ذهنیت فلسفی مدیران مدارس متوسطه آمل در ارتباط با روحیۀ دبیران در پذیرش الگوی مدیریت آموزش علوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

3 دانش‌آموختۀ ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

این پژوهش، با هدف «بررسی رابطۀ ذهنیت فلسفی مدیران مدارس با روحیۀ دبیران در مدارس متوسطة پسرانة آمل برای پذیرش الگوی مدیریت آموزش علوم» به روش توصیفی- همبستگی در سال تحصیلی92-91 صورت گرفته است. در واقع هدف اصلی بررسی اهمیت الگوی مدیریت آموزش علوم با توجه به بعد پذیرش آن توسط دبیران و اهمیت داشتن ذهنیت فلسفی مدیران برای حمایت و ایجاد این روحیه پذیرش است. جامعة آماری پژوهش850 نفر از معلمان و 86  مدیر آموزش و پرورش شهر آمل بوده، که تعداد 270 معلم و 60 مدیر بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند (936). ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامة ذهنیت فلسفی رجایی­پور و سیف­ هاشمی (1382) و هم­چنین پرسشنامة محقق ساختة روحیة دبیران برای پذیرش الگوی مدیریت آموزش علوم می­باشند که پایایی آنها از راه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 81/. و 78/.  بدست آمد. جهت تحلیل داده­ها از آزمون­های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین ذهنیت فلسفی مدیران با روحیۀ الگوپذیری دبیران هم­چنین بین مؤلفه­های جامعیت، تعمق و انعطاف­پذیری مدیران با روحیۀ الگوپذیری دبیران رابطة مثبت و معنی­داری وجود دارد. سرانجام نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که بعد جامعیت با ضریب بتای 43/0 سهم معناداری در پیش­بینی روحیة الگوپذیری دبیران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Amoul Boys’ High-School Principals' Philosophic Mindedness and Teachers’ Morale to Accept Management Education Model

نویسندگان [English]

  • M.R B 1
  • A.R N.E 2
  • R. Y 3
چکیده [English]

This study aimed to examine the relationship between high-school principals’ Philosophic Mindedness (PM) and the teachers’ morale to accept Management Education Model (MEM) in Amoul boys’ high schools in the academic year 2012-2013. In fact, the main purpose is to find supportive evidence for the feasibility of the Management Education Model from the teachers’ view and its relation to the degree of the principals’ philosophic mindedness. The statistical population consisted of 86 principals and 850 teachers of Amoul high schools from which 270 teachers and 60 principals were selected drawing on Morgan’s Table. Research instruments were the PM questionnaire (a=0/81), and a researcher-designed questionnaire of teachers’ morale in accepting MEM (a=0/78).  In order to analyze the data, a use was made of  Pearson’s correlation and Regression analysis. The correlation analyses indicated that there was a positive relationship between the principals’ PM with the teachers’ morale in accepting MEM. Further, there were positive relationships among the principals’ PM dimensions, i.e. Comprehensiveness, Flexibility, and Penetration with teachers’ morale to accept MEM. In addition, multiple regressions revealed that the Comprehensiveness (β=0/43) could statistically predict the teachers’ morale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophic mindedness (PM)
  • Management Education Model (MEM)
  • teachers’ morale