ارائه مدلی برای آموزش مشارکتی در طراحی معماری در دانشکده های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تخصصی گروه معماری واحد امارات دانشگاه ازاد اسلامی دبی امارات متحده عربی

2 اسنادیار گروه معماری واحد تهران مرکز دانشگاه ازاد اسلامی تهران ایران

3 استادیار گروه معماری واحد تهران مرکز دانشگاه ازاد اسلامی تهران ایران

چکیده

فاصله زیاد میان آموزه های آکادمیک در دانشکده های معماری و کار حرفه ای در جامعه موجب شده تا فارغ التحصیلان دانشکده های معماری با روند اشتغال و حل معضلات معماری جامعه بیگانه باشند و این می تواند یکی از دلایل ناکارامدی آموزش طراحی معماری در ایران باشد. یکی از شاخصه های مهم که در دیدگاه های نوین تعلیم و تربیت در دنیا مطرح است آموزش مشارکتی و تعاملی  است.  در این شیوه یادگیرندگان با دغدغه منافع جمعی و حل مساله به صورت گروهی خو می گیرند بنابراین پس از فارغ التحصیلی توانایی بالاتری در شناسایی معضلات اجتماع و حل مسائل با همکاری و تعامل سایرین کسب می کنند. این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای آموزش طراحی معماری مشارکتی در خصوص کاستن از فاصله میان آموزش آکادمیک و حرفه صورت گرفته است. این پژوهش یک پژوهش نیمه تجربی است و  انجام آن از طریق فرایندی  گام به گام در راستای یافتن راه حل های مناسب برای مسائل پیش بینی نشده در مسیر پیمایش است که به طور استقرایی و با گرد آوری منظم و طبقه بندی شده داده های درجه اول صورت گرفته است . گرداوری داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای ، مشاهده ، مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است . تحلیل داده ها از طریق طبقه بندی داده ها ، خلاصه سازی ، تهیه جدول ونمودار ، تغییر شکل داده های کیفی به عدد و رقم، یکپارچه سازی داده ها ، آزمون فرضیه ، شناسایی علیت و پاسخ به فرضیه صورت گرفته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که  این مدل  ضمن هم افزایی در آموزش می تواند موجب کارامدی  آموزش  طراحی در میان دانشجویان شود  و  فاصله میان آموزش آکادمیک و بازار کار را تا حد زیادی کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Model for Collaborative Education in Architectural Design in Iranian Universities

نویسندگان [English]

 • etrat lalbakhsh 1
 • VAHID GHOBADIAN 2
 • SHADI AZIZI 3
1 Ph.D. STUDENT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE UAE BRANCH ISLAMIC AZAD UNIVERSITY DUBAI ARAB EMERATE
2 ASSISTANT PROFESSOR DEPARTMENT OF ARCHITECTURE, CENTRAL BRANCH, ISLAMIC AZAD UNIVERSITY, TEHRAN IRAN
3 ASSISTANT PROFESOOR, DEPARTMENT OF ARCHITECTURE CENTRAL TEHRAN BRANCH, ISLAMIC AZAD UNIVERSITY , TEHRAN, IRAN
چکیده [English]

The large gap between academic lessons in architecture schools and the labor market in society has made many graduates of architecture schools unfamiliar with the work process and solving architectural issues in society. An important constituent which has been present in Iranian education and training culture from yesteryear, which can be seen in novel education stands around the world, is collaborative education. In this method, learners get accustomed to concerns related to collective benefits and group problem solving. Thus, after graduation students gain higher ability to identify issues in society and solve problems with colleagues and interact with others. The aim of this study is to present a model for collaborative architectural design education, on the subject of decreasing the gap between academic education and work. Some of the benefits which can be gained from this method include preparing learners for work and social life, improving awareness of the educational issue by grouping students of different levels, strengthening students’ responsibility and commitment towards their surrounding environment, objectivism in education, academic education based on the realities of society. This study is qualitative and post positivism. It is inductive and first-degree data was collected, organized, and classified. It sought to discover issues surrounding architectural design education in a collaborative manner. The presented model consequently showed that it is not only synergistic, but also instigates efficiency in design education students. It can also significantly reduce the gap between academic education and the labor market.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "education"
 • "collaborative "
 • "design "
 • "architecture "
 •  

  References

   

  • Arasteh, H. Saeedi, Y. 2016, Examining master’s student satisfaction of interactive and supervisory of supervisors, Journal of Technology of Education, 10(4), 235-246 [ In Persian] 
  • Armand , M. , 2014 , John Dewey , Daneshnamehicsa  , [ In Persian]
  • Asadi, S. Piri, L. HasanReihani, 2014, Acomparison of the effectiveness of cooperative and individual teaching methods on educational achievement of English in grade one in high school,Journal of Technology of Education, 10(1), 37-44, [ In Persian]
  • Chaleshi, A.; Effati, L. 2013,  Focus on Exceptional Education, 27, 1–22.[In Persian]
  • Einifar, A.R. , 2008, The Role of Behavioral Sciences in Environmental Design, University of Tehran Press, Tehran, Iran,[In Persian]
  • Eslami , S.G ., Kamelnia, H. 2014, Cummunity Architecture from Theory to Practice , University of Tehran Press , Tehran, Iran. [ In Persian]
  • Felder, P. , 2000, Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction, Millbrae, CA: The California Academic Press.
  • Freire, O. 1987,  CSE Technical Report, 445.
  • Gadamer , G, 1989,  Truth and Method,  Sheed& Ward, London
  • Gillies, L. 2006,  American Psychologist, 53, 449– 455.
  • GolestanHashemi, M. 2003 ,Science &Research Quarterly Journal  of Co-Operation and Agriculture,  ,Ministry of Labour and Social Affair, Tehran, Iran.[In Persian]
  • Habermas, K. 2007,  Educational Leadership, 46, 38–43.
  • Hasanpour, M. , Keyhanpour, M. , Norouzi, A. , 2017, The Scientific Journal of NAZAR research center (Nrc) for Art, Architecture & Urbanism , Vol.13/No.44/, Essence of Hermeneutic Circle of Understanding in Aesthetics of Photograph Interpretation. [ In Persian]
  • Heidegger, M. 2000,  Current Directions in Psychological Science, 17, 344–347.
  • Heidari, S. 2016, Introduction to research method in architecture, FekrenoBook ..[ In Persian]
  • Hoseinzadeh, B. ,Fallah, H. , Yaghoubi, F. 2014, A Comparison between the Effect of Interactive and Non-Interactive Media on Learning Styles of Secondary Students , Quarterly Journal of Information AND Communication in Educational Sciences. Vol4, 59-74[ In Persian]
  • Jafarigohar,M. Karami,M. 2016 An evaluation of the effectiveness of two collaborative strategies in Wiki on improving academic writing quality of IELTS,Journal of Technology of Education, 11(2), 119-133[ In Persian]
  • Johnson, L. 1994,  New Directions for Teaching and Learning, 59, 45–58.
  • Karimi Moonaghi H. , AzamMohammady, AmirRezaSalehMoghaddam, Hassan Gholami, HosseinKarshki, NazaninZamanian, 2014, Iranian Journal of Medical Education 2014, 14(5): 393-402 . [ In Persian]
  • Keramati, M. Heidari rafaat, A. , Enayatinovinfar, A. , Hedayati, A.   2012  , Quarterly Journal of Educational Innovation vol44 . [ In Persian]
  • Khaki, G. 2012, Research methodology, Foozhan Book. .[ In Persian]
  • Kutnick, K. 2000,   Assessment Series, 9, 45-49.
  • Kutnick, K.; Bernondini, G. 1999,  Remedial and Special Education, 116, 7–15.
  • Lawson, I. 2010, Computer-Supported Collaborative Learning, 4, 69–97.
  • Leotar, K. 1924,  American Educational Research Journal, 4, 7–51.
  • Motevali,Z. Mahlabani,Y.G. 2017, Assessment of the role of technical vocational and training(TVET) in creating oppurtunities and capacities required at home business, ,Journal of Technology of Education, 12(2), 99-114[ In Persian]
  • Monaghi, D. 2014,  Focus on University, 27, 1–22.[ In Persian]
  • Mozafar, A. 2002,  International Journal of Educational Research, 1, 89–100.[In [Persian]
  • Nadimi, H. ,FarhadShariat Rad , 2012, Sources of Architectural Design Ideation A Reflection on the Ideation Process of Eight Iranian Professional Architects, Volume 17, Page 5-14 . [ In Persian]
  • Nouhi ,E. , , Abbas AbbaszadehDr , Sadat SayedBagherMadahDr, FaribaBorhaniDr , 2013, Collaborative Learning Experiences in Problem-Based Learning (PBL) Education: a Qualitative Study,   Journal of Clinical Nursing and Midwifery, Shahr e Kord University of Medical Science , vol1, issue 4 . [ In Persian]
  • Oludipe, K.; Aowokoy, L. 2010,  Journal of the Learning Sciences, , 2, 235–276
  • Ranaswamy, G. 2003, New Directions for Community Colleges, 77, 3–24.
  • RazzaghiAsi, S. Farhadian,M. 2017,Investigating the relationship between the structure of educational programand research outputs in top Iranian and international architectural school, Journal of Technology of Education, 11(3), 213-220[ In Persian]
  • Rorty, H. 2007, Collaborating for collaborative learning of text comprehension. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Washington, D.C.
  • Saghafi, M.R.; Mozafar, F.; Moosavi, S.M. 2016,  Iran Architecture, 5, 223-231. [In Persian]
  • Seif, A.R. 2011,  Journal of Accounting Education, 16, 261-293.[ In Persian]
  • Shams, A.; Abdoli, B.; ShamsiPoordehkordi, P. 2013,  Movement Behavior, 12, 52.[ In Persian]
  • Shon, K. 1987, Family and Consumer Sciences Research Journal, 33, 106–120.
  • Shor, I.  &Freire, 1987, A Pedagogy for Liberation, Dialogue on Transforming Education, Bergin &Garvey, London
  • Tavasoli, T. 2006 , Analytic philosophy and it’s influence on the philosophy of education.,Journal of Religious Thought , vol. 1 , issue 6 . 1-32 .[ In Persian]