طراحی مدل تعالی نظام دانشگاهی با تاکید بر بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (مورد مطالعه:دانشگاههای دولتی جامع شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، تهران

2 عضو هیئت علمی/دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیت علمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل تعالی نظام دانشگاهی دانشگاه­های دولتی جامع شهر تهران با تاکید بر الگوی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا می‌باشد. پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها در زمره تحقیقات آمیخته(کیفی-کمی) قرار دارد. در بخش کیفی پژوهش ضمن بررسی اسناد، از طریق نمونه گیری گلوله برفی به مصاحبه با 11 نفر از اساتید خبره دانشگاهی با استفاده از روش گراندد تئوری به بررسی مولفه­های تعالی نظام دانشگاهی پرداخته شد. داده های حاصله با استفاده روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل گردید و پنج تم اصلی(تولید دانش معنویت محور، تربیت نیروی انسانی مولد، کنش گری در جامعه جهانی، هویت دانشگاه،  مختصات اجتماعی و فرهنگی دانشگاه) استخراج شد. در بخش کمی که مبتنی بر بخش کیفی می­باشد، 287 نفر از مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه­های جامع دولتی شهر تهران با استفاده از پرسشنامه به بررسی وضع موجود و آزمون الگوی طراحی شده پرداختند. مدل برآمده از پژوهش دارای 5 مولفه اصلی و 11 مولفه فرعی در قالب توانمندسازها، فرایندها و نتایج می باشد که با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی اعتبار مدل پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده آن است که توانمندسازهای مدل تدوین شده روی فرایندهای این جریان و فرایندهای طراحی شده روی نتایج احتمالی حاصل از اجرای این مدل و توانمندسازهای مدل روی نتایج تاثیر معناداری دارد. در نهایت می توان گفت متغیر ها در کل  (42/0 = R) بصورت مستقیم مدل تعالی سازمانی دانشگاه­های دولتی جامع شهر تهران را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در پایان نیز راهکارهایی در جهت تعالی نظام دانشگاهی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Desining the excellence model of the academic system with emphasis on the European Quality Management Foundation

نویسندگان [English]

 • mahboobe jamshidi koohsari 1
 • mohamad ghahramani 2
 • gholamreza shams mourkani 2
 • mahmood abolghasemi 3
1 shahid beheshti university of tehran.
2 Associate Professor faculty Educational Administration Shahid Beheshti University, Tehran
3 Faculty Member of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The present study is aimed to designing the excellence model of the university system in Tehran's comprehensive universities with an emphasis on European Quality Management Foundation.This study is fundamental research, , and in terms of data collection method is mixed method (qualitative-quantitative) was used research. In the qualitative part of the research, by examining the documents, using snowball sampling, with interviewing 11 university professors with the grounded theory method, the components of the excellence of the academic system were investigated. The data were analyzed using the method of subject analysis. The five main themes (production of spirituality-based knowledge, training productive human resource, action in the global community, university identity, social and cultural characteristics of the university) were extracted. In the quantitative part based on the qualitative section, 287 university administrators and faculty members of the comprehensive universities of Tehran city, using a questionnaire, examined the status quo and tested the designed model. The research-based model consists of 5 main components and 11 sub-components in the form of empowerment, processes and outcomes that have been evaluated using a descriptive-analytical method for validating the model. The results indicate that the empowerments of the developed model on the processes of this process and the designed processes on the possible outcomes of the implementation of this model and model empowerments on the outcomes has a significant effect. It can be said that the variables in general (R = 0.42) directly affect the organizational excellence model of the comprehensive universities in Tehran.. Finally, there are some ways to improve the academic system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Excellence model
 • European Quality Management Foundation model
 • academic system
 • Abdus Samad, A.Thiyagarajan, R. (2015). TQM in Higher education-a conceptual model to archive excellence in management education, international journal of management(IJM), Vol. 6, No.1, pp. 618-629.
 • Ali, M. and Shastri, R. K. (2010). Implementation of Total Quality Management in Higher Education. Asian Journal of Business Management, Vol.2, No.1, pp.9-16.
 • Al-Khatib, A. (2011). Total Quality Mangement: Applications in university management. Journal of the association of Arab universities, the number specialist No.3, pp.83-122. Yarmouk University, Jordan.
