رابطه‌ی توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت‌های چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آباده، گروه مدیریت، آباده، ایران

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشگاه اصفهان

4 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه­ی توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت­های چابکی سازمانی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه­های دولتی شهر اصفهان به تعداد 1745 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای متناسب با حجم جامعه آماری312 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه استاندارد EFQM(2010) با 25 پرسش و ضریب پایایی 93/0 و پرسشنامه­ی محقق ساخته چابکی سازمانی بر اساس نظریه ژانگ و شریفی (2000) با 25 پرسش و ضریب پایایی92/0 بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی چندگانه و رگرسیون گام به گام صورت گرفت. نتایج نشان داد بین توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت­های چابکی سازمانی و ابعاد آن رابطه معنی­دار وجود دارد و بهترین پیش بینی کننده قابلیت­های چابکی سازمانی به ترتیب کارکنان، فرایندها، محصولات و خدمات، رهبری، شرکاء و منابع و استراتژی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Excellence Enablers and Organizational Agility Capabilities in Universities in Isfahan

نویسندگان [English]

  • M. H 1
  • S.A S 2
  • R. H 3
  • A. SH 4
چکیده [English]

The purpose of this research was to study the relationship between organizational excellence enablers and organizational agility capabilities. The statistical population included 1745 faculty members at Universities in Isfahan. A sample of 312 participants was selected using random stratified sampling method. Two questionnaires of EFQM (2010) with 25 items  and  organizational agility capabilities with 25 items developed based on Zhang and Sharifi’s (2000) theory were utilized in this study. The reliability coefficients of the questionnaires were estimated to be a=0.93 and a=0.92 respectively. The data was analyzed using inferential statistics (correlation coefficient, multivariate stepwise regression). The results of correlational and regression analyses suggested that the best predictors of organizational agility capabilities were people, processes, products &  services,  leadership, partnership, resources, and strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational excellence enablers
  • Organizational agility capabilities
  • university