مفهوم‌سازی حکمرانی خوب در آموزش‌و‌پرورش عمومی ایران با رویکرد پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحدتنکابن، دانشگاه آزاداسلامی، تنکابن، ایران.

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 هیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی بسترهای مفهومی تحقق حکمرانی خوب در آموزش‌و‌پرورش عمومی ایران بود. این مطالعه به روش کیفی، با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. در این پژوهش تعداد 30 تن از صاحب‌نظران و خبرگان نظام آموزش عمومی که دارای تالیف‌های معتبر در حوزه حکمرانی خوب بودند، از طریق نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی تا مرز اشباع نظری، انتخاب شدند و در معرض مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار‌گرفتند.  همچنین داده‌های حاصل از بازخوانی مصاحبه‌ها، با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه‌و‌تحلیل و کدگذاری شدند. همچنین جهت استحکام پایایی تحقیق از قابلیت وابستگی، باور پذیری و تایید پذیری استفاده شد. برمبنای کدگذاری‌ باز مصاحبه‌ها، در مرحله مقدماتی 87 مولفه بازشناسی شدند. لیکن در نهایت 35 سازه در قالب 3 تم اصلی (مقدمات و پیدایش 14 مورد، فرایند و اجرا 12 مورد و پیامد و نتیجه 9 مورد) به عنوان بخشی از ساختارهای مفهومی جهت تحقق حکمرانی خوب در جوامع آموزشی تم یابی شدند. تحلیل‌های ارائه شده در این پژوهش نشان می‌دهد که این مفاهیم استخراجی در شرایط تغییرات گسترده درونی و بیرونی از ظرفیت لازم برای استقرار حاکمیت خوب در آموزش عمومی ایران برخوردارند. همچنین تحقق حکمرانی خوب در نظام آموزش عمومی کشور در قالب سازه‌های شش‌گانه نتیجه‌گرایی، اثربخشی نقش‌ها و وظائف، ارتقای ارزش‌ها، شفاف‌سازی، ظرفیت‌سازی و پاسخگویی قابل مفهوم‌سازی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualization of Good Governance in Iran's Public Education System by Phenomenological Approach

نویسندگان [English]

  • Ali Khalkhali 1
  • Jafar NasirNateri 2
  • Zohreh Shakibaei 2
  • Javad Solimanpoor 2
  • Ssmaeil Kazempour 3
1 Department of Educational Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University Tonekabon, Iran
2 Department of Educational Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University Tonekabon, Iran
3 Esmaeil. Kazempour (Ph.D) Associate Professor in Curriculum Studies, Department of Education, Tonekabon Branch, I.A.U, Tonekabon, IRAN
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the conceptual framework for the realization of good governance in Iran's general education and education. This qualitative study was conducted with a phenomenological approach. In this research, 30 experts in the field of public education, which had good authoritative papers in the field of good governance, were selected through targeted snowball sampling to theoretical saturation boundary and were subjected to semi-structured interviews. The data from interviews were also analyzed and coded using the analysis method. The dependability, reliability and verifiability were also used to determine the reliability of the research. Based on the open coding of the interviews, 87 component were identified in the preliminary stage. Finally, 35 concepts in the form of 3 main themes (pre-emergence 14 cases, process and implementation of 12 cases, and the outcome and 9 results) were identified as part of conceptual structures for achieving good governance in educational societies. The analysis presented in this study shows that these extractive concepts are in the conditions of extensive internal and external changes of the capacity to establish good governance in Iran's general education. Also, the realization of good governance in the public education system of the country is conceptualizing based on the six constructs as, the effectiveness of roles and tasks; promotion of values, transparency, capacity building and responsiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • good governance
  • Public Education
  • Conceptual Analysis