 • Arjomandi, M. Kestell , C. Grimshaw ,P. (2009). An EFQM Excellence Model for higher education quality assessment, 20th Australasian Association for Engineering Education Conference, University of Adelaide, Australia.
 • Bidokhti A. Zargar A. Sharifi M. (2012). Analyzing the Ways of Achieving Transcendence in Universities and Supreme Educational Institutes. Article 5, Vol.1, No.3, pp. 465-484, (in persian)
 • Bolivar-Cruz, A., & Verano-Tacoronte, D. (2018). Self-assessment of the oral presentation competence: Effects of  gender and student’s performance. Studies in Educational Evaluation, Vol.59, No. , pp. 94-101.
 • Braun, V. and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology.Qualitative Research in Psychology ,Vol.3, No.2, pp.77-101, Available from:  http://eprints.uwe.ac.uk/11735
 • Brusoni, Manuela. Damian, Radu. Sauri. Josep, Grifoll. Jackson, Stephen. Komurcugil, Hasan. Malmedy, Marie. Matveeva, Oxana. Motova, Galina. Pisarz, Solange. Pol, Patricia. Rostlund, Ausra. Soboleva, Erika. Tavars, Orlanda. Zobel, Lagle. (2014). The Concept of Excellence in Higher Education. European Association for Quality Assurance in Higher Education AISBL, Brussels, Belgium.
 • Calvo-Mora, A and Leal, A and Roldan, J.L,(2006). Using enablers of the EFQM model to manage institutions of higher education, Department of Business Administration and Marketing, Faculty of Business and Economic Science, University of Seville, Sevilla, Spain, Quality Assurance in Education .Vol.14, No.2, pp.99-122
 • Cardona, M. M., Bravo, J. J. (2012). Service quality perceptions in higher education institutions: the case of a colombian university. Vol.28, No.125, pp.23-29.
 • Davies, J. (2007). Integration: is it the key to effective implementation of theEFQM Excellence Model?. International Journal of Quality & Reliability Management,Vol. 25, No. 4, pp. 383-399.
 • Eghbal F. Yarmohammadian M.H. Siadat S.A(2007). Assessing human resources management performance at Isfahan University of Medical Sciences based on European Foundation for Quality Management. Journal of Health Administration, Vol.6. No.1,(in persian)
 • Fayyadh, M. A. (2010). Total Quality Management in Jordanian Higher education: In depth perspective. TQM magazine, Vol.15, No.2, pp.14 - 15.
 • Foskett, N. (2010). Introduction to special issue of international journal of public sector management, International Journal of Public Sector Management, Vol. 23 No. 2, pp.105-118.
 • George, D. & Mioara, P. D. (2015). Romanian Higher education: An Argument to Apply EFQM Excellence Model. Quality-Access to Success, Vol.16, No.5, pp.154- 162.
 • Ghasemi AR, Ahmad SH.(2013). The Evaluation of Higher Education Institutes Performance by BSC and GAHP.  Journal Of Medical Education Development.Vol.6, No.10, pp. 38-49.
 • Goetsch, D. L. & Davis, S. B. (2014). Quality management for organizational excellence, pearson.
 • Hassanzadeh Barani Kord S.(2016). Designing a model of quality for higher education from the perspective of stakeholders. (Item: engineering and technical colleges in Tehran universities). Thesis for Ph.D Degree in:Planning the development of higher education. Shahid Beheshti Univeristy(in Persian)
 • Hides, Michael (2006). "Implementation Organizational Excellence Models  Self-Assessment in the UK Higher Education Sector-Lessons Learned from other Sectors", TQM Magazine, Vol.16, No.3, pp.194-201.
 • Hori, S &  Akbari, H & GherghereChi, M & Nouri Alamoti, S(2009). Evaluating the Benefits and Achievements of the EFQM Excellence Model in Universities and Institutes of Higher Education.Vol. 16, No.44, pp.97-124.
 • Khanam, S., Siddiqui, J. & Talib, F. (2016). Role of information technology in total quality management: a literature review.
 • Khorasani. A, (2006). Designing a Quality Model for Iranian Universities Based on Current Models. Thesis for Ph.D Degree. Shahid Beheshti Univeristy(in Persian)
 • Koigi, MP. Kiragu, DN. Marwa, SM. Theuri, MM. (2018). Effect of partnership and collaborations to performance excellence of universities in Kenya. International Journal of Economics, Business and Management Research. Vol.2, No.2, pp. 547- 560.
