اولویت‌بندی مولفه‌های مدارس سبز با رویکرد فازی در نظام آموزش و پرورش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف «اولویت‌بندی مولفه‌های مدارس سبز با رویکرد فازی در نظام آموزش و پرورش ایران» انجام شد. هدف، پژوهش، کاربردی و شیوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را خبرگان مسلط به حوزه مدارس سبز تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری هدفمند بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از ماتریس مقایسه زوجی به کمک پرسشنامه «خبره» در مقیاس 9 درجه‌ای ساعتی استفاده شد که نرخ ناسازگاری آن برابر با 07/0 به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها نیز از تحلیل سلسله‌مراتبی به روش AHP استفاده شد. نتایج نشان داد در بین مولفه‌های مدارس سبز، مولفه «آموزش پایدار» با وزن نرمال شده 149/0 رتبه اول و مولفه «شهروند دوستدار محیط زیست» با وزن نرمال شده 024/0 رتبه نهم را کسب کردند. رتبه مولفه‌های دوم تا هشتم نیز به ترتیب به مولفه‌های «کیفیت محیطی مدرسه» 140/0 «مشارکت مدرسه با محیط‌زیست» 135/0 «استفاده از فناوری در مدیریت مصرف انرژی» 134/0 «بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر» 123/0 «طراحی و معماری» 117/0 «اصلاح الگوی مصرف‌گرایی» 101/0 و «مدیریت پسماند و خرید سبز» 073/0 اختصاص پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing green components with a fuzzy approach in Iran's education system

نویسنده [English]

  • Fatemeh Eslamieh
چکیده [English]

The present study aimed to prioritize the components of green schools with a fuzzy approach in the education system of Ira«. Purpose, research, application and method of data collection were descriptive-survey. The statistical community of the study formed the dominant experts in the field of green schools. Purposeful sampling method. a paired comparison matrix was used to collect the data using the Expert Questionnaire on a 9 degree scale, with an incompatibility rate of 0.07. Hierarchical analysis using AHP method was used to analyze the data. The results showed that among the green components, the "sustainable education" index with the standardized weight of 0.149 ranked first and the component of the "environmentally friendly citizen" with a weight of 0.024 ranked half. The second to eighth component grades also correspond to the components of "school environment quality" 0.140 "School participation with the environment" 0.135 "Use of technology in energy management" 0.134 "Renewable energy utilization" 0.123 "Design And architecture" 0.117, the correction of consumerism model", 0.101 and "waste management and green purchasing" 0.73.

کلیدواژه‌ها [English]

  • school
  • Green Schools
  • Fuzzy Approach
  • Education System
  • Iran