الگویابی ساختاری هوش معنوی بر فرسودگی شغلی معلمان با نقش میانجی تعهد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش معنوی بر فرسودگی شغلی با میانجیگری تعهد سازمانی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه‌ی آماری شامل همه معلمان شاغل در آموزش و پرورش (700N=) منطقه‌ی سنگر شهرستان رشت بود که از این تعداد،  به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای350 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.  به منظور جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده (1387) (96/0(، تعهد سازمانی آلن و مایر(1992) (91/0(،  و فرسودگی شغلی مسلش(1981) (95/0( استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار   PLSانجام شد. نتایج  نشان داد،  هوش معنوی ﺑﺮ فرسودگی شغلی اثری منفی و معنادار دارد. همچنین هوش معنوی تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی معلمان دارد و تعهد سازمانی تأثیر منفی و معناداری بر فرسودگی شغلی دارد و در نهایت نتایج فرضیه اصلی نشان داد که هوش معنوی بر فرسودگی شغلی با میانجیگری تعهد سازمانی اثر دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Modeling of Spiritual Intelligence on Teacher's Job Burnout with Mediating Role of Organizational Commitment

نویسندگان [English]

  • Syedeh khadijeh Moafimadani 1
  • marziyeh kochaki nejad eram sadati 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Graduated from the Master's Degree in Educational Management at Islamic Azad University, Tonekabon Branch
چکیده [English]

The present study was carried out with the purpose of the investigation of the effect of spiritual intelligence on job burnout with organizational commitment mediation. The research method was descriptive-correlational. The statistical population consisted of all teachers working in the department of education in “Sangar” area of Rasht city (N = 700), of which 350 people were selected as the sample size by stratified random sampling method. In order to collect data, Abdollahzadeh’s Spiritual Intelligence Questionnaire (2008) (α= 0.96), Allen & Meyer’s Organizational Commitment Questionnaire (1992) (α =0.91), and Maslach’s Job Burnout Questionnaire (1981) (α=0/95) were used. Data analysis was performed using structural equations modeling and using PLS software. Results showed that spiritual intelligence has a negative and significant effect on occupational burnout. Also, spiritual intelligence has a positive and significant effect on teachers’ organizational commitment, and organizational commitment has a negative and significant effect on job burnout. Finally, the results of the main hypothesis showed that spiritual intelligence affects occupational burnout through the organizational commitment mediation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Intelligence
  • Job burnout
  • Organizational Commitment