تدوین استراتژی توسعه حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از روش SWOT، SPACE و QSPM(مطالعه واحدهای استان تهران و البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده


امروزه مدیریت دانشگاهی به فعالیتی پویا مبدل شده، چنانچه مدیران بخواهند راهبردها و اهداف مناسبی اتخاذ کنند، باید به برنامه‎ریزی استراتژیک اقدام کرده.لذا در ابتدا، نیازمند آگاهی و شناخت وضعیت حاضرخود هستند. هدف از این مطالعه، شناخت حوزه پژوهش دانشگاه آزاداسلامی از طریق تحلیل درونی و بیرونی است. در این پژوهش از روش آمیخته کمی- کیفی استفاده شد. جامعه پژوهش همه  مدیران و معاونان پژوهش، دانشجویان و استادان عضو باشگاه پژوهشگران جوان استان‎های تهران و البرز بودند که 370 نفر نمونه به صورت تصادفی طبقه‎ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، مصاحبه نیمه‎ساختاریافته و پرسشنامه محقق‎ساخته شامل74 گویه در چهار حوزه SWOT می‎باشد. براساس ضریب آلفای کرانباخ پایایی پرسشنامه 98/0 برآورد شد و روایی محتوایی براساس نظرات اساتید و متخصصین دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و تحلیل SWOT استفاده شد. با توجه به نتایج حاصل از تشکیل ماتریس عوامل داخلی، خارجی و امتیاز کسب شدهIFE=2/60) ،،(EFE=2/59 ، استراتژی حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه تهاجمی(SO) قرار گرفت. بدین معنی که قوت‎های پیش روی حوزه پژوهش بر ضعف‎های آن غلبه دارد. بنابراین حوزه پژوهش دانشگاه آزاد می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‎های مطلوب پژوهشی را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regulating strategy of the Development the field of Research of Islamic Azad University using SWOT, SPACE and QSPM (Study of Branches of Tehran and Alborz Provinces)

نویسندگان [English]

 • farhad hamzehpour 1
 • Bahram Ranjbarian 2
 • Saeid Fathi 3
 • Azarnoosh Ansari 4
1 PhD. Student, Marketing Management Department, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Professor of Marketing Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Today, university management has become a dynamic activity, and if managers want to adopt appropriate strategies and goals, they need to plan for strategic planning. At first, they need to be aware of their status. The purpose of this study is to identify the field of research of Islamic Azad University through internal and external analysis. In this research, a quantitative-qualitative method was used. The research community of all directors and vice-chancellor of research, students and professors was a member of the Young Researchers Club of Tehran and Alborz Provinces and 370 respondents were selected by stratified random. The tool used was semi-structured interview and a researcher-made questionnaire containing 74 items in four areas of SWOT. Based on Cronbach's alpha coefficient, the reliability of the questionnaire was estimated to be 0.98 and Content validity was confirmed by the views of academicians and professors. For Data analyze, were used descriptive statistics and SWOT analysis. The findings showed that the strengths of the university's research are better than the weaknesses and opportunities are better than threats, have more privileges. According to the results of the formation of internal and external factor matrices (IFE = 2.60, EFE = 2. 59), the research strategy of the Islamic Azad University in the offensive region (SO), which means that the strengths The domain of research overcomes its weaknesses, therefore, the field of research of Azad University can provide the basis for the development of the desired research activities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Research
 • Strategic Planning
 • External Analysis
 • Internal Analysis"
 •  

   

   

