رابطه نگرش معلمان در خصوص استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی با رضایت شغلی معلمان در مدارس متوسطه اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی با رضایت شغلی معلمان در مدارس مقطع متوسطه اول شهر گله داراست. روش پژوهش از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر گردآوری داده‎ها، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه‌ آماری تحقیق، شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه اول شهر گله دار که در سال تحصیلی 98- 1397 در مدارس این شهر مشغول به تدریس بوده‎اند، می‎‎‏‎‎‎باشد(N:547) .در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‏گیری طبقه ای، نمونه‌های آماری به تعداد 152 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد نگرش معلمان نسـبت بـه استفاده از محتوای الکترونیکی یاووز و رضایت شغلی ارشادی استفاده شد . روایی هر دو پرسشنامه بر اساس نظرمتخصصان تأیید و پایایی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 826/0 و 816/0 به دست آمد. داده های به دست آمده، با استفاده از آمار توصیفی وضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استاندارد تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین نگرش استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی ‎‎‏‎با رضایت شغلی معلمان ‎‎‏‎رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم‎چنین‌، یافته‎ها نشان داد که محتوای الکترونیکی و رسانه آموزشی به روز و کارآمد، انگیزه و تسلط معلمان در به‌کارگیری رسانه‌‏های آموزشی باعث ایجاد انگیزه یادگیری در دانش‎آموزان آنان می‎‎‏‎‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Teachers' Attitude toward the use of electronic content and educational technology with the job satisfaction of the first grade teachers in the junior high schools of Galehdar city.

نویسنده [English]

  • sayedahmad hashemi
Associaye professor, Department of Education Sciences, Lamerd Branch,Islamic Azad University,LAMERD, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between the use of electronic content and educational technology with the job satisfaction of the first grade teachers in the junior high schools of Galehdar city. In terms of purpose and nature, the research method was the applied method and in terms of the data collection procedures, the research method was descriptive-correlational.The statistical population of the study includes all the first grade teachers of the junior high schools of Galehdar city who were teaching in the schools of this city during the school year 1397-98. In this study, 152 individuals were selected using stratified sampling method.Two standard questionnaires of teachers' attitude toward using electronic content and job satisfaction were used for data collection.The validity of both questionnaires were confirmed by the experts and their reliability were respectively 0.826 and 0.816, through Cronbach's alpha test. Our data were analyzed by using descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and standard multiple regression. The results showed that there is a positive and significant relationship between attitude towards using electronic content and educational technology with teachers' job satisfaction. The findings also showed that up-to-date and efficient electronic content and educational technology, motivation and mastery of teachers in using educational media motivate their students to learn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers' attitude
  • electronic content
  • educational technology
  • Job Satisfaction