ارائه مدلی برای دستیابی به هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان در نظام آموزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی, دانشکده علوم انسانی, دانشگاه آزاد واحد ساری, ساری, ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان,گرگان,ایران

3 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدلی برای دستیابی به هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان در نظام آموزشی ایران است. رویکرد پژوهش آمیخته و با طرح اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش نظریه برخاسته از داده و در بخش کمّی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمّی تصادفی طبقه ای بود. نمونه آماری در بخش کیفی با در نظر گرفتن قانون اشباع نظری، تعداد 17 نفر و در بخش کمّی، بر اساس فرمول کوکران تعداد 242 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته با 39 سؤال بود.در بخش کیفی برای دستیابی به روایی از چک کردن به وسیله مشارکت کنندگان و برای تعیین پایایی از راهبرد تایید همکاران پژوهشی استفاده شد. در بخش کمّی به منظور بررسی روایی از نظرات خبرگان استفاده شد، نتیجه آزمون آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه بود. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی، تحلیل محتوایی استقرایی با بهره گیری از کدگذاری در سه سطح باز، محوری و انتخابی بود. در بخش کمّی از نرم افزار SPSS برای تحلیل عاملی اکتشافی و از نرم افزار LISREL برای تحلیل عاملی تائیدی، معادله های ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد مدل کارآمد هدایت تحصیلی دانش آموزان به ترتیب استعدادیابی، عوامل قانونی، خط مشی های کارآمدی، ساختاری و مدیریتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانش مداری و خانوادگی- اجتماعی هستند. در تحلیل عاملی اکتشافی، همه ابعاد و مولفه ها دارای بار عاملی بالای51/0 بودند، لذا تاثیر همه ابعاد و مولفه ها بر کارآمدی هدایت تحصیلی دانش آموزان تایید شد. براساس نتایج تحلیل عاملی تائیدی، مدل نهایی پژوهش با شاخص های برازش و ضرایب استاندارد تایید شد. مقدار شاخص ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین 037/0 به دست آمد که نشان دهنده برازش مناسب مدل است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

providing a model for achiving to effective educational guidance for students in Iran's educational system

نویسندگان [English]

  • kiomars niazazari 1
  • bahman sharifi 2
  • negin jabbary 3
1 Department Of Educational Management, Islamic Azad University Sari, Sari, Iran
2 Islamic Azad University of Gorgan,gorgan,iran
3 Department Of Educational Management, Islamic Azad University Gorgan, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to provide a model for achiving to effective student educational guidance in Iran's educational system. The research approach was mixed method with exploratory desigen. In qualitative part of the research, the Grounded Theory method and in quantitative part a descriptive survey type was used. Sampling method in qualitative part was purposive and in quantitative part was Random stratified. The statistical sample in qualitative part was 17 people, according to theoretical saturation law, and in quantitative part was 242 people according to the Cochran formula. The data collection tool in qualitative part was semi-structured interview and in quantitative part was researcher-made questionnaire with 39 questions. In qualitative part for achieving the validity from checking by contributors and to determine the reliability, approval strategy of research colleagues was used. In quantitative part expert's opinions were used to assess the validity and the result of Cronbach's alpha test was 0.96, which indicates a high reliability. The data analysis method In qualitative part was an inductive content analysis with using coding at three levels of open, axial, and selective. In quantitative part, exploratory factor analysis was performed by spss software and verifiable factor analysis, structural equations and path analysis by lisrel software .the results showed that the dimensions of the effective model of educational guidance of student's are, respectively, talent identification, legal factors, effective policies, structural and managerial, IT, knowledge, family and socity factors. in exploratory factor analysis the impact of all dimensions and components on the effective model of educational guidance of student's was confirmed. the final model of the study was confirmed with the indices of fit and the standardized coefficients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational guidance
  • Students
  • Educational System
  • Mixed method