واکاوی شایستگی‌های کارآفرینان آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ، تهران

چکیده

کارآفرینان آموزشی گروهی از افراد خلاق و نوآور هستند که به دنبال ارائه خدمات جدید، ابزارهای آموزشی جدید و ایجاد مدارس و موسسه­های آموزشی هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی شایستگی­های کارآفرینان آموزشی، به‌منظور ایجاد یک چارچوب مفهومی و توسعه­ی مبانی نظری آن بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش­های کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر پدیدارشناسی توصیفی انجام گرفت. مشارکت­کنندگان در این پژوهش شامل 18 نفر از مدیران موسسه­های آموزشی بودند. انتخاب مشارکت­کنندگان بر حسب تجربه و نیز آشنایی کلی با موضوع صورت گرفت. داده­ها به روش مصاحبه، به روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختاریافته، گردآوری شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. روش تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از سه سطح باز، محوری و گزینشی بود. یافته­ها نشان داد که نشانگر­های شایستگی­های کارآفرینان آموزشی در قالب ابعاد و مؤلفه­هایی 1- شایستگی‌های اجرایی (مهارت‌های مدیریتی، مهارت‌های اقتصادی و مهارت دیجیتالی)2-شایستگی کارآفرینی 3- شایستگی‌های علمی (دانش حرفه‌ای، دانش عمومی، دانش درباره آموزش و پرورش، دانش درباره بازار کار)4- شایستگی حرفه‌ای (مهارت رشد و توسعه حرفه­ای، مهارت ارتباطی، اخلاق حرفه‌ای 5-شایستگی‌های فردی (ویژگی‌های شخصیتی، شایستگی نگرشی، شایستگی فکری) تبیین و دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Entrepreneurs Competencies

نویسندگان [English]

  • sakineh ashrafi 1
  • Habib allah Najafi hezarjaribi 2
2 pnu univercity
چکیده [English]

Educational entrepreneurs are a group of creative and innovative people who seek to provide new services, new educational tools, and create schools and educational institutions. the aim of present Research identifying the competencies of educational entrepreneurs in order to create a conceptual framework and develop its theoretical foundations. This research is a qualitative research that was conducted using a descriptive phenomenological approach. The participants in this study include 18 managers of educational institutions. The selection of contributors was based on experience and general familiarity with the subject. The data were collected by method of semi-structured interview, general guidance and continued until theoretical saturation. The inductive content analysis method was using three open, axial and selective levels. The findings showed that competencies identified and categorized in five dimensions and components 1- Executive competencies (managerial skills, economic skills and digital skills) 2- entrepreneurship Competencies 3- Academic competencies (professional knowledge, general knowledge, Knowledge about education, knowledge about labor market) 4. Professional competence professional growth and development skills, communication skills, professional ethics, 5-Individual competencies (personality traits, attitude competence, intellectual competence) were explained and categorized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational entrepreneurs
  • Execution Competencies
  • Entrepreneurship Competencies
  • Academic Competencies
  • Professional Competencies and Individual Competencies