 • Nenadál, J & Hutyra, M. (2013). EFQM excellence model as a framework for quality evaluation of czech university. 57th EOQ congress.
 • Noaman, A. Y, Abdul Hamid M. Ragab, Ayman G. Fayoumi, Ahmed M. Khedra,  Ayman. I. Madbouly. (2013). HEQAM: A Developed Higher Education Quality Assessment Model. Published in Federated Conference on Computer Science and Information Systems , pp. 739-746.
 • O’mahony K, Garavan TN.(2012). Implementing a quality management framework in a higher education organization: A case study, Qual Assur Educ.Vol.20, No.2, pp.184-200.
 • Rosa, M. J., & Amaral, A. (2012). A self-assessment of higher education institutions from the perspective of the TQM excellence model. In D. F.
 • Runtuk, JK., (2016). World Class University: A Literature Synthesis. Journal of Industrial Engineering.Vol.1, No.2, pp.431-444.
 • Safari H- Gholami N.  Ebadi Ziaei A.(2016). Organizational Excellence Models. Mehraban Publishing.(in Persian)
 • Saunders, D., Blanco, Ramirez G. (2017). Against ‘Teaching Excellence’: Ideology, Commodification and the Neoliberalisation of Postsecondary Education. Teaching in Higher Education Vol. 22, No. 4, pp.391-395.
 • Schereus,M.(2009).TQM in e-learning: A self assessment model and questionnaire. The TQM Journal, Vol.10, No.6, pp.458-463.
 • Schindler, Laura. Puls-Elvidge, Sarah. Welzant, Heather. Crawford, Linda. (2015), “Definitions of Quality in Higher Education:A Synthesis of the Literature”, High. Learn. Res. Commun, Vol.5, Vol.3, pp3-13.
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner's guide to structural equation modeling (2nd ed.). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers
 • Senthilkumar, N. Arulraj, A. (2011). SQM-HEI – determination of service quality measurement of highereducation in India, Journal of Modeling in Management, Vol. 6 Issue 1 pp. 60 – 78.
 • Sheffield Hallam University (2003). "EFQM Excellence Model Higher Education Version 2003", Referenced in 15/2/2013
 • Soltani M; Nikookar Gh; Taban M(2014). Localization of European Foundation for Quality Management (EFQM) In Military Research Organizations. Vol.4, No.1, pp.143-119 (in Persian)
 • Sparrow, H. (2013). Teaching Excellence: An Elusive Goal in Higher Education Teaching and Learning. Retrieved from http://'ro,ecu.edu.au/theses/582 on 12 Dec., 2014.
 • Sultan, P. and Wong, H.Y. (2014), “An integrated-process model of service quality, institutional brand and behavioural intentions: the case of a university”, Managing Service Quality: An International Journal, Vol. 24, No.5, pp. 487-521
 • Tari, Juan Juse(2006). An EFQM model self-assessment exercise at a spanish university. Journal of Educational Administration:Vol.44, No.2, pp.170-188.
 • Teeroovengadum, V., Kamalanabhan, T. J., Seebaluck, A. K. (2015). Measuring service quality in higher education Development of a hierarchical model (HESQUAL). Quality Assurance in Education Vol. 24 No. 2, pp. 244-258.
 • Todorut, A. V. (2013). The need of Total Quality Management in higher education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2nd World Conference on Educational Technology Researches. 83, pp.1105-1110. Available online at www.sciencedirect.com
 • Tuan, N. M. (2012). Effects of service quality and price fairness on student satisfaction. International Journal of Business and Social Science,Vol.3, No.19, pp.132-150.
 • Vivek B.Kamat and Jayant K.kitter. (2016). Quantifying the quality of higher and technical education; salient perspectives. International Journal of system Assurance Engineering and management.Vol.1, No.7, pp.1-13
 • Vlãsceanu, L. Grünberg, L. & Pârlea, D. (2007). Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions. Bucharest: UNESCO.
 • Zanjirchi, Seyyed Mahmoud, (2011). Presentation of the Conceptual Model of Excellence in Quality Management in Higher Education Institutions Based on the European Quality Foundation.  Fifth Quality Assessment Conference in the Academic System , Tehran, University of Tehran, Faculty of Engineering.
 • Zwain, A. (2012). The Impact of Total Quality Management of Knowledge Management and Organizational Performance in Higher Education Institutions in Iraq. Thesis for Ph.D Degree in Universiti Utara Malaysia.