ارائه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ،ایران

2 گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران

3 گروه مدیریت ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسلامی ،شیراز ،ایران

4 مدیر گروه مدیریت آموزشی دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز گروه مدیریت آموزشی ، دانشکده علوم انسانی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ،ایران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور "ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس" با هدف شناخت مؤلفه های اصلی و فرعی و نشان دادن تعامل و ترکیب اثرات محیطی (اجتماعی-فرهنگی،سیاسی و اقتصادی ) انجام شده است. این پژوهش از نوع مطالعات تحقیق و توسعه به شمار می رود و همچنین روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- پیمایشی است.جامعه آماری شامل همه رؤسا، معاونان، مدیران کل و اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد  استان فارس  با رشته تحصیلی مدیریت گرایش های مختلف و علوم انسانی به غیر از مدیریت  و دارای مرتبه علمی استاد، دانشیار، استادیار و یا مربی می باشند که 194 نفر از آنان، نمونة ما را تشکیل می دهند. اطلاعات میدانی تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از" تحلیل عاملی"، "تحلیل واریانس"و "محاسبه آزمون t  برای مؤلفه های اصلی و فرعی" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داده است که مدل برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس دارای شش م‍ؤلفه اصلی یعنی ارزش ها و باورهای حاکم، تعیین ماموریت، تعیین چشم اندازها، اهداف کلان، تعیین استراتژی، تدوین برنامه عملیاتی و شش مؤلفة فرعی  یعنی تحلیل فرصت های محیطی، تحلیل تهدیدهای محیطی، تحلیل قوت ها و ضعف ها، برنامه ریزی استراتژیک و ارزشیابی استراتژیک است و درجه تناسب آن 2/75% حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"determine strategic planning model on Islamic Azad universities Fars province "

نویسندگان [English]

  • Mahya Papari 1
  • Yadollah Mehralizadeh 2
  • Seyed Masood Seyedi 3
  • Mohammad Hossein poor 4
1 Islamic Azad University ,Ahwaz branch
2 University of Shahid Chamran Ahwaz-Iran
3 Islamic Azad University , Shiraz branch
4 Islamic Azad University,Ahwaz branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to provide "a strategic planning model for Islamic Azad universities of Fars province" with the aim of identifying the main and sub components and showing the interaction and combination of environmental (socio-cultural, political and economic) effects. This study is a research and development (R & D) study and its research method is a descriptive-survey one. The statistical population includes all the Chancellors, Vice- Chancellors, General Directors and Faculty members of Fars Azad Universities, whose majors were management with different sub disciplines and other humanities field, except for the management. The participants’ academic ranks were professor, associate professor, assistant professor or instructor. The study sample consisted of 194 of these Professors. The research data has been analyzed using "factor analysis", "analysis of variance" and "t- test" for both the "main and sub-components”. The research findings show that the strategic planning model of Islamic Azad universities in Fars province has six main components: ruling values and beliefs, mission designation, perspectives, macro goals, strategy determination, development of the operational program, and the six sub-components were the analysis of Environmental opportunities, environmental threats analysis, strengths and weaknesses analysis, strategic planning and strategic assessment, and the degree of its appropriateness was 75.2%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Planning
  • Mission
  • Outlook
  • Internal and External Environmental Analysis
  • Operational Program