledge in autopoietic process management systems–ten years into industrial application. Procedia CIRP, 63, 384-389.
 • Timmons, J. A., & SPINELLI, S. (2007). New venture creation: entrepreneurship for the 21st century. Burr Ridge. IL: Irwin
 • Zangane, M & Mojtabaee, M.(2015), The study of the effect of social capital and knowledge management on entrepreneurship tendency in post office in Khuzestan province, 2nd International Conference on Modern Research in Management, Economics and Humanities, Dubai, Karin Institute of Management.