  • Al Hijji, K.  (2012). Strategic analysis process at academic libraries in Oman. Library Management, Vol 33, No, 4/5, pp 307-323.
  • Ansari, Maryam, Rahimi, Alireza, Yarmohammadian, Mohammad Hussein and Yaghoobi, Maryam (2009). Internal and External Strategic Analysis (SWOT Analysis) of Faculty of Management and Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Journal of Health Management, No. 36 (12) p. 33 to 38. [Persian].
  • Arabi, S.M and Rezvani, H.R. (2013). Marketing Strategy. Tehran: Institute Isiran. [Persian].
  • Arabi, S.M. (2016). A Hand book of strategic planning. Tehran: Daftare pazhoheshhay farhangi. [Persian].     
  • Brad, S. and Brad, E.  (2015). Enhancing SWOT analysis with TRIZ-based tools to integrate systematic innovation in early task design. World Conference: TRIZ FUTURE. TF 2011-2014. Procedia Engineering Vol 131, pp 616-625.
  • Bryson JM. [Strategic planning for public and nonprofit organization] (Trans. by Monavarian A). 2nd ed. Tehran: State Management Training Center; 2002. [Persian]
  • David, F. (2016). Strategic Management. Translate into Persian by S. M. A arabi and Taghizadeh Motlagh. Tehran: Daftare pazhoheshhay farhangi. [Persian].
  • Fakhr Mir, Syed Haider, generosity Shhydabady, Ali Mohammadi, M. (1396). Prioritizing Organizational Strategies, Journal of Strategic Management Research, Vol. 23, No. 66, pp. 109-81. [Persian]
  • Ghodsipour S.H. (2014). Issues in multi-criteria decision making: multi-objective planning (post-resolution weighting methods). Tehran: Amirkabir Industrial University. [Persian].
  • Harris, S.  (2016). Trends and issues in Jamaican academic libraries 2010-2016, New Library World. Vol 117, No, 11/12, pp 721-745.
  • Helms, M.M and Nixon, J. (2010). Exploring SWOTanalysis – where are we now? A review of academic research from the last decade. Journal of Strategy and Management. Vol 3, No, 3, pp 215-251.
  • Hussain, A, Ahmad, S and Khalil, A (2016). Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats: An Analysis of University of the Punjab, Journal of Bulletin of Education and Research, Vol. 38, No. 2 pp. 229-247.
  • Islamic Azad University Legal Assistant. (2016). Islamic Azad University Information and Regulation Collection. Tehran: Islamic Azad University Printing house. (In Persian).
  • Kay, J, McKiernan, P and Faulkner, D.  (2006). The history of strategy and some thoughts about the future in Faulkner, D. and Campbell, A.  (Eds).  The Oxford Handbook of Strategy. Oxford University Press. Oxford. pp 21-46.
  • King, R.K. (2004). Enhancing SWOT analysis using TRIZ and the bipolar conflict graph: a case study on the Microsoft Corporation. TRIZ Journal. pp 1-12.
  • Kumar, P.K.S. (2012). University libraries in Kerala: a SWOT analysis for marketing. Library Philosophy and Practice.  Ejournal. Vol 787, pp 1-13.
  • Mirfakhredini S. H, Morovati Sharifabadi A and Mohamadi M. (2017). Prioritizing Organizational Strategies. Strategic Management Research. Vol 23, No, 66, pp 81-109. [Persian].
  • Mohammad Esmaeil, Sedigheh and Ghorbani, Mahboubeh (1393). Strategic evaluation of the Directorate General for Processing and Organization of the National Documentation and National Library of the Islamic Republic of Iran. Based on the SWOT matrix, Quarterly national studies on library and information organization, Volume 25, Issue 3, pp. 179-164. [Persian]
  • Panagiotou, G. (2003). Bringing SWOT into focus. Business Strategy Review. Vol 14, No, 2, pp 8-10.
  • Panagiotou, G. and van Wijnen, R.  (2005). The telescopic observations framework: an attainable strategic tool. Marketing Intelligence & Planning. Vol 3, No, 2/3, pp 155-171.
  • Polat, Z, A, Alkan, M and Gursoy Sormeneli, H. (2017). Determining Strategies for the cadaster 2034 vision using an AHP-Based SWOT analysis: A case study for the Turkish cadastral and land administration system, Elsevier Ltd.
  • Sasekea Yoneka, H. (2018). SWOT analysis of Jamaican academic libraries in higher education. Library Management. Vol 39, No, 3/4, pp 246-278.
  • Shayan Majd, Majid and Asadi, Saeed (1395). Scientometrics survey units in University Libraries Based on SWOT, studied library in Mashhad, Journal of Library and Information Science, Vol. 6, pp. 203-222 Shmarh1. s. [Persian]
  • Tabibi J, Maleki MR. [Strategic management for top managers]. Tehran: Simaye Farhang; 2004. [Persian].
  • The California State University, Strategic Planning–swot Analysis 2004. Available from: URL: www.csus- tan.edu/strategic planning/pdf-publications/strategic plan- ning2010/swot-analysis.pdf
  • Ulgen, H., Mirze, S. K. (2004), Strategic Management. Istanbul: Literature Publication
  • University of Houston-Victoria–, Strategic Plan, SWOT. 2004-2005.