مطالعه بومی‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی براساس آموزه‌های دین اسلام و فرهنگ ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 دانشکده مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

هدف از اجرای تحقیق حاضر، مطالعه بومی‌سازی مدیریت دانش  براساس ارزش‌ها و آموزه‌های دین اسلام و فرهنگ ایران و ارائه مدل مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی برای سازمان‌های دولتی بود. هر جامعه‌ای نیازمند به مجموعه دانشی است که متناسب با حافظه تاریخی، فرهنگی و به طور کلی، سازگار با محیط زندگی آن باشد. با وجود مطالعات فراوانی که در حوزه مدیریت دانش انجام گرفته است تعداد بسیار کمی از تحقیقات به مدیریت دانش با رویکرد ایرانی و اسلامی پرداخته‌اند و تحقیق جامع و معتبری در این خصوص مشاهده نشد. این تحقیق براساس نوع داده کیفی، براساس نقش محقق مستقل از فرایند تحقیق بوده و روش تحقیق به لحاظ کیفی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد بود. در این تحقیق جامعه آماری وجود نداشت و مصاحبه اختصاصی از طریق نمونه‌گیری هدفمند با هفده نفر خبره، تا رسیدن به اشباع داده‌ها صورت گرفت. تحلیل داده‌ها براساس کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. در نتیجه‌گیری تحقیق  براساس تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده و پس از فرآیند کدگذاری متن مصاحبه‌ها 235 کد نهایی، 80 مفهوم نهایی و    29 مقوله (فرهنگ‌سازی، دانش‌کاوی، آینده‌پژوهی، تفکرسازی، مرجعیت علمی، دانایی مبتنی بر معنویت و غیره) شناسایی گردید. مقوله محوری این تحقیق مفهوم مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی بود که در نهایت پس از کدگذاری انتخابی داده‌های جمع‌آوری شده مدل نهایی مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study Of Localization Of Knowledge Management In Public Organizations Based On The Teachings Of Islamic Religion And Iranian Culture

نویسندگان [English]

  • hasan movaffagh 1
  • golamreza hashemzadeh khorasegani 2
  • esfandiar doshmanziari 3
1 im teaching in university
2 Tehran, azad univrsity
3 faculty member of islamshahr Azad University
چکیده [English]

The Purpose Of This Research Was To Study The Knowledge Management Localization Based On The Values And Teachings Of Islamic Religion And Iranian Culture And Providing A Model Of Iranian Islamic Knowledge Management For Government Agencies. Every Society Needs A Knowledge Collection That Appropriate To Historical And Cultural Memory, And In General, It Is Compatible With The Living Environment Of The Community. Despite The Many Studies That Have Been Done In Knowledge Management, Very Few Researches Have Focused On Knowledge Management With The Iranian Islamic Approach And There Was No Comprehensive And Credible Research In This Regard. The Research Was Based On Qualitative Data Type And The Researcher's Role Was Independent Of The Research Process. The Research Method Was The Grounded Theorizing. There Was No Statistical Population In This Study And Exclusive Interviews Were Conducted Through Purposeful Sampling With Seventeen Experts Until Data Saturation. Data Were Analyzed Using Open, Axial, And Selective Coding. Based On The Analysis Of Collected Data And After The Three Step Coding Process Of The Interview Text, 235 Final Codes, 80 Final Concepts And 29 Categories (Cultivation, Knowledge Mining, Futures Studies, Thinking, Scientific Authority, Spiritual Knowledge & etc) Obtained. The Axial Category Of This Research Is The Concept Of Islamic Iranian Knowledge Management.. Finally, After Selective Encoding Of The Collected Data, The Final Model Of Iranian Islamic Knowledge Management Was Presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Knowledge Management
  • Iranian Islamic Knowledge Management
 
