تحلیل رابطه‌ی ساختاری بین تعهد سازمانی با یادگیری سازمانی ‌کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان

2 مدیر داخلی نشریه ی مدیریت مدرسه

3 کارشناس مسئول امور پژوهشی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ بین یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کردستان پرداخته است. روش-جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل ‌دردانشگاه(205نفر) بوده که با استفاده از فرمول کوکران نمونه‌ای143 نفری به صورت تصادفی ساده جهت مشارکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها دو پرسشنامه‌ یادگیری سازمانی واتکینز و ماریک(1996) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر(1997) بود. روایی پرسشنامه‌ها با توجه به نظر متخصصان امر مورد تایید قرار گرفته و پایایی نیز به کمک ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89% و 91% به دست آمده. جهت تحلیل داده ها ازنرم افزاری آماریSPSSو LISREL بهره گرفته شد. در بخش آمار توصیفی از شاخصه آماری میانگین، انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون tتک نمونه ای ومدل معادلات ساختاری، استفاده شده. نتایج پژوهش نشان داد هر دو بعد اصلی یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان پاسخ گویان دارای وضعیت مطلوب و رضایت کننده ای است همچنین بین یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی ارتباط مستقیم و معنی داری (56/0r=) وجود دارد. یافته‌ها همچنین حاکی از آن بود که بیشترین واریانس تعهد سازمانی مربوط به بعد مدل ذهنی که از ابعاد یادگیری سازمانی است تعلق داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of structural relation between organizational commitment and organizational learning

نویسندگان [English]

  • Naser SHirbagi 1
  • Jamal Barkhoda 2
  • galavizh Fatehi 3
1 Associate Professor of Educational Management, University of Kurdistan
2 Manager
3 Masters
چکیده [English]

The present study investigates the relationship between organizational learning and organizational commitment among employees of Kurdistan University. Method-population of the study consisted of all employed employees (205 people). Using Cochran's formula, 143 individuals were randomly selected to participate in the study. The data collection tools were two organizational learning questionnaires: Watkins & Marick (1996) and Allen & Meyer (1997) organizational commitment questionnaire. Validity of the questionnaires was confirmed according to the experts' opinion. Reliability was also obtained by using the Cronbach's alpha coefficient 89% and 91% respectively. Data were analyzed using SPSS and LISREL statistical software.In the descriptive statistics section, the mean of standard deviations and inferential statistics were used by Pearson correlation coefficient, one-sample t-test and structural equation model. The results of this study showed that both main dimensions of organizational learning and organizational commitment among respondents are satisfactory and satisfactory. Also, there is a direct and significant relationship between organizational learning and organizational commitment (r = 0.56). The findings also showed that the highest variance of organizational commitment related to the dimension of the mental model, which is an aspect of organizational learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Commitment
  • Organizational Learning
  • Structural Equation Model