عوامل تاثیرگذار بر بیگانگی از کار، روابط و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده فنی مهندسی صومعه سرا

چکیده

هدف از این پژوهش، تبیین عوامل موثر بر بیگانگی از کار در بین مدرسین دانشکده و آموزشکده­های فنی حرفه­ای است که، به کاهش شکاف مطالعاتی ایجاد شده کمک کند. در این پژوهش نوع روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع علی است. به دلیل فقدان یک ساختار جامع برای درک بیگانگی از کار، عوامل متعددی همچون ویژگی­های ساختاری تمرکز و رسمیت، ویژگی­های کاری استقلال، تنوع شغلی، جو چالش و خلاقیت، معنادار بودن کار، خود بیانگری یا اظهار وجود، کیفیت روابط کاری و درک عدالت با ابعاد رویه­ای و توزیعی به عنوان عوامل تبیین کننده­ی بیگانگی از کار با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری مورد پژوهش قرار گرفته­اند. ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش، مدرسین دانشکده و آموزشکده­های فنی­حرفه­ای استان گیلان با مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا 492  نفر است که 436 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده­اند. برای جمع آوری داده­ها جهت آزمون فرضیات، از پرسشنامه­ای استفاده شده که توسط نیر و وهرا (2010)، برای سنجش این متغیرها تدوین شده است. برای تحلیل داده­ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بیگانگی از کار در بین این نمونه وجود دارد، اما میانگین میزان بیگانگی از کار، کمتر از میانگین مورد انتظار است و مهم­ترین و مؤثرترین عوامل پیش بینی کننده­ی بیگانگی از کار در این نمونه به ترتیب عدم درک معنای کار و پس از آن عدم قابلیت کار برای خود بیانگری یا اظهار وجود، مناسب نبودن جو چالش و خلاقیت در محیط کار، کیفیت پایین روابط کاری و ویژگی ساختاری تمرکز در سازمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Work Alienation, Relationships, and Solutions

نویسندگان [English]

  • M. GH.CH 1
  • A. N 2
  • F. A 3
چکیده [English]

The aim of the present study was to determine the factors influencing the work alienation among teachers in technical colleges and professional schools in an attempt to help to reduce the gap. The study was of structural equation type. Because of the lack of a comprehensive understanding of alienation, centralization and formalization, attributes of work autonomy, job variety, challenge and creative environment, meaningful work, self-expression, the quality of work relationships, and understanding of justice were explored as explanatory factors through structural equation modeling. The research instrument was  a questionnaire. It was administered on  a sample of 436 respondents randomly sampled from a population (n=492) of teachers at colleges and vocational school in Guilan province. The results revealed that there was alienation in the sample with an index smaller than the expected mean.  The most important and most effective predictors of alienation, in order, were lack of understanding of work, and then inability for self-expression, unsuitability of challenging and creative atmosphere, low quality work relationships, and a focus on the structural features of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alienation of labor
  • teachers
  • structure
  • Job independence
  • organizational justice