References
 
Abdullah, R. Selamat, M. Jaafar, A. Abdullah, S. And Sura, S. (2008). An Emprical Study Of Knowledge Management System Implementation InPublic Higher Learning Institution. International Journal Of Computer Science And NetworkSecurity. Vol 8, No 1, Pp 281-290.
Abzari, M. & et al. (2016). Investigating The Gap Between The Current And Desirable Status Of Knowledge Management In The Iranian Automotive Industry. Journal Of Public Administration University Of Tehran. Vol 3, No 6, Pp 19-34. (In Persian)
Akhavan, P. Khademolhoseini, S. P. (2014). Explaining Knowledge Management From The Islamic Perspective. Journal Of Islamic Management. Vol 21, No 2, Pp 99-126. (In Persian)
  Al-Attas, Syed Muhammad Al-Naguib. (1980). The Concept Of Education In Islam: A  Framework For An Islamic Philosophy Of Education. Kualalumpur, Muslim Youth Movement Of Malaysia (Abim).
  Arshadi, V. Salimifar, M. Najimeidani, A.  Mahram, B. (2016). Collective Ordering Within The Family; Central To The Influence Of Economic Performance On Islamic Teachings. Journal Of Interdisciplinary Studies In Humanities. Vol 8, No 1, Pp 45-70. (In Persian)
Danaeifard, H. Moemeni, N. (2009). Effective Leadership Theory From Imam Ali's Viewpoint, Textual Grounded Theory Strategy. Journal of Islamic Revolution Studies. Vol 4, No 14, Pp 75-110. (In Persian)
Danaeifard, H. (2006). Theorizing Using Inductive Approach: Basic Theory Conceptualization Strategy. The Journal Of Shahed University. Vol 12, No 11, Pp 57-70. (In Persian)
Danaeifard, H. Alvani, M. Azar, A. (2005). Qualitative Research Methodology In Management; A Holistic Approach. Tehran: Saffar-Eshraghi. (In Persian)
  Davenport, T.H. (1998). Successful Knowledge Management Projects. Sloan Management Review. Vol 10, No 5.
Firahi, D. (2013). Power, Knowledge And Legitimacy In Islam. Tehran:  NEY Publishing. (In Persian)
Hatami, R. Safaei, B. Gholami, S.  (2016). Investigating Knowledge Management Models And Presenting A Conceptual Model Of Knowledge Management As A Competitive Advantage Using The System Dynamics Approach. 2nd International Conference On Modern Research In Management Economics And Humanities. Iran. (In Persian)
Holtshouse, D. (2010). Knowledge Work 2020: Thinking Ahead About Knowledge Wprk. Journal Of On The Horizon. Vol 18, No 3, Pp 1-9.
Manteghi, M. Akbari, Z. (2014). Knowledge Management Inspired By Islamic Sources. Journal of Islamic Management. Vol 3, No 1, Pp 59-76. (In Persian)
Mazlomi, N. Hashemi, A.R. (2015). The Relationship Model Of Executability With Strategy Effectiveness. Iranian Journal Of Insurance Research. Vol 29, No 4, Pp 213-236. (In Persian)
Mosavi, M. Seifi, R. (2015). A Review Of Knowledge Management Concepts And Models. International Conference On Economics, Management And Social Sciences. Barcelona, ​​Spain. (In Persian)
Movaffagh, H. (2019). Presentation Of Iranian Islamic Knowledge Management Model For Iranian Governmental Organizations. Phd Thesis On Information Technology Management. Central Tehran Branch, Islamic Azad University. (In Persian)
Muhammadulbakir, Hj. Yaakub. (2011). Islamic Conceptualization Of Knowledge Management. American Journal Of  Economics And Business Administration. Vol 3, No 2, Pp 363-369.
Pirannejad, A. Gholipor, A. (2014). Knowledge Management. Journal of Public Administration University Of Tehran. Vol 5, No 2, Pp 19-36. (In Persian)
Rezaeikalantari, M. Salehi, M. (2016). The Role Of Knowledge Management Models In Today's Organizations. First International Conference On Management, Economics, Accounting And Education Sciences. Prospective Scientific Research And Consulting Company. Sari, Mazandaran, Iran. (In Persian)
Strauss, A, Corbin, J. (1998). Basic Of Qualitative Research: Techniques And Procedures For Developing Grounded Theory. 2nd Ed. Thousand Aoks, Sage.
Sun, P. (2010). Five Critical Knowledge Management Organizational Themes. Journal Of Knowledge Management. VOL 14, NO 4, Pp 507-523.
Tavallaei, R. (2012). Investigating The Concept Of Knowledge In Islamic Sources. M.A Thesis. Imam Sadegh University. (In Persian)
Torkzadeh, J. (2010). Research Method The cyclic process of analysis, A Method for Collecting, Analyzing, and Deriving High Quality Qualitative Data in the Development of Islamic Management Knowledge. The Journal of Humanities Methodology. Vol 15, No 61. (In Persian)
Wen, Y. (2009). An Effectiveness Measurement Model For Knowledge Management. Knowledge-Based Systems. Vol 22, PP 363–367.
Yoguel, G. & et al. (2003). Knowledge And Information: The Diffusion Of Ict In The Argentinaian Manufacturing Industry.  Butterworth Heinmann, Newtown, Ma, Pp 47-76.