ارزیابی مقایسه ای سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاهی با روش الگوبرداری جهت ارائه مدل بهینه کاربردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران

چکیده


این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاهی دانشگاه ها ایران انجام شد . روش اجرای پژوهش توصیفی و از نوع تحلیلی بود . چامعه آماری پژوهش همه دانشجویان ، استادان ، مدیران ، و کارکنان دانشگاه های  مجری سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاهی در ایران است . از بین دانشگاه های جامعه آماری ، دانشگاه های تهران ،   اصفهان ،   شیراز  و  اهواز  به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند . حجم نمونه آماری دانشجویان هر یک از دانشگاه های مذکور با استفاده از جدول مورگان ، محاسبه و تعیین گردید  . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های  محقق ساخته مبتنی بر چارچوب پیشنهادی در قالب چهار فرم ویژه گروههای نمونه مخاطب بود که  به منظور روایی صوری پرسشنامه از نظرات خبرگان و صاحب نظران استفاده گردید و نیز پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد و عدد 8/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی بالای 75/0 و مورد قبول است.داده ها با SPSS نسخه 16 و بسته نرم افزاری AMOS با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ، معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که ابعاد و مولفه های سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاهی دانشگاه های ایران به ترتیب رضایت کاربران ،مزیتهای کاربردی ، قابلیت های سیستم و محدودیتهای کاربردی است . ارزیابی مقایسه ای گروههای چهارگانه مخاطب برتری نسبی دانشگاه اصفهان را نسبت به سه دانشگاه دیگرآشکار ساخت . وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاهی در سطح دانشگاه های ایران در حد متوسط و ضعیف ارزیابی گردید که تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله دارد.چارچوب پیشنهادی مناسب برای ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاهی در ایران در قالب 4 عامل ، 25 ملاک و 129 نشانگر معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing an Improved MIS Model Based on Bench Marking(BM) Technique For Iranian Universities

نویسندگان [English]

 • Mohsen Kamali 1
 • parviz saketi 2
 • mohammad Hossienpour 3
 • maghsood farasatkhah 3
1 PhD student in Educational Administration, Educational Administration Group , Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant professor -Educational Administration Group , Ahwaz Branch, Islamic Azad University , Ahwaz , Iran
3 Associate Professor , Educational Administration Group , Ahwaz Branch, Islamic Azad University , Ahwaz , Iran
چکیده [English]

This study was conducted to provide a suitable framework for comparative appraisal of academic management information system in universities and higher education systems of Iran. Descriptive and analytical method was used for research implementation. Statistical population consisted of all of students, professors, principles, and staffs working in universities executing academic management information system in Iran. Of universities consisted in statistical population, Tehran University, Isfahan University, Shiraz University and Ahwaz University (Shahid Chamran) were selected as purposeful sampling method. Statistical sample size of students of each university was obtained using Morgan table. Data collection instruments consisted of the proposed framework-based questionnaire in 4 specific forms of sample groups; validity and reliability of questionnaires were examined through validation process and questionnaires were valid and reliable. The significant findings of study were:
1-academic management information system of Iran consists of 4 main dimensions including users’ satisfaction, practical advantages, system capabilities, and functional limitations.
2-comparative appraisal of four groups indicated relative priority of Isfahan University to other 3 universities.
3-academic information management system of Iran was at average and poor level with a distance from optimal situation.
4-the proposed model for appraisal of academic information management system of Iran was introduced in framework of 4 factors, 25 metrics and 129 indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Management Information System
 • Comparative Evaluation
 • Benchmarking
 • Model
 •  

   

  • Alstete, W. J. (1995). "Benchmarking in Higher Education: Adapting Best Practices to         
  • Improve Quality". ASHE – ERIC, Higher Education Report No. 5. Washington, DC: George Washington University.

   

  • -Baskerville, R. L. & Myers, M. (2002). Information Systems as a Reference Discipline. MIS Quarterly pp 1-14.

   

  • -Bendell، T.، Boulter، L.، & Kelly، J. (1993). Benchmarking for Competitive Advantage. London: Financial Times Management

   

  • Bergamaschi sonia  ,Vincini . Maurizio , Beneventano  Domenico , (2015) Semantic Integration of Heterogeneous Data Sources in the MOMIS Data Transformation

   

  • -Boettcher, J.V. (Ed) (1994), 101 success stories of information technology in higher education. The Joe Wyatty challenge; EDUCOM: MacGraw – Hill, Inc.

   

  • -Camp, R. C. (1995). Business Process Benchmarking: Finding and Implementing Best Practices. Milwaukee, WI: Quality Press.

   

  • -Chang,Richard Y, & Kelly , P.Keith(1994),Improving Through Benchmarking :A Practical Guide to Achieving peak process erformance,Richard chang Associated publications Division, Irvine CA

   

  • -Codling، S. (1995). Best Practice Benchmarking. Hampshire: Gower Publishing Limited

   

  • -Lacity M. & Cocks l. Feeny D. (1996). the value of selective IT sourcing sloan. Management Review. 37 (3) : 13-25.

   

  • -MacDonald, C. J., Stodel, E. J., Farres, L. G., Breithaupt, K. and Gabriel, M. A. (2001). "The demand-driven learning model: a framework for web-based learning". The Inernet and Higher Education, Vol. 4, No. 2: 9-30.

   

  • -Mahalik, P. (2007). "Benchmarking: Ten Practical Steps with Review Points". [Online].<http://www.isixsigma.com/library/content /c070312a.asp>. [24 Aug 2007].

   

  • Murdick ,R.g & Munson , J , MIS concepts snd Design ,2nd edition, New Jersey,prentice Hall, Inc, 1986 .

   

  • -Price, I. (1994). A Plain Persons Guide to Benchmarking. Special Report of the Unit for Facilities Management
  • Research. Sheffield: Sheffield Hallam University

   

  • -Sassenburg، H.، Voinea، L.، & Wijnhoven، P. (2010). Software Improvementthrough Benchmarking: Case Study Results. Switzerland: Software Benchmarking Organization

   

  • Senn, James E., (1990): information systems In Management, Fourth
  • Edition.Wadsworth co          

   

  • Summers, Edvard Lee, (1991) : Accounting Information Systems,
  • Second edition , Houghton Mifflin Co

   

  • -Spendolini, M. J. (1992). The Benchmarking Book. New York: American Management    

   

  • -Stapenthusrt, Tim. (2009),”The Benchmarking Book: A How to Guide to BestPractice for Managers and Practitioners, Elsevier, 1 ed

   

  • -Stuart M. Redman t. 2010. The Role of Human Resource Management in information system. development management school. vol 45.