رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت و تغییر سازمانی در بین مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه مدیریت، شیراز، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نورآباد ممسنی، نورآباد، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارتباط فرهنگ سازمانی با خلاقیت و تغییرونوآوری در بین مدیران مدارس ابتدایی شهر شیراز بوده است. این مطالعه از نوع مطالعات همبستگی بود و جامعه آماری را مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شیراز تشکیل داده است. از این تعداد ٨٠ نفر (٤٠ آموزشگاه دخترانه و٤٠ آموزشگاه پسرانه) به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه بود. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش­نامه خلاقیت تورنس (١٩٩٠)، پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد (٢٠٠١) و پرسش­نامه تغییرونوآوری نامدار (١٣٨٢) بود که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد: بین ابعاد فرهنگ سازمانی و خلاقیت رابطه معنی­داری وجود دارد و از بین ابعاد فرهنگ سازمانی، ابعاد ریسک­پذیری، فردگرایی و مردسالاری قدرت پیش­بینی خلاقیت مدیران را دارا می­باشد. بین ابعاد فرهنگ سازمانی و تغییرونوآوری رابطه معنی­داری وجود دارد و از بین ابعاد فرهنگ سازمانی، ابعاد ریسک­پذیری و مرد سالاری قدرت پیش­بینی خلاقیت مدیران را دارا می­باشد. خلاقیت مدیران زن بیش­تر از مدیران مرد می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Relationship Among Organizational Culture, Creativity, and Change among the principals of Elementary Schools in Shiraz

نویسندگان [English]

  • S.M S 1
  • N. SH 2
  • M. SH 3
چکیده [English]

This study aimed at examining the  relationship  among organizational  culture,  creativity,  and  change  among the principals  of  Shiraz  elementary  schools.  This correlational study included all principals of elementary  schools  in  the first district of Shiraz Education Organization. A sample of 80 principals (40 from girl schools and 40 from boy schools) was randomly selected. They were administered three questionnaires  of Torrance’s  Creativity  Questionnaire (1990), Hafsted’s  Organizational  Culture  Questionnaire (2001),  and  Namdar’s  Change  and  Innovation  Questionnaire (2003)  with approved validity  and  reliability. The results suggested that  there  was  a  significant  relationship  between  the dimensions of  organizational culture  and  creativity. Further, it was indicated that uncertainty, avoidance, individualism and masculinity could account for the principals' creativity. Female principals also were more creative than male principals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Creativity
  • Change management
  • Elementary